ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и седми септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 437 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя „Посейдон Т 2012” ЕООД - редовно уведомен, се явява лично  управителят К..

         За жалбоподателя „НИКМАР 12” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. И..

         За ответника Изпълнителен директор на ИАРА София - редовно уведомен, се явява юк. Ж. с представено пълномощно.

         Заинтересованата страна „УИКЕНД 4” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Адмирал Поморие” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Марио 2002” - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Велека 03” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Карел ТГ” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна ЕТ „ ДИМАС 5 – Д.Д.” - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Калиакра 12” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна ЕТ „ СОЛУЕВ – Н. С.” - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Терещенков” ЕООД - редовно уведомена, се представлява от управителя А.Т..

         Заинтересованата страна „М.А.” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Кирил и СИЕ” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Маркос Фишинг” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „АЛДИ 2009” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „КУ ПРО БАРТ” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Пристан Комерс” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „БИГ БЕЙ” ЕООД - редовно уведомена     , не се представлява.

         Заинтересованата страна ЕТ „Киров – М.К.” - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна Бизнес център „Бъкстон” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „ФИЛ ФИШ” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Импулс фиш” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „ГАБИ В” ЕООД - редовно уведомена, се представлява от управителя В. Г.

         Заинтересованата страна „АКВАХЪНТ” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „ДЖАМБИ 59”  ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „ВИКИНГ Васил В.” ЕООД - редовно уведомена,не се представлява.

         Заинтересованата страна „МОБИ ДИК 2001” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна ЕТ „ Дария – Д.К.” - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна ЕТ „ И. Д. К. С. К.” - редовно уведомена, се представлява от И. Д. К..

         Заинтересованата страна „Екопрожи” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Север Експорт” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Поморие Фиш” ЕООД - редовно уведомена, се представлява от управителя.

         Заинтересованата страна „Статик 89” ЕООД - редовно уведомена, се представлява от управителя И. Б..

         Заинтересованата страна „Калина 93 КМ” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „МОНЕ” ООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „ДЕ СИ БИ ГРУП” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Златната рибка” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна ЕТ „А.В.В.” - редовно уведомена,     не се представлява.

         Заинтересованата страна „Роси Ержи” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна „Е. Я. К.” ЕООД - редовно уведомена, не се представлява.

        

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от Г. Ж. представител на „Импулс Фиш” ЕООД, с която се заявява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание.

 

         В предходното съдебно заседание  е било поискано извършването на съдебна експертиза от адв. И..

 

         Съдът счита, че от неговата компетентност е да отговори на въпроса дали жалбоподателят отговаря на заложените кретирии в обжалваната заповед.

         Съдът счита, че следва да укаже на процесуалния предсатвител на ответника, че в производството свързано с недопускане на определени субекти до процесния списък, органът следва да установи фактическите и правните основания  за това.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Ж.: Има ли акт на помощен орган, който е към издателя на административния орган, в който да е отразено, че жалбоподателят или трети лица не отговарят на критериите?

 

         Юк. Ж.:  Критериите са заложени в заповед,   която  е била обект на обсъждане.  Като цяло задължение на ИД на ИАРА е да издаде заповед за одобрените кораби съгласно чл.17 ЗРА.

 

         Адв. И.: В предходното съдебно заседание при обсъждане на въпроса за допустимостта на жалбата процесуалният представител на административния орган заяви, че със Заповед № 1009/02.02.2016 г.  са утвърдени критериите, както и образеца на заявление, заяви, че тъй като заявлението на моя доверител било от 26.01. било физически невъзможно то да бъде подадено в срок и освен това не отговаряло на утвърдения образец. Желая да заявя, че в случая, че заявлението не отговаря на образеца, административния орган е следвало е даде указание, а това не е сторено.

         Представям и моля да приемете като писмено доказателства заповед № РД - 45/29.02.2016 г., с която на „Рибекс Груп” АД е предоставена квота калкан на РК като заповедта е обоснована с допусната фактическа грешка, но по заявление постъпило на 01.02.2016 г., което също би следвало да е физическо невъзможно, но квота е допусната.

 

         Юк.  Ж.: Според  мен това доказателство не е допустимо, тъй като е неотносимо. За да мога да изразя какъв е точно конкретния случай трябва да се запозная с административната преписка  и заявленията посочени вътре. Считам, че не е относимо към настоящия съдебен спор.

 

         Съдът счита, че следва да приеме представената заповед като по доказателствената стойност ще се произнесе със съдебния си акт, затова

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заповед № РД – 45 от 29.02.2016 г. на Изп. директор на ИАРА София.

 

Адв.И.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. Ж.: Моля да не бъдат приемани представените от „Ник Мар 12” ЕООД доказателства - свидетелството за регистрация № 149/11.02.2016 г. то е издадено от директора на ИАРА, издадено след входиране на самото заявление. С подаването на жалбата е представил и тези доказателства с Констативен протокол от 11.02.2016 г. и позволителното за плаване и свидетелството за годност. Жалбоподателят е приложил само и единствено Свидетелство за регистрация № 1040001-12. Останалите доказателства не са приложени при подаване на заявлението.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Факта, че представеното заявление не е пълно, удостоверено ли е от администрацията?

 

         Юк. Ж.:  По тази процедура е трябвало да подаде заявление за участие.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата представени по дело № 502 и 503 от 2016 година.

 

         Юк. Ж.: В съдебно заседание на 10.05.2016 г. бе разпоредено на Т. К. да представи до следващото съдебно заседание заверено копие от риболовния дневник.

 

         ТРАЙКО К.: Представям заверено копие от риболовен дневник.

 

Юк. Ж.: Да се приемат доказателства с писмо изх.№ 11006105/05.05.2016 г. представени от ИАРА. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представите доказателства с писмо изх. № 11006105/05.05.2016 г. представени от ИАРА.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

         Адв. И.: Моля да отмените обжалвания акт както и мълчаливия отказ по съображения изложени в жалбата и в съдебно заседание. Моля на моя доверител да се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по списък от адв. М., от който съм преупълномощен.

 

         Т.К.: Как се издаде лиценз на счупена лодка, която потъна миналата година на втори декември.Не мога да изразя становище, Вие ще кажете дели съм прав.

 

         Юк. Ж.: Оспорвам жалбата на „Никмар-12” ЕООД срещу мълчаливия отказ на изпълнителния директор на ИАРА София. Считам, че жалбата е недопустима и неоснователна. Жалбоподателят твърди, че мълчаливият отказ е насочен срещу подадено заявление-декларация, а в съдебно заседание заяви, че е в заявлението за получаване на специално разрешително. Аз заявявам, че това са съвсем различни заявления. В съдебното производство формулира различно оспорване от първото. Заявлението за участие в разпределяне на индивидуалните квоти е съгласно заповед № РД-985/25.01.2016 г., докато заявлението за издаване на специализирано разрешително е съгласно Заповед № РД-1009/02.02.2016 г. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

         Оспорваме жалбата на „Никмар-12” ЕООД срещу заповед № РД- 14/16.02.2016 г. като неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл.22, т. 1 изр. второ АПК приложима по силата на чл. 74 АПК, двете заповед представляват административен акт по силата на специалния закон и заповед е предвидила специално производство по ЗРА. С оглед на съответствието на заповедта за квотите законодателят не е предвидил възможност за осъществяване на контрол върху тези заповеди. В ЗРА и в тези заповеди не включен срок за произнасяни, нито задължение за произнасяне по заявление. Съгласно чл. 64 АПК административно-производствените действия на административния орган по издаване на акта каквото е и административното производство поражда действие по разпределяне на квота за калкан, както и невключване в списъка за риболовните кораби, изготвяне на заповеди РД-985/25.01.2016 г и РД-14/16.02.2016 г., които не подлежат на обжалване. В разпоредбата на чл.22 т. 1 АПК е приложим дефакто специалния закон и има практика препращаща към други закони. В ЗРА няма приложим текст за неуредените моменти, текст който да препраща към други закони. В АПК е разпоредено, че се прилага специалния закон – ЗРА. Допълнителни съображения ще изложа в писмени бележки.

         За „Посейдон-Т 2012” ЕООД, моля, да отхвърлите жалбата на Т. К. - собственик на „Посейдон-Т 2012”ЕООД срещу заповед № РД – 14/16.02.2016 г. като неоснователна. РК с в.м. ПМ 329 не е допуснат до разпределение на квота калкан, поради средно усвояване на по-малко от 85 процента на индивидуалните квоти за 2013 г. и 2014 г. и непълно усвояване за 2015 г., с което не отговаря на критерии за допустимост по  ІІ т. 9 и ІІ т.10 от Заповед РД-985/25.01.2016 г. От писмените доказателства, представени от жалбоподателя - риболовен дневник, ще се установи, че за 2013 г. от предоставена квота 536 кг са усвоени 33 кг. За 2014 г. от предоставена квота 188 кг са усвоени 0 кг. За 2015 г. за пред квота 113,20 кг са усвоени 0 кг. Тоест РК е усвоил едва 6,16 % от индивидуалните си квота през 2013 г. и изобщо не извършвал улов на калкан 2014 г. и 2015г.        Ще представя писмени бележки.

         Моля за присъждане съдебно деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение  в размера определен по реда на чл.8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за минималното адвокатско възнаграждение и за трите жалби по отделно.

         Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение претендирано от жалбоподателя.

 

         РЕПЛИКА на адв. И.: Във връзка с възражението на процесуалния представител на административния орган за основателно да се присъжда поотделно възнаграждение за всяка от жалбата, моля, да счетете, че хонорара касае и двете подадени жалба, за които се изрази становище за прекомерност.

 

         УПРАВИТЕЛЯТ на „Терещенков” ЕООД: По съществото на спора – предоставям на съда.

         УПРАВИТЕЛЯТ на „ГАБИ В” ЕООД: Предоставям на съда.

         За заинтересованата страна ЕТ „ И. Д. К. С. К.”- И. Д.К.: Предоставям на съда.

         УПРАВИТЕЛЯТ на „Поморие Фиш” ЕООД: Предоставям на съда.

         УПРАВИТЕЛЯТ на „Статик 89” ЕООД: Предоставям на съда.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: