ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети юни                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 437 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Посейдон Т 2012” ЕООД - редовно уведомен, се явява лично  управителят.

         За жалбоподателя „НИКМАР 12” ЕООД - редовно уведомен, представител н есе явява.

         За ответника Изпълнителен директор на ИАРА София - редовно уведомен, се явява юк. Ж. с представено пълномощно.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че към настоящото дело е приложено адм. дело № 502/2016 г. с определение № 1006/10.06.2016 г.

         Правният спор по това дело е свързан с твърдения за мълчалив отказ на Изпълнителния директор на ИАРА София да се произнесе по заявление от 21.01.2016 г. от „НИКМАР-12” ЕООД.

         Съдът констатира, че правният спор по адм. дело № 502/2016 г. е подсъден на Административен съд – Варна. По правилата за подсъдност спорът следва да бъде разгледан по седалището на жалбоподателя, когато в този район е налице териториална структура на ответника. На съда е служебно известно, че директорът на ИАРА е издал Заповед № РД-232/21.04.2015 г., с която са разкрити отдели в агенцията и съответни сектори в тези отдели. Тази заповед към настоящия момент не присъства по делото, а следва да бъде представена от ответника за обосноваване на отделяне на делото по правилата за местната подсъдност.

         Отделно, по първоначално образуваното адм. дело № 437/2016 г. и присъединяване към него на адм. дело № 503/2016 г., съдът счита, че като заинтересовани страни следва да бъдат конституирани всички лица по отношение на които обжалваната заповед се явява благоприятен административен акт. Това са лицата, които са включени с наименованията си в Приложение 1 към Заповед № 14/16.02.2016 г. Евентуалното уважаване на претенцията на жалбоподателя би засегнало правната сфера на тези лица, а тяхното неучастие в настоящото производство ще съставлява съществено процесуално нарушение.

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, в 20-дневен срок от днес, да представи списък на заинтересованите лица – имената и адресите на лицата, които са посочени като собственици на плавателните съдове по Приложение 1 към Заповед № РД-14/16.02.2016 г.

         ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в същия срок да представи Заповед № 232/21.04.2015 г. на директора на ИАРА, ведно с приложенията към нея.

 

         В залата се явява адв. И. И. от името на „НИКМАР-12” ЕООД.

         СЪДЪТ ЗАПОЗНАВА адв. И. с процесуалните действия извършени към момента.

 

         Адв. И.: Имаме указания за представяне на корабен дневник – представям копие от корабен дневник. Поддържам жалбата. В ответната страна следва да се намира статистическа анкета за изпълнената квота за улов на калкан за миналата година с вх.№ 7000-1347/17.02.2016 г.  Твърдя, че информация за изпълнената квота за миналата година се намира в ответната страна.

 

         Юк. Ж.: Заявявам, че това доказателство се намира в мен и ще го представя в днешното съдебно заседание. Искам да представя и други доказателства. Изразявам становище по трите жалби:

         Първо, за „НИКМАР-12” ЕООД считаме, че жалбата е недопустима и неоснователна. Оспорването не е подкрепено с нито едно доказателство – заявлението е за включване в усвояване за квота калкан за 2016 г. Между същите страни  и на същото основание има два правни спора в алтернация, според които и съдебното производство на едното следва да бъде прекратено. Жалбата е недопустима. В двете си жалба „НИКМАР-12” ЕООД е формулирал два петитума, които са алтернативни. В едната си жалба оспорва заповедта, с която не е включен в списъка за риболовните кораби, имащи право за усвояване на квота за улов на калкан, а с другата жалба оспорва пред съда мълчаливия отказ на изпълнителния директор на ИАРА да се произнесе по заявление за включване в списъка на риболовните кораби. Тези две жалба са в алтернация, което е основание производството по една от тях да бъде прекратено. Считам, че  Определение № 1006/10.06.2016 г. на Административен съд Бургас се касае за друга хипотеза, тоест когато след подаването на жалбата е издадена заповед.  Подадената заповед е издадена преди подаването и на двете жалби - тази срещу мълчаливия отказ и тази срещу заповедта. Считаме, че жалбоподателят невярно посочи пред съда, че не е знаел за издаването на заповедта, още повече, че сам е записал, че е запознат със съдържанието на заповед № РД 14/16.02.2016г. Това е по отношение на мълчаливия отказ.

         Относно „ПОСЕЙДОН-Т 2012” ЕООД оспорваме жалбата на управителя срещу Заповед № РД-14/16.02.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА като неоснователна.

         Оспорваме жалбата на управителя на „НИКМАР-12” ЕООД срещу Заповед № РД-14/16.02.2016 г. като неоснователна. „НИКМАР-12” ЕООД с РК „КОРСАР” не е допуснат за разпределение за квота за калкан поради неподаване на формуляри за икономическа статистика за 2015 г., с което не отговаря на критерии за допустимост по т.ІІ, т.11 от Заповед № РД- 985/25.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА и като доказателство представям формуляр за икономическа статистика, подаден след издаване на обжалваната заповед, това е видно и от входящия номер.

Това е причината, поради която риболовният кораб не е включен, поради критерия определен в самата заповед. Искам срок за писмени бележки. Там ще изложа всички съображения специално за този критерий.

 

         Адв. И.: По възражението за недопустимост на подадените жалби твърдим, че заявлението, което е подадено от страна „НИКМАР-12” ЕООД е подадено за получаване на специално разрешително за улов на калкан на основание чл. 17, ал.12 от ЗРА. Заявлението е подадено на 26.01.2016 и е с вх.№ 7000-1262/26.01.2016 г. Считаме, че в законовия срок не е налице изрично произнасяне на административния орган и е депозирана жалбата срещу мълчалив отказ. Оспорената заповед в настоящото производство е от 16.02.2016 г., която считаме, че е изрично произнасяне, с оглед наличието на срок за произнасяне по подадените заявления от желаещите да бъдат включени в списъка за улов на калкан. След като моят доверител се е информирал от Интернет страницата за издаването на тази заповед, е депозирал жалба срещу нея. Считаме и двете жалби за допустими, тъй като заповедта е издадена след подаване на заявление за издаване на специално разрешително, без значение кога са депозирани жалбите.

         Второ, едва в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника се установява какъв е мотива за невключването на доверителя ми сред лицата получили специално разрешително за квотирана риба. Такъв мотив никога не ни е съобщаван и връчван и не следва да бъде въвеждан едва в съдебната фаза на административното производство. Твърдя, че да, вярно е, че статистическата информация, която дължи моят доверител е подадена ден по–късно от датата на издаване на оспорената заповед, а именно на 17.02. С посочения вх. номер твърдя обаче, че срока за подаване на статистическата информация е месец март 2016 г. Твърдя, че моят доверител не дължи представяне на статистика към датата на издаване на оспорената заповед, тъй като срокът за издаване на статистическата информация изтича по-късно. Твърдя, че доверителят ми отговаря напълно на критериите за получаване на специално разрешително включително и на одобрената с оспорената заповед методика за разпределение на квотата за улов на калкан за 2016 г.    Моля да бъде назначена експертиза. Вещото лице да отговори дали доверителят ми отговаря на заложените критерии в обжалваната заповед.

 

         ПО ИСКАНЕТО ЗА ЕКСПЕРТИЗА, съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание.

 

         Юк. Ж.: Ответната страна твърди, че жалбоподателят е подал заявление-декларация за издаване на специално разрешение за улов на калкан, което е погрешно, тъй като специалното разрешение за улов на квотиран улов на риба се издава съгласно разпоредбата на чл.6а от Наредба № 37/10.11.2008 г. В изпълнение на тази разпоредба е издадена Заповед № 1009 от 02.02.2016 г. и с нея се регламентират условията за  разтоварване на калкан, формата на специалното разрешително, както и заявлението за издаването му. Оспорващият е подал заявление за включване в квота за усвояване на калкан, а не за издаване на специално разрешение. Това физическо и времево не е възможно, тъй като е подадено заявление на 26.01.2016 г., а заповедта, с която е утвърден образеца е от 02.02.2016 г. Това са два различни документа, като в подкрепа на това съм представила специално разрешително за калкан за 2014 г.

         Друг много съществен факт е, че Удостоверение № 03107754-015 от 26.01.2016 г. е издадено на оспорващия на основание чл.18 ЗРА. Удостоверението по чл.18а от ЗРА е издадено в деня да подаване на заявлението от 26.01.2016 г. Оспорващия неправилно сочи в жалбата си срока по чл. 18е, ал.5, т.2 ЗРА – 09.02.2016 г. като меродавен за произнасяне на изпълнителния директор по подаденото от него заявление за включване в квота калкан. Представям доказателства по опис.

 

         Адв. И.: Твърдя, че посоченото удостоверение, което ответникът твърди, че е издадено в отговор на подаденото заявление от 26.02.2016 г. касае изобщо правото за извършване на стопански риболов, а не специално разрешително за улов на квотирана риба по чл.17 от ЗРА, поради което и посочените от нас срокове са спазени. Твърдя, че законът определя издаване на такова специално разрешително, а не общо разрешително в рамките на всяка календарна година. Изискванията за добиване на такова специално разрешително са посочени в закона, а с подзаконов нормативен акт не могат да бъдат въвеждани такива, които противоречат на закона. Представеното от ответника уведомление за откриване на производство, което носи дата 22.12.2015 г. № Z-11442/22.12.2015 г., считам, че с това уведомление производството е открито и не е налице подаване на заявление от страна на ответната страна. Няма пречка заявлението да бъде подадено след откриване на административното производство месец декември 2015, но преди датата на одобряване на формата на заявлението като бланка.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата представени от юк. Ж. съгласно опис № 1 в днешното съдебно заседание. Тези доказателства да бъдат приложени в кориците на адм. дело № 503/2016 г. със съответно номериране след последния лист от делото.

 

         ПРИЕМА доказателствата представени от юк. Ж. с опис № 2 в днешното съдебно заседание. Тези доказателства да бъдат приложени към адм. дело № 502/2016 г. със съответно номериране.

 

         ПРИЕМА представеното заверено копие от корабен дневник за улов на калкан за РК „КОРСАР” с външна маркировка ВН 4280.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2016 година от 14,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: