О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 638

 

Град Бургас,  13.03.2015г.

 

Административен съд – град Бургас, на тринадесети март през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                              

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева ч.а.х.д. № 437 по описа на съда за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по чл.60, ал.4 – 7 от АПК.

Образувано е по жалба на „РАММАР” ЕООД, ЕИК 128580880, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Янко Сакъзов” № 51, представлявано от управителя Г.А.М., подадена от пълномощник на дружеството, против разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на заповед № 8-Z-1553/30.09.2014г. на кмета на община Созопол – т.2 от разпоредителната част на заповедта, с която, на основание чл.198, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ, е спряно изпълнението на СМР в поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 в местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, до приключване на инженерно проучване и получаване на докладите с резултатите от състоянието на територията, но не повече от две години.

В жалбата и представеното допълнение-уточнение към нея са изложени съображения и доводи за спазване на срока по чл.60, ал.4 от АПК за обжалване на разпореждането, поради узнаването за издаване на заповедта на 26.02.2015г., за наличие на правен интерес от обжалване и по същество – ако бъдат спрени СМР в имота и строителството не продължи, за дружеството и за целия терен ще настъпят непоправими вреди. Представят се доказателства. Исканията от съда са да приеме жалбата за подадена в законоустановения срок или да възстанови на основание чл.161 от АПК срока за обжалване, тъй като пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства и поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение, да уважи жалбата и да отмени разпореждането за допуснато предварително изпълнение на заповед № 8-Z-1553/30.09.2014г. на кмета на община Созопол.

Ответникът представя административната преписка по издаване на акта.

Съдът, след преценка на изложеното в жалбата, представените доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта на жалбата:

„РАММАР” ЕООД се легитимира като собственик на поземлен имот с идентификатор 81178.5.111 в местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, съобразно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25/28.11.2012г., том II, рег. № 3004, нот. дело № 20/2012г., и е възложител/строител на вилни сгради в имота, съобразно разрешение за строеж № 150/03.08.2009г. на гл.архитект на община Созопол, протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж от 14.06.2012г. Следователно, жалбата е подадена от надлежна страна. 

Заповед № 8-Z-1553/30.09.2014г. на кмета на община Созопол е издадена на основание чл.198, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.198, ал.5 от ЗУТ, заповедите по чл.198, ал.1-3 се съобщават с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, и могат да бъдат обжалвани по реда на чл.215 от ЗУТ. Видно от приложените в административната преписка писмо изх. № 4-31-00-8/01.10.2014г. от кмета на община Созопол до редакцията на „Държавен вестник“, известие за доставяне на препоръчана кореспондентска пратка от 3.10.2014г. и информация за публикувани обявления в „Държавен вестник“, заповед № 8-Z-1553/30.09.2014г. на кмета на община Созопол е обявена в ДВ, бр.85 на 14.10.2014г. Обявлението съдържа и оспореното в настоящото производство разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедта, на основание чл.60, ал.1 от АПК, с указана възможност за обжалване на предварителното изпълнение в 3-дневен срок от обявяването, а на заповедта - по реда на чл.215 от ЗУТ чрез община Созопол до Административен съд-гр.Бургас. Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. В случая жалбата е подадена в Административен съд-гр.Бургас на 27.02.2015г., т.е. оспорването не е направено в рамките на срока по чл.60, ал.4 от АПК – до 17.10.2014г.

При така установеното настоящият съдебен състав приема, че жалбата против разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта е просрочена и на основание чл.159, т.5 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.  

Предвид констатираното просрочие на оспорването и направеното с уточнението към жалбата искане за възстановяване на срока за обжалване, на основание чл.161 от АПК, съдът дължи произнасяне по това искане.

Съгласно чл.161, ал.1 и ал.2 от АПК, в 7-дневен срок от съобщението за оставяне на жалбата без разглеждане може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Искането може да бъде направено и с жалбата. В искането за възстановяване на срока се посочват всички доказателства, установяващи основанията по ал.1.   

Според жалбоподателя пропускането на срока за обжалване на разпореждането се дължи на особени непредвидени обстоятелства и поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Доказателствата по делото опровергават така релевираните възражения.

Административният орган е изпълнил задължението да обяви разпоредителната част на заповедта по реда, предвиден в специалния закон – чл.198, ал.5 от ЗУТ, като е посочил в обявлението пред кой орган, в какъв срок и по кой ред могат да се обжалват както заповедта по чл.198 от ЗУТ, така и съдържащото се в нея разпореждане за предварителното й изпълнение. Поради това, не се установява поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение, тъй като нейните действия не са създали у адресата невярна представа за срока за обжалване.

Не е налице и особено непредвидено обстоятелство по смисъла на чл.161, ал.1 от  АПК. За да се постанови възстановяване на срока на това основание, следва обстоятелството да е съществувало към момента на пропускането на срока и именно това обстоятелство да е довело до пропускането на срока. Не се сочат и представят доказателства за наличие на непреодолими причини, които да са възпрепятствали жалбоподателя да подаде жалба до 17.10.2014г. Относно твърденията, че в периода 16-27.02.2015г. в имота са се извършвали активни строителни дейности, като работниците и техническия ръководител не са потърсени от служители на община Созопол за връчване на екземпляр от заповедта, сочените обстоятелства нямат непреодолим характер. Те са и ирелевантни предвид уредения в ЗУТ специален ред за обявяване на заповедта чрез „Държавен вестник“, а не по реда на АПК.

По изложените мотиви следва да бъде отхвърлено като неоснователно искането на жалбоподателя за възстановяване на срока за обжалване, на основание чл.161 от АПК, на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта на кмета на община Созопол.

Водим от горното, на основание чл.159, т.5 от АПК и чл.161, ал.3 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РАММАР” ЕООД, ЕИК 128580880, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Янко Сакъзов” № 51, представлявано от управителя Г.А.М., против разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на заповед № 8-Z-1553/30.09.2014г. на кмета на община Созопол – т.2 от разпоредителната част на заповедта.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 437/2015г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ОТХВЪРЛЯ искането на „РАММАР” ЕООД, ЕИК 128580880, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”Янко Сакъзов” № 51, представлявано от управителя Г.А.М., за възстановяване на срока за обжалване на разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на заповед № 8-Z-1553/30.09.2014г. на кмета на община Созопол – т.2 от разпоредителната част на заповедта.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: