ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети май                                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 437 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:57 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ - М.М.С., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Т., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по иска - Национална агенция по приходите гр. София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че делото е образувано по повод искова молба именувана жалба от М.М.С. против Национална агенция за приходите при ЦУ гр. София, представлявано от изпълнителния директор, с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 и следващите от АПК. В същата е формулирано искане да бъде осъден ответният административен орган да заплати сумата от 1200 лв., представляващи обезщетение за нанесени материални щети, изразяващи се в заплащане на възнаграждение на един адвокат за защита от незаконосъобразно постановен административен акт, а именно НП № 1160/15.12.2012 г., издадено от директора на ТД на НАП гр. Бургас.

 

АДВ. Т.: Представили сме с исковата молба именувана жалба писмени доказателства, които моля да бъдат приети. Запозната съм с изисканото от съда и приложено по настоящото дело НАХД № 948 по описа за 2013 г. по описа на БРС.

Да се приемат така представените писмени доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима с оглед процесуални предпоставки на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, посочени в исковата молба. Няма да соча доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените към НАХД № 948 по описа за 2013 г. доказателства.

С оглед липсата на формулирани от страните допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Представям разходен лист, който има смисъл на списък по чл. 80 от ГПК. Ще Ви моля да уважите исковата молба с изложените в нея искания така, както същите са формулирани ведно с уважаване на искането за съдебно-деловодни разноски. Моля да ми се предостави срок за представяне на подробни писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е неоснователна. Изложеното в чл. 1 от ЗОДОВ включва наличието на незаконосъобразен акт, действие или бездействие на административен орган, длъжностно лице на общината или държавата, незаконосъобразното действие или бездействие да е от извършване на административна дейност, като същият следва да бъде отменен по съответния ред, да е налице вреда от такъв административен акт, причинна връзка между незаконосъобразен акт и настъпил вредоносен резултат. При липсата на един от тези елементи на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата или общината. В случая не се установи първата от предвидената от закона предпоставки, за да бъде реализирана отговорността на ответника по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно наличието на незаконосъобразен административен акт, а в правната доктрина и съдебната практика на Върховен административен съд, както и на Административен съд – Бургас се налага становището, че наказателното постановление представлява правораздавателен акт. Доколкото същия се издава от изрично упълномощени длъжностни лица и с него се упражнява властническо правомощие за налагане на административно наказание, наказателното постановление по своето естество е израз на правораздавателна, а не на типичната административна дейност. Освен това, ЗАНН предвижда специален ред по обжалване на наказателното постановление при съответния районен съд, което е по реда на НПК, докато административните актове се обжалват по реда на АПК. В тази връзка следва да се отбележи, че наказателното постановление не носи характерните белези на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. С оглед на това, исковата молба следва да се остави без уважение, още повече да се приеме, че размерът на адвокатския хонорар представлява пряка и непосредствена последица от наказателното постановление, а не пряка вреда.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който същия може да изготви и представи писмени бележки по съществото на спора.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: