О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 495

 

гр.Бургас , 14.03.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 437 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на К.Ц.М., Г.Й.Б., Л. Р.К., Ц.Е.Ц., К.А.А., Н.Т.Й., К.Н.А., Г.Р.М., Т.С.И., Я.Х.С. и К.Д.Ч., подадена от процесуалния им представител адв. М.П. против Заповед № 99/ 31.01.2012г. на командира на военно формирование 26720- гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.

            Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено, поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

            Оспореният акт урежда носене на дежурство през м. февруари 2012г. Издаден е в изпълнение на Заповед № 294/ 19.05.2011г. и на осн. чл. 55 ал.4 и чл. 157 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария.

            Предвид спецификата на реграментираните обществени отношения , ЗОВСРБ изрично посочва актовете, подлежащи на съдебен контрол по реда на АПК - чл. 171, чл.251, чл. 336 и оспорената заповед не е сред тях.

Отделно, оспорената заповед не е издадена от орган, административен или нарочно овластен със закон по см. на чл. 21 АПК. Не само с оглед издателя, но и с оглед съдържанието си заповедта няма характер на индивидуален административен акт.

Тогава когато един акт не притежава характеристиките на индивидуален административен акт съобразно нормата на чл. 21 АПК, то същия подлежи на съдебно оспорване по реда на кодекса само в случай на изрично предвиждане със  специална законова разпоредба, каквато в случая липсва.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и  чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата на К.Ц.М., Г.Й.Б., Л. Р. К., Ц.Е.Ц., К.А.А., Н.Т.Й., К.Н.А., Г.Р.М., Т.С.И., Я.Х.С. и К.Д.Ч., подадена от процесуалния им представител адв. М.П. против Заповед № 99/ 31.01.2012г. на командира на военно формирование 26720- гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 437 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………