ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи март                               две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 436 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СМДЛ Д-Р Б.Т.ЕООД, редовно и своевременно призован изпраща  процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. КМЕТ ПО СИРР при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и  не изпраща представител.

                  

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТОИ ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е оразувано по жалба от „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория д-р Б.Т.“ ЕООД, ЕИК 1026344118, представлявано от Б.Б.Т.със седалище и адрес на управление град Бургас, к-с „Изгрев“, бл.43, вх.4, ет.4, ап.ляв против Заповед №8/02.01.2018 година на Зам.кмета на СИРР при Община Бургас за премахване на преместваем обект: „Рекламно-информационен елемент“, тип „Фирмен надпис“, поставен на западната част на външния ограждащ парапет на самостоятелен обект с идинтификатор 07079.607.99.1.2 по КК на гр.Бургас, с административен адрес: град Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.**.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на органа да установи наличие на обстоятелствата, явяващи се основание за постановяване на спорния административен акт. В тежест на жалбоподателят да докаже позитивните факти, от които черпи права, в тази връзка  в негова  тежест да докаже тезата си, че за фирмените надписи като вид информационен  елемент местния парламент  или в Наредбата по чл.57 ЗУТ е предвидил  особен ред за поставяването и съответно за премахването на същите, който се явява различно от посоченото в заповедта правно основание за премахване на съоръжението.

Съдът докладва, че по делото е представена пълната административна преписка.

АДВ.С.: Поддържам жалбата.С оглед попълване на делото с необходимите  доказателства моля, да задължите ответника до следващото съдено заседание по делото да  представи документите касаещи наши заявления с вх.№ 70-00-8650/21.11.2017 година, касаещи кандидатстване за издаване на разрешение за поставяне  по отношение на процесното съоръжение, както и акта, ако е наличен такъв, с който се е произнесла ответната община по това ни заявление. Искането го правим с оглед разпоредата на чл.142, ал.2 от АПК.

Съдът счита, че следва да приеме представената административна преписка, а така също намира направеното доказателствено искане за допустимо и относимо, поради което същото следва да бъде уважено, поради което и воден от горното

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ИЗИСКВА от ответния орган да представи документите касаещи заявления с вх.№ 70-00-8650/21.11.2017 година, касаещи кандидатстване за издаване на разрешение за поставяне по отношение на процесното съоръжение, както и акта, ако е наличен такъв, с който се е произнесла ответната община по това заявление.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна,

      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА  делото и го  НАСРОЧВА за 25.04.2018 година от 13:45 часа, за която дата  и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 13:57 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: