Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   654               от 12.04.2017 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на тридесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря И.Л. и прокурор Р.Дапчева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 436 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Земеделска кооперация за производство и услуги (ЗКПУ) „Луда Камчия – 84“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. Бероново, общ. Сунгурларе, обл. Бургаска, представлявана от И.Г.Щ. и съдебен адрес *** против Решение № 144/25.01.2017 г. постановено по НАХД № 6551/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 198761-О-F210372/23.06.2016 г., издадено от Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на кооперацията  е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация - ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на ЗКПУ „Луда Камчия – 84“, ЕИК **** против Наказателно постановление № 198761-О-F210372/23.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция “Обслужване” при Териториална дирекция на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на кооперацията е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Установява се по делото, че отговорността на дружеството - жалбоподател била ангажирана за това, че в законоустановения срок - 31.03.2016 г. за подаване на декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО в ТД на НАП-Бургас за определяне на годишната облагаема печалба и изчисляване на дължимия корпоративен данък за календарната 2015г., не е подадена декларация в срок, за което е съставен АУАН № F210372/28.04.2016 г. Срещу АУАН са постъпили възражения в законоустановения срок. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения,  а освен това нарушението е безспорно доказано и не се оспорва от нарушителя.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Следва да се отбележи, че касационната жалба е напълно идентична с жалбата, която е сезирана първата инстанция. Съдът не установи процесуални нарушения, свързани със съставянето и връчването както на АУАН, така и при издаването и връчването на НП. Макар в жалбата да се сочи наличие на подобно нарушение, то описанието е бланкетно, поради което съдът намира, че такива процесуални нарушения не са налични.

Срокът по чл. 107, ал. 4 от ЗДДС не може да се разглежда като инструктивен, и именно за това неспазването му е скрепено със санкция.

Не е налице маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, като настоящата инстанция напълно споделя мотивите, изложени в първоинстанционното решение и не намира за необходимо да излага същите отново.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение; а първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144/25.01.2017 г. постановено по НАХД № 6551/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                    2.