ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     452                                   14.03.2016 г.                                  гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на четиринадесети март две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 436 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила жалба от „Рибекс груп“ АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.А.К., против Заповед № РД-14 от 16.02.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. С оспорената заповед е одобрен списък с риболовни кораби и техните индивидуални квоти за калкан за 2016 г., както и методика за разпределение на индивидуални квоти.

Жалбоподателят твърди, че е подал в срок заявление с вх. № 2600-1715/01.02.2016 г. за участие с риболовен кораб Бс 111, РК-403, но не бил включен в разпределението на квотите. Счита, че отстраняването му обуславя незаконосъобразност на цялата процедура, приключила с издаване на оспорената заповед, поради което моли за отмяна на заповедта.

С разпореждане от 25.02.2016 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания да обоснове правния си интерес от оспорване на Заповед № РД-14 от 16.02.2016 г. Съобщението за тези указания е връчено на последния на 01.03.2016 г., като до настоящия момент те не са изпълнени. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените му указания, нередовната жалба следва да бъде оставена без разглеждане на основание чл.158, ал.3 от АПК.

Наред с изложеното съдът счита, че оспорването е лишено от правен интерес. Жалбоподателят не е адресат на заповедта и не е пряко засегнат от съдържащото се в нея разпореждане, поради което не разполага с активна процесуална легитимация да я оспори пред съда. Същият би бил засегнат от отказа на административния орган (мълчалив или изричен) да го включи в списъка на риболовните кораби и техните индивидуални квоти, но в случая предметът на търсената съдебна защита е друг, видно от петитума на жалбата, с която съдът е сезиран. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството и налага неговото прекратяване на основание чл. 159, т.4 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рибекс груп“ АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.А.К., против Заповед № РД-14 от 16.02.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 436/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщението.

                                                                СЪДИЯ: