ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 436 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

Ищецът А.И.В. се явява лично и с адвокати А. и Р., надлежно упълномощени.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” София се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

Адвокат А.: Уточнявам, че вредите, които претендираме, се изразяват в преживени болки и страдания, унизително отношение, говорим за неимуществени вреди. Твърдим, че това е предизвикано от нечовешките условия в Затвора Бургас, касаещи както битовите условия, така и медицинските. С така направеното уточнение, моля да се даде ход на делото.

Адвокат Р.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ч.: Да се даде ход на делото.

Прокурор МАРИНОВА: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на А. И.В. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при МП, с която са предявени обективно съединени искове, както следва: за осъждане на ответника да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер на 90 000 лева за периода 10.09.2012 г. – 27.02.2015 г., настъпили вследствие нарушаване на въведената с чл. 13, вр. чл. 3 от ЕКПЧ обща забрана за нечовешко и унизително отношение по време на изтърпяване от последния на наказание лишаване от свобода, както и обезщетение в размер на 45 000 лева за вреди, настъпили поради неосигуряване на медицинско обслужване.

В исковата молба се твърди, че ищецът изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора- Бургас. Изложено е, че по време на престоя си в затворническото заведение същият е претърпял вреди, вследствие лошите битови условия- недостатъчна площ на спалните помещения, лошо осветление, недостатъчен приток на чист въздух, липса на санитарен възел и достъп до течаща вода, липсата на дезинфекция, нискокалорична храна и др. Наред с това се сочи, че не е осигурено медицинско обслужване съобразно изискванията на чл.128 и следващите от ЗИНЗС, като на лишените от свобода е осигурена възможност да ползват услугите на фелдшер, след предварителна заявка или записване.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенциите.

Страните са представили писмени доказателства.

В исковата молба са направени доказателствени искания.

Съобразно разпоредбата на чл. 154 от  ГПК, всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи твърдяните в исковата молба обстоятелства. Същият следва да докаже в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

Страните сочат доказателства за твърдените факти.

Не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване на обстоятелства.

 

СЪДЪТ указва на ищеца да конкретизира доказателствените си искания за допускане до разпит на свидетели и прилагане на досието от затвора Бургас, като посочи какви обстоятелства ще се установяват със сочените доказателства и кои документи от затворническото досие са необходими за изясняване на настоящото дело.

 

Адвокат А.: От името на доверителя ми поддържаме искова молба ведно с направените уточнения. Що се отнася до исканията ни по доказателствата, оттегляме искането за прилагане на досието на ищеца. Оттеглям искането за разпит на трима свидетели, като искаме да бъдат разпитани първите двама, без третия, тъй като през периода на изтърпяване на наказанията е бил в една килия. Искаме да бъде приложена програмата по §11 от ПЗР на ЗИНС от Министерството на правосъдието. Предвидено е в закона да има такава програма. Първо бяхме поискали трима свидетели, но в заявление от 10.06.2015г. сме поискали да бъдат разпитани двама, като считаме че предвид периода, следва да бъдат разпитани поне двама. Свидетелите ще доказват факти и обстоятелства за различни периоди

Ищецът В.- В момента не сме в една килия, в момента съм сам. С Румен и с Димитър бяхме в различни периоди в една килия.

Юрисконсулт Ч.: Оспорвам изцяло по основание и размер отправената претенция. Поддържам писмения отговор. Моля да приемете приложените писмени доказателства. Нямам възражение по направения доклад. Завявам по направените искания от ищцовата страна, че справка се съдържа в становището на инспектора по социални дейности, която моля да приемете, в която е описан размера на килиите и броят на лишените от свобода в тях. Представили сме и медицинския картон, здравния картон, но видно от медицинската справка, в него няма отразени прегледи и консултации с външни специалисти, т.е. той не е боледувал. По отношение на програмата по §11 от ПЗР на ЗИНС, същата е достъпна на сайта на МС откъдето я притежавам и аз. При ваше разпореждане мога да я представя, но тя е достъпна за всички. На този етап нямам други доказателствени искания. Госпожа Л. е инспектор социални дейности.

Прокурор МАРИНОВА: Считам, че иска е процесуално допустим. Нямам възражения по направения доклад. Моля да приемете представените с искова молба, молбата-уточнение и писмения отговор на ответника доказателства. По отношение на доказателствените искания на ищеца за разпит на двама свидетеля и фактът, че се касае за различни периоди, моля да бъдат допуснати и двамата свидетели и да бъдат разпитани. По отношение на направено искане за представяне на дневник с предписание на инспекторите, считам че това не е от предмета на доказване.

Юрисконсулт Ч.: Заявявам, че няма дневници с предписание на здравни инспектори, не се е водил за процесния период в медицинския сектор в затвора Бургас.

Адвокат Р.: Не поддържаме това искане за дневниците. Не поддържаме и искането си за представяне на справка. Информацията относно килиите се съдържа в становището на ответника и за това не поддържаме представянето на такава справка. Не поддържаме и искането за представяне на медицинския картон.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към отговора на ответника и към уточняващата молба на ищеца писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Р.Т.К. и Д.М.В., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание чрез началника на Затвора Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна, на осн. чл. 190 от ГПК, вр. 144 от АПК да представи в срок до следващото съдебно заседание програма по §11 от ЗИНЗС.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015г. от 11.15ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят свидетелите Р.Т.К. и Д.М.В., чрез началника на Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: