ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 436 по описа за 2014 година.                 

 

На именното повикване в 16:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно призован, представлява се от адвокат Г., с представено по делото пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт  А., с представено пълномощно от преди.

 

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призована, представлява се от адвокат Т., с пълномощно от днес и адвокат Д., с представено пълномощно по делото от преди.

 

Явяват ВЕЩИТЕ ЛИЦА С.Г.Б., Д.И.Г. и Б.К.К..

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по  тройна комплексна експертиза на вещите лица Б., Г. и К. от 30.06.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещите лица. Да се изслуша заключението на вещите лица.

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на тройната експертиза като снема самоличността им, както следва:

 

Б.К.К.-58 години,

С.Г.Б.- 64години,

Д.И.Г. – 65години, български гражданки, неосъждани, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВАТ да дадат безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. от името на тройната експертиза: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

Не можем да кажем разликата между оценката на трите сгради посочени в заключението ни и тази която приема органът в процесния акт на какво се дължи, но е възможно да се дължи на използвания метод.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещите лица.  Експертизата е поискана от административния орган.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Снимковия материал, който сте приложили към заключението от  адм. д. № 2414/2012 година ли е взет?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Първите две снимки са от това дело,  посочили сме защо сме ползвали този материал в заключението си. Делото е от 2012 година, но експертизата е извършена през 2014 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Как определихте, че сграда с идентификационен номер завършващ на 40 е от три части?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Определили сме го на база на снимковия материал, на база разговори с експерта по това дело 2414/2012 година. Говорим за сграда с № 40 и сме имали предвид и предходните заключения по настоящото дело, а именно на К.М. и П.Ш..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Когато описвате състоянието на сградата като конструкция, в обяснителните записки пишете, че е „навес с определени размери“ и т.н., а когато правите заключението определяте стойността на сградата на всички части от сграда 40, определяте с инвестиционна стойност на 1 кв.м. -541.77 лв., като за масивна сграда. На какво се дължи това разминаване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В констативно-съобразителната част описваме какви са първо задачите, какви са сградите, после описваме констатациите от огледа на място, какво всъщност сме видели по заключенията на П.Ш. и К.М.. Ние правим заключение от всичко това, като се позоваваме и на снимковия материал и сме дали заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Как приехте, че сградите са сгради, а не  навеси?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Това са масивни сгради.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В заключението на М.  пише коя част от сграда 40 към коя друга част е долепена, и тъй като вещото лице М. поясни, че тези долепени части имат само две стени и покрив, то това е навес. Вие защо приемате, че е масивна сграда, а не е навес?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Вещото лице К.М. пише в заключението си, че го вижда като навес, но сградите са полусъборени по време на огледа. Разликата между  нашето заключение и това на К.М. е, че когато той е правил огледа сградите са били полусъборени, а  при нашия оглед бяха напълно съборени.

Снимките са когато сградите са били сгради и са функционирали като бази.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Като сте  правили оценка на сграда 1, кое имахте предвид, заключението на вещото лице М. и Ш., когато са били сградите все още там или това по гражданското дело, където само северозападната част на сграда 40 не е била съборена?

Може ли да разбираме, че оценявате като постройки всички части на сграда 40?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В заключението сме записали какво сме имали предвид при изчисляването на оценката. Всички части на сграда 40 са изчислени като сгради, а не като навеси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.А: За сграда 70 по същия начин ли е изчислението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Сграда 70 е тухлена масивна сграда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Сграда 70 има две части №16 и №4, пазарната оценка за двете ли е изчислена или общо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В случая е взета квадратурата на цялата сграда 70 и е изчислена.

 

ЮРИСКОСУЛТ А.: За сграда с кадастрален идентификатор последни цифри 67, как извършихте изчислението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Тази сграда в момента на огледа беше съборена и сме се позовали на заключенията на другите вещи лица за да определим каква сграда е, както и на документите по делото за да изчислим оценката.

За тази сграда няма снимка, тъй като не сме я виждали.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Т.: Вие казахте, че приемате заключението за сграда 67 на другите вещи лица, а тя навес ли е или сграда?

 

АДВОКАТ Г.: Вещото лице не е казала, че не са видели сградата, тъй като е съборена и са се позовали на заключенията на вещите лица за 67 и са преценили, че е сграда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Оценена е като сграда, а не като навес тази сграда 67.

 

АДВОКАТ Т.: Какви източници ползвахте за информация за да приемете, че е сграда № 67?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Съобразили сме се със записаното в кадастралната карта, с приетото заключение на М. и Ш., където е описано, че представлява навес, но по-нататък пише тухлена зидария с дебелина 25 см и т.н. и от цялото описание сме решили, че е сграда.

 

АДВОКАТ Г.: Кое е навес и кое е сграда?

 

ЮРИСКОНУСЛУТ А.: Има няколко заключения на вещи лица и сме установили кое е навес и кое е сграда, от тази експертиза се иска само оценка.

Ако беше навес, щеше ли пазарната оценка да е същата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Ако беше оценена като навес, щеше оценката да е по-ниска, защото навеса е с три оградни стени.

Отново заявявам, че за сграда № 67 сме се съобразили с кадастралната карта и описанието на самата конструкция и сме решили, че става дума за сграда и за това е сметната като сграда.

 

АДВОКАТ Д.: В описанието на констативно-съобразителната част, сте казали че сте стъпили на заключението на вещите лица М. и Ш., но в заключението на вещото лице Ш. площта на сграда 40 е 1745 кв.м, а вие я приемате за 1995 кв.м, Има разлика около 200 кв.м., на какво се дължи. Ходили сте на място и оглед и въпреки, че е разрушена, би следвало да има някакви запазени ивични основи въз основа на които да извършите измервания.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Няма как да се замери, всичко е покрито със строителни отпадъци. Това сме го записали в заключението си. Има разлика между посоченото в заключението на М. и Ш. затова ползваме и заключението от старото дело, не по снимковия материал, а се срещнахме  с вещото лице направило замерването и знаем, че то е направило пълно замерване на сградата, и аз също правих но на другата сграда. 1995кв.м е цялата сграда 40, тази сграда е на 4 части разделена, което сме описали в констативната част.

 

АДВОКАТ Д.: За да приемате, че сградите са масивни сте имали предвид, че зидовете са 25см, въпросът ми е Вие на място не сте видели зидовете, как констатирахте, че са били 25 см.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Всичко подробно сме записали в заключението си, имали сме предвид заключенията на М. и Ш., където е посочено, че зидовете са 25 см. Разминават се единствено само по първата сграда с навеса.

 

АДВОКАТ Д.: При изчисляване на пазарната оценка по вещния метод, използвали ли сте еталони и какви?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: При вещния метод не се ползват  пазарни еталони за аналози, а само при пазарния метод.

 

АДВОКАТ Т.: Имаме предвид еталони за цените?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, еталони за цените са ползвани, записано е в заключението.

 

АДВОКАТ Т.: В настоящия случай, е записано, че сте ползвали еталон 4, който касае едноетажна производствена универсална сграда, в тази връзка може ли да отговорите как установихте, че са производствени сгради, за да ползвате този еталон?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Използвали сме еталони от СЕК на „Строителен обзор” и понеже няма всички видове сгради, ние се доближаваме до възможно най-близката до оценяваните имоти и сме преценели, че това е най-близкия еталон.

При вещния метод се оценява постройката като начин на изграждане, разходи на изграждане.

 

АДВОКАТ Т.: Има ли значение дали е склад или производствена сграда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Няма еталон за склад и затова сме използвали този еталон, който сме сметнали, че най-много се доближава до оценяваните имоти.

 

АДВОКАТ Т.: Защо не използвахте еталон 13 за производствено хале, изградено от сглобяеми елементи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Ние сме инженери и като търсим най- подходящия еталон обсъждаме нещата и сме преценили, че това е най-близкия и тук не става въпрос за сглобяеми елементи.

 

АДВОКАТ Т.: При определяне инвестиционната стойността на 1 кв.м., не сте посочили какви показатели сте използвали от СЕК „Строителен обзор”, може ли да отговорите сега кои са те?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В еталоните има стандартно изпълнение, подобрено и луксозно. Първо когато вземаме цената, крайната цена включва всички видове работи по дадена сграда, като се прави цената ние преценяваме дали всички работи са изпълнени – санитарна керамика, груб строеж и т.н. След това приспадаме нещата, които смятаме че на тази сграда не са правени и стигаме до посочената цена.

Например писали сме на сграда 40 – махната отоплителни и други инсталации.

 

АДВОКАТ Т.: Кои са тези други инсталации?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: В момента не мога да отговаря, в заключението сме посочили само крайната цена, до която сме стигнали след обсъждане, коментиране и изчисления.

 

АДВОКАТ Т.: В книжките в крайната цена, която е посочена около 520 лева за такава сграда е вкл. 12 процента печалба, а Вие включвате още 12 процента, на какво се дължи това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Записали сме, че както има 12 процента печалба, така и има 12 процента допълнителни разходи.

 

АДВОКАТ Д.: Еталонът, който използвате към коя година е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Еталоните излизат веднъж годишно, през м.7 или м.8, в случая еталонът който сме използвали е от 2014 година.

 

АДВОКАТ Д.:  Една справка сочи, че годишно има намаляване на цената средно с 2-3 процента за овехтяване? Тези сгради са построени през 1966 година, а сега сме 2015 година, извършили ли сте някаква корекции при изчисляването?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Взема се средния еталон, а не годината посочена в таблицата. Взема се предвид годината на оценката когато се прави, а не изграждането на сградата. Отчита се овехтяване, взема се общата експлоатационна годност, колко години  е функционирала като сграда, колко години остатъчна годност има и се смята овехтяването. В случая поради обстоятелството, че сградите са строени отдавна вземаме 50 процента овехтяване на сградите, което е максимума.

 

АДВОКАТ Т.: Самата сграда е строена 1966година, вземат ли се предвид работите, които са извършени през 1966 година и материалите към онзи момент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: При оценка по вещния метод се вземат предвид всички разходи, които са необходими да се изгради като нова сграда, като към настоящия момент се прави оценката и оттам нататък се прилагат коефициентите за овехтяването и други, които  смъкват цената, като се има предвид обстоятелството кога е построена сградата.

 

АДВОКАТ Т.: През 2014година във въпросния еталон са включени определени покривни конструкции, които струват някаква стойност в лева, а към 1966 година е нямало такива, как тогава се процедира изчисляването по еталона?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Еталоните са средни строителни цени и там става въпрос за цените да определени работи като груб строеж, довършителни работи, дограма, покривни работи, инсталации и т.н., всичко е групирано в такива групи, затова има разделение на стандартни, подобрени и луксозни, като ние вземаме стойността в случая за стандартно изпълнение. Цялата стойност е съставена от стойността на отделните групи и ние вземаме крайната стойност и махаме едно по едно.

Да, включено е и проектирането, защото смятаме сградата за нова, това е методика за оценяване. Не мога сега да обясни всичко което се включва и защо, тъй като това е цяла методика.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Разходите за ремонт, повреди при условие, че оценявате нова сграда, как ги изчислихте, какво сте имали предвид?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Това е експертно мнение. Те вървят до определен процент 20%-25% и понеже в периода от построяването досега е имало ремонти и сме преценили този процент, който сме записали в заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам изцяло заключението по следните съображения:

На първо място вещите лица работят върху неверни източници на информация, върху доказателства, които не са събрани по предвидения по ГПК ред приложим и в настоящото административното производство. Не е допустимо да се използват заключения по други дела, като в този смисъл заключението изслушано днес има по-скоро характер на свидетелски показания, а не на експертно заключение. На следващо място, оспорвам заключението относно характеристиките на сградите така, както е поискано и поставена задачата от съда. Не са се съобразили със събраните по делото до настоящия момент доказателства, имам предвид становищата и заключението вещи лица по приетите по делото експертизи, като видно от тези становища сградата с кадастрален идентификатор 40 се състои от 1 сграда с масивна конструкция и два долепени до нея навеса, които имат само по две ограждащи стени. Същото се отнася и за сграда идентификатор 70 по кадастралната карта, която се състои от 2 сгради №4 и №16 по заключението по гр. д.№ 1702 на ВКС, като по настоящата експертиза се приема, че сграда 70 е цялостна конструкция, без да се съобразява че северната част е навес. Не се съобразява също, че сграда с идентификатор 67 е навес с три оградни стени, които са метално носещи конструкции и ламаринен покрив върху тях. В тази връзка настоявам заключението да се изпълни, както е поискано и съобразно доказателствата по делото, а не да се изкривяват събраните такива. Ако вещите лице кажат, че не могат да я изпълнят, моля да бъде допуснат до разпит при довеждане свидетели, които са участвали в събарянето на сградите и могат да опишат състоянието им. Има направен снимков материал преди събарянето и в момента на събарянето, където се вижда какви са конструкциите, дебелината на зидовете и дебелината на зидовете на навесите, като оспорваме, че те са 25 см, те са на половин тухла. Това го имаме на снимков материал, защото събарянето е станало по искане на община Бургас и снимките са направени по време на събарянето. Моля да бъдат допуснати двама свидетели, които ще установят фактическото състояние на сградите в момента на събарянето.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам заключението на вещите лица, като поддържам изразеното становище от процесуалния представител на ответника. В допълнение искам само да добавя, че експертизата е извършена по-най бързия метод за изчисляване на пазарна оценка, но по становище на повечето експерти, той е най-неточен. При овехтяването, общото становище, че е важно времето по което се прави оценка и още един индексен коефициент за промяна на цените във времето, като  вещото лице заяви, че не е съобразено това и преценката е правена единствено по еталон през 2014година съобразен с един коефициент на овехтяване. Има богата нормативна база в един по-ранен момент - Закон за държавната собственост действал до 2006година, който е можел да се има предвид. Има и Наредба за поддържане и стопанисване на жилищния фонд. Това са все актове съдържащи цени на строителни материали, които са действали към момента на изграждане на сградите и са ефективни.

 

АДВОКАТ Т.: Оспорвам заключението на вещите лица, като се присъединявам към вече изразените две становища от колегите. Искам да добавя, че по отношение на цената на инвестиционна стойност  за 1 кв.м., тази цена също по никакъв начин не стана ясно как е формирана, заключението на вещите лица в тази част е необосновано. Не бяха посочени точно критерии и извършени работи, които се извършват при остойностяване на тази цена на кв.м. за да може да бъде оправдана сумата посочено в заключението.

 

АДВОКАТ Г.: Завявам, че направените оспорвания са необосновани по смисъла на чл.201 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК. На първо място искам да отбележа, че община Бургас се постави в невъзможност да установяваме на съответните сгради конструкции и извършваме оценки като допусна незаконосъобразно предварително изпълнение на заповедта за отчуждаване, която на по-късен етап беше отменена от Върховен административен съд.

Вещото лице Б., заяви че са позовавали на другите заключения, тъй като към момента на огледа сградите са били съборени, но адвокат Д. не може да оспори факта, че към момента на извършването на другите огледи през 2012година и 2013година във връзка с други производства, сградите бяха съществуващи, имаше наематели в тях. Както и сам посочи колегата юрисконсулт А., за мен не е допустимо да извършваме заключение на база на заключение по предходни експертизи, ако продължава да се твърди, че при огледа на М. сграда 40 е била съществуваща, ще направя искане за  допълнителен разпит на вещото лице, с оглед на това вещото лице да установи каква част от тази сграда при огледа му  премахната и каква съществуваща. Да се твърди, че сградите са навес противоречи на всички събрани доказателства по делото - кадастралната карта и предходни действия на административния орган. Заповедта за премахване не е за навеси. Те са съществували като търговия на едро и са отдавани под наем и такива са декларирани в община Бургас и дружеството ни е заплащало данък „сгради и такси смет”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тъй като адвокат Г. премълчава, че сграда № 40 е обявена за незаконна с решение на Върховен административен съд, то в следващото съдебно заседание, ще представя доказателства, че за тази сграда липсват строителни книжа и поради това че не са сгради, тези пристройки са обявени за незаконни.

 

СЪДЪТ намира, че вещите лица са изпълнили поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещите лице К., Б. и Г., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещите лица общо 1500 лева, т.е. на всяко вещо лице по 500 лева, платими от внесения на депозит (л.635 и л.637).

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ разходни касов ордер на вещите лица.

 

Съдът докладва молба на адвокат Г. депозирана непосредствено преди днешното съдебно заседание.

Съдът връчва молбата на ответника и заинтересованата страна за изразяване на становище:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тази молба е в противоречие с експертизата изслушана днес. Вещите лица твърдят, че сградата е производствена, а дружеството-жалбоподател ги е декларирало като търговски обекти,  но това има значение по съществото на спора и нямам нищо против да се допусне исканата с молбата експертиза.

 

АДВОКАТ Д.: Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

 

АДВОКАТ Т.: Не се противопоставям да се допусне съдебно-икономическата експертиза.

 

АДВОКАТ Г.: Ако допуснете свидетели на ответната страна, моля да допуснете и на нас гласни доказателства.

 

По изявеното в молба от адвокат Г. искане, съдът счита същото за допустимо и относимо поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза със задачи посочени в молба депозирана по делото на 08.07.2015година,

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертизата  в общ размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в едномесечен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

  

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице С. в.а.

По отношение на станалите доказателствени искания заявени в днешното съдебно заседание, съдът ще се произнесе след заключението на допуснатата днес съдебно-икономическа експертиза.

 НАСРОЧВА за 28.10.2015 часа от 15.00 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

Да се призове вещото лице Арабаджиева след представянето на документ за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.00 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: