ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 436 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Бутед” АД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Г., с представено по делото пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно от преди.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Б., с представен пълномощно по делото от преди.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА П.Ш. и В.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се дава ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице П.Ш. на 25.11.2014г., което е срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по повторната съдебно-техническа експертиза от вещото лице В. Йорданова Д. на 24.11.2014г., което е срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключенията на вещите лица и моля да бъде изслушано.

 

Съдът преминава към разглеждане на заключението на вещото лице Ш., което е със снета по делото самоличност от предходното съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което съм съобразила с доказателствата представени към момента възлагането ѝ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Бихте ли казали как е определена площта на третата част на сграда завършваща с идентификатор №40, посочена на стр. 2 от заключението Ви? Въз основа на каква информация сте определили площта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Г-н А. вероятно визира експертизата на вещото лице М., където е посочена квадратура 129 кв.м., а аз приемам 175кв.м. Площта съм я изчислила като се базирам на факта, че тази част от сградата е отразена в някои от кадастралните планове и в приложените към делото заснемания, както и на първичния оглед на място, проведен в присъствието г-н А., където в тази част на сградата все още имаше наемател. Аз изрично попитах наемателя за каква площ плаща наем и той ми каза за около 200кв.м.. Понеже констатирах тази разлика със заключението на вещото лице М. по отношение на площта говорих с него. Вещото лице М. каза, че може да е допуснал грешка, защото се е базирал на снимков материал, тъй като когато е правил неговата експертиза, сградата вече е била съборена. Към момента когато аз вече изготвях експертизата, на вещото лице М. беше приета..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Може ли да посочите конкретните геодезически измервания, които сте извършили и конкретните кадастрални единици, които сте ползвали за определяне на площта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм правила измервания на място. В тези планове, които съм изследвала не е записана площ, а само е изчертано и въз основа на изчертаното съм правила изчисления.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: При определяне цената на застроената площ, може ли да кажете какви показатели сте ползвали за ценообразуване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Използвала съм цената на кв.м. на застроена площ посочена в експертизата, като информация съм взела от   списание „Строителен обзор”. Това е цена за кв.м. застроена площ. Предходните оценители също са я изчислили по този начин.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Какви  нормативи са цитирани в това списание?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не мога да цитирам нормативи, тъй като в списание „Строителен обзор” няма нормативи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Как определихте стойността на допълнителните разходи и как ги определихте, че са 12%. Тези показатели включени ли са при ценообразуването в този бюлетин?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Видно и от самата таблица, допълнителните строителни разходи не са включени в средната цена за кв.м. застроена площ. Допълнителните строителни разходи варират в зависимост вида на строителството до 20-25% и подробно са описани в „Основи на застрояването” в СЕК и тях съм ползвала за база.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Защо сте включили необходими ремонтни работи и защо процента и на трите сгради е 20%? 

Защо сте включили и необходими допълнителни разходи?

Да разбирам ли че от тези 20% трябва да се извади новата стойност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Включила съм допълнителните строителни разходи, тъй като те не обхващат застрояването, те касаят административни разходи по почистване на площадка,  административни такси за проектиране, придобиване на мястото. Това са допълнителни разходи. Необходимите ремонтни работи - това са неизвършени или належащи за извършване строителни работи. При огледа констатирах, че липсва външна мазилка например и затова приемам, че има необходими ремонтни. Сградите в единичната цена на кв.м.  са дадени като завършени сгради и цената обуславя завършена сграда.

Необходимите ремонтни работи съм ги извадила от новата стойност, която съм посочила в таблиците.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Как е формирана крайната цена на стр.3 от заключението - 305 960лева? Според мен има някаква аритметична грешка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.:  Формирана е крайната цена с просто математическо изваждане.

Към актуалната стойност 282 87лева прибавям стойността на правото на строеж. Това важи за всеки от трите имота.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам експертизата в частта, в която е определена площта на част трета в размер 175кв.м. за сграда с идентификатор с последна цифра 40, тъй като по делото има конкретни данни съдържащи се в заключението на вещото лице М., които се базират на конкретни измервания на сградата. Заключението на вещото лице М. е прието от съда и не е оспорено от страните. Всякакви последващи изчисления различни от неговите не би следвало да се кредитират. Оспорвам заключението като ще искам допълнителна задача, да се изчисли тази част на сградата по данни от заключението на вещото лице М.. Оспорвам  заключението и в частта в която са определени цените на застроената площ за единица кв.м. за всички сгради като необосновано и  противоречащо с методиката за ценообразуване и правилата за определяне на цените на съответните производствени сгради, каквито са настоящите. Моля в тази връзка да бъде допусната допълнителна задача, която да бъде изпълнена от друго вещо лице, което съобразявайки се с тези правила да даде заключение на поставените към вещото лице Ш. въпроси, както се съобрази и със заключението на вещото лице М..

 

АДВОКАТ Б.: Кой метод ползвахте за да изчислите цената за кв.м. и какви методи познавате за определяне на тази стойност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.:  Както вече отговорих на този въпрос, при определяне на средна цена на кв.м. застроена площ съм използвала информация от списание „Строителен обзор”. Искам да доуточня, че там има подробни сметки и всеки вид работа е дадена и от тази цена, която е по-висока по еталон, аз съм изключила асансьор, санитарни прибори, обзавеждане и съм достигнала до тази цена. Използвала съм това, което е посочено в съответния СЕК, като съм се съобразила че, сградата е за промишлени нужди.

 

АДВОКАТ Б.: Съобразявали ли сте се тогава с различните елементи от сградата и това, че имат различна експлоатационна годност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Говорим за сграда като цяло, не съм се съобразявала с различната експлоатационна годност на всеки елемент естествено. Смятала съм общата стойност на сградата на кв.м., без да разбивам на елементи.

АДВОКАТ Б.: Познавате ли други методи за изчисление на цената?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Другите методи, които са ми известни в настоящия случай нямат значение и нямат връзка с настоящото производство. Поддържам заключението си.

 

АДВОКАТ Б.: Как стигнахте до коефициент 0.7 за овехтяване на сградите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм го определила, а съм ползвала  ЗМСМА, където той е цитиран.

 

АДВОКАТ Б.: Какво е значението този коефициент за остатъчната експлоатационна годност и има ли отражение овехтяването със знак минус или плюс върху тази годност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Доколкото разбирам въпроса Ви, отговарям, че остатъчната експлоатационна годност показва колко години живот има сградата, а коефициента на овехтяване е определен по математически начин към момента, в който се изготвя оценката. Коефициента на овехтяване няма отражение върху остатъчната експлоатационна годност. Определя се само какъв живот би имала сградата с тази годност.

 

АДВОКАТ  Б.: Бихте ли ми казали при определянето на новата стойност на сградата, ползвали ли сте някакъв аналог? Методиката изисква ли да ползвате аналог?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Методиката не  изисква да се ползва аналог и не се съм използвала такъв.

 

ЮРИСКОНСЛУТ АРНАДУОВ: Експлоатационната остатъчна годност отговаря ли фактическото състояние на сградата, която сте установили при огледа и как влияе фактическото състояние върху експлоатационната остатъчна годност, която е по документи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Тази сграда с инд. № 40 и голяма част от сграда с № 70, фактическото им състояние отговаря на този норматив на който съм се спряла и посочила в заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Имаше ли врати, прозорци и покривна конструкция здрава на сграда с № 40 и коя част беше разрушена от тази сграда при извършването на Вашия оглед?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Самата сграда с № 40 беше в цялост. Тя се ползваше и в момента на огледа от наематели. Тази част от сградата, която е от към сграда 28 при първичния оглед беше полуразрушена, т.е. покривната конструкция въобще липсваше, беше без дограми, без зидове, част от зидовете бяха полуразрушени. Тази разрушена част не влиза в тези 175 кв.м. и не се ползваше от наематели. Останалата част от сграда с №40 вътре даже беше с доста подобрения спрямо сграда № 70. Тези две сгради  са строени по един и същи начин. Там на някои места таваните бяха свалени и с гипсокартон бяха измазани в бяло. Имаше вътрешни прегради от алуминиева дограма или РVС, не мога точно да кажа. Те бяха населени в интерес на истината, като в най-долната част на помещението хората активно се готвеха да освобождават сградите.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми административен съдия, оспорвам експертизата. Същата е необоснована, поради факта, че не съдържат данни за методиката, която е използвана при изготвянето ѝ. От разпита на вещото лице се установи също така, че не са използвани задължителни елементи на методиката, като например не е ползван пазарен аналог, което е задължително при определяне стойността по вещния метод. Не е взет предвид като минус остатъчната експлоатационна годност, като оставам на страна, че за тази годност има няколко критерия  определяне. На следващо място не са посочени и различните методи за определяне на цена на кв.м. и вещото лице трябваше да се обоснове защо е избрало този метод. Не е посочило вещото лице информацията, която е ползвало, а дори да  приемам, че е ползвало списание „Строителен обзор” е крайна недостатъчно за изпълнение на поставената задача и представеното заключение. Експертното заключение има характера на твърдение, тъй като липсват посочените по-горе белези и поради тази причина го оспорвам. Оспорвам заключението и относно цената на сградите, тъй като те имат различни елементи, като например покривно покритие, нещо което също не е намерило отражение в цената на кв.м., а е посочена една и съща цена.

 

АДВОКАТ Г.: Във връзка становището на адвокат Б., може ли вещото лице да каже спомня ли си датата на първия оглед? Може ли да каже дали по времето когато е извършило този оглед общината е била предприела мерки за събаряне на полуразрушената сграда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не помня датата на първия оглед. Не мога да кажа дали са предприети мерки сградата да се събаря от Общината или от някой друг.

 

АДВОКАТ Г.: Споменахте, че една част от сграда с инд. № 40 вътре е била с окачени тавани. Тази сграда беше ли измазана от външна страна и боядисана?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: От към фасадата към двора частично беше измазана.

 

АДВОКАТ Г.: Може ли да кажете в кои сгради имаше наематели?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В сграда с №40 имаше няколко наемателя. В сграда с №70, частта от към двора не се ползваше към момента на огледа. Не мога да кажа дали най-задната част на сграда №70 е била ползвана, но част от сграда №70 се ползваше като складове. За сграда №67 не мога да кажа дали е ползвана, тъй като беше заключена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Измазаната част от сграда № 40 е тази наета от „Понс холдинг”, но тази част не е сграда №40, която съответства на сграда 10 по Ген плана. Това е една малка част от сграда №40, в една част е „Сентрал парк”, но не се ползва.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Сграда №40 е разделена на клетки, първата към сграда №70, оценена отделно и представлява покрита рампа. Тя се ползваше там за склад, оттам нататък от към №28 започва същинската сграда с №40. Тя също беше разделена на клетки и се ползваше мисля от различни наематели.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Ш. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото допълнителното заключение на вещото лице Ш. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 480 лева, платими от внесения на депозит.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля във връзка направеното от нас оспорване в днешното съдебно заседание, да допуснете нова експертиза от друго вещо лице – оценител, което да отговори по поставените задачи към вещото лице Ш.. При изготвянето на заключението вещото лице да се съобрази с измерванията направени от предходните вещи лица, т.е. инж. К.М.,  като се посочат методите, които са използвани и как се формират цените за всички тези сгради.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам изразеното становище от юрисконсулт А. за допускане на нова експертиза.

 

АДВОКАТ Г.: Така формулираната задача в днешното съдебно заседание е некоректно поставена. Видно от самото заключение на вещото лице М., същият не е извършил измерване на място и такова обективно не би могло да се извърши, с оглед на простия факт, че към  датата на неговия оглед сградите не са съществували. Недопустимо е да се разделя сградата на три части, както се поставят въпросите. Има картен материал по делото и така както е определена от графични данни, площта от вещото лице смятам за неправилно, а и съгласно чл.22 от ЗОбС за определяне на обезщетението е ирелевантна стойността на сградата по вещния метод, следва да е по пазарни цени.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

В. ЙОРДАНОВА Д. – 58 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение в срок, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля в днешното съдебно заседание да не се изслушва заключението на вещото лице на Д., тъй като считам че не е отговорено на въпроси с №№ 2 и 5, поради липса на данни за правилата и нормативите за изработване на ген планове за производствени и складови дейности към 1950година, които по информация на г-н Коцев и г-н Симеонов от общината, са били одобрени от Министерството на комуналното строителство и благоустройството. В тази връзка моля да ми се предостави възможност да ги открием и предоставим на вещото лице за допълване на заключението му.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам заявеното от процесуалния представител на ответника.

 

АДВОКАТ Г.: Аз считам, че не е ангажимент на вещото лице да намира нормативни норми. Въпросът е правен и не са необходими специални знания, ако се твърди нарушение на правна норма към минал момент, но такива твърдения  не са изложени от колегите в залата до този момент, считам такова искане за неоснователно. Отделен въпрос е, че делото беше отложено за един достатъчно дълъг период и е следвало след като имат данни за такъв документ, да го намерят и приобщят досега по делото.

 

ЮРИСКОНУСУЛТ А.: Въз основа на какво правите изводи г-жо Д., че печатът е мокър и подписът е на Министъра на ген плана? Има ли отразяване за съгласуване с общински съвет?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Видях този план в неговия оригинал, печатът беше син, дали е мокър или не аз мога да кажа. Формата на печата в горния край е изписано „Министерство на вътрешната търговия” имаше и текст с химикал. Видно беше, че не бяха копия, поради което съм отразила това в заключението си. Нямаше отразяване да е съгласувано с Общинския съвет.

 

АДВОКАТ Б.: Твърдите, че се правят три хелиографни копия. Въз основа на какво твърдите това на правна норма или от практиката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Твърдя го, защото съм работила като главен архитект повече от 10 години. Занимавала съм се с такива планове и в заключението си достатъчно подробно съм обяснила защо се правят три копия. Няма такава норма, това е от практиката ми. Правят се три такива копия, защото се губят чертежите и следва да има копия. Това е от личната ми практика. На базата от практиката ми заявявам, че на някои копия има печати, но не на всички има подписи, защото тези копия  вървят на съгласуване между различни служби и се бавят, загубват се. Копието следва да се съхранява в общината, като това копие трябва да съдържа подписи и печата. Това, което съм видяла е едно копие в Общината.

 

АДВОКАТ Б.: Тези ген. планове на каква база се изготвят? 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Тези планове се правят още в началото когато се организира бъдещото производство на сградата за предприятие. Тези планове са база и служат за защитаване на промишлената площадка, нейната площ. Ако за едно предприятие се правят предварителни проучвания как то ще се развие, каква ще бъде неговата дейност, технологичните процеси които ще се развиват с това производство, на база на тези проучване се правят тези ген планове. В тях се гледа от технологичната страна – къде са транспортните пътища, къде ще е сградата, от къде ще се влиза , къде ще бъде охраната и т.н.

 

АДВОКАТ Б.: Има ли някаква подложка, ситуационна скица или някой просто сяда на бял лист и чертае?

 

ВЕКЩОТО ЛИЦЕ Д.: Преди да се проектира един ген. план се прави задание и  геодезична основа, т.е. прави се снимка на място.

 

АДВОКАТ Б.: Към момента на процесните ген. планове от 1965година има ли действащ кадастър?  Одобрен ли е той?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Към 1956-58година е извършено кадастрално заснемане и кадастъра е одобрен. Този от 1971година също е одобрен. Той е за улична регулация. Действащ е, но не е приложен на място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ситуационната скица от 1961година подложка ли е  към плана от 1965година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Ситуационната скица от 1961 година е подложка към плана от 1965година.

С тези ген планове се защитава площадката на предприятието.  Като се защити с решение на Министерски съвет се предоставя на предприятието и мястото постепенно се застроява. Проследявайки кадастралните планове се вижда как се е застроявало. Много от предприятията, по- големите имаха отдели „Капитално строителство” и те си поръчваха кадастрално заснемане за да попълнят Кадастъра и попълнят документацията на предприятията. Всичко се завеждаше от 1956 до 1961 година. Предполагам, че това е ставало именно с такова кадастрално попълване и се вижда как се появят нови сгради, но принципно се спазва този ген план. Към тази ситуационна скица от 1961година има едно писмо, от което се вижда по какъв начин се е почвало строителството на една сграда, правили са от последното кадастрално заснемане скица и предлагали на тази ситуационна скица да се построят нови сгради. Вижда, че няма одобрени  ситуационни скици и се работи на базата на снимка към момента и предположение за нови площадки.

 

АДВОКАТ Б.: Видяхте ли одобрените планове?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Видях одобрените кадастрални планове.

 

АДВОКАТ Г.: Доколкото за терена липсва ЗРП, този ген план от 1965 и ситуационна скица 1961година, достатъчни ли са за издаване на разрешение за строеж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, достатъчни са. Записано е в заключението и в Закона така е посочено. Когато нямаме одобрени  застроителни и регулационни планове, строителството се извърша на база на ситуационна скица, което в случая е направено.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да ми бъде дадена възможност да представя бюлетините, които са необходими за изчерпателното изготвяне на заключението на вещото лице, тъй като същото не е отговорило на въпроси с №№ 2 и 5.

 

АДВОКАТ Б.: Считам, че първият кадастрален план е от 1992 година, поради което оспорвам заключението на вещото лице Д.. Мисля, че има представени писма по делото и по останалите много на брой експертизи е установено, че няма действащи кадастрални планове до 1992година, за което ще представя допълнителни доказателства.

 

АДВОКАТ Г.: Считам оспорването за неоснователно.

 

АДВОКАТ Б.: Не бихме могли да поставим под съмнение знанията на вещото лице и неговите наблюдения, тъй като е работила 10 години като главен архитект, но оспорваме заключението и изслушано в днешното съдебно заседание по-изложените преди малко от мен съображения.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, платими от внесения на депозит (л.567).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

Вещото лице Д. беше освободена от съдебната зала.

 

По днес заявените оспорвания от представителите на ответника и заинтересованата страна, съдът приема, че оспорването е по отношение правилността на заключението на вещото лице Ш. и е направено своевременно. Изложените съображения на процесуалните представители ответника и заинтересованата страна обосновават извод, че допълнителното заключение на вещото лице Ш. е необосновано, от което възниква съмнение за неговата правилност и поради което доказателственото искане за допускане на повторна експертиза е допустимо и относимо към настоящото производство. Съдът приема, че доколкото се касае до оценителна експертиза, повторната експертиза следва да бъде изготвена от три вещи лица, които да работят по поставените задачи по които е работило вещото лице Ш. по днес приетата експертиза, като съобразят всички документи приети като доказателства по делото до настоящия момент, както и всички заключения на експертите, приети като доказателства в производството.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА повторна съдебно-оценителна експертиза, вещите лица по която да отговорят на поставените задачи по които е работило вещото лице Ш. по днес приетата експертиза. Вещите лица следва се съобразят всички документи приети като доказателства по делото до настоящия момент, както и с всички заключения, приети като доказателства в производството.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допусната експертиза в общ размер на 1500 лева, вносими от ответника и заинтересованата страна по- равно, т.е. всяка страна по 750 лева по смета на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

Вещите лица ще бъдат определени в закрито заседание, след представяне на доказателства за внесен депозит по делото.

 

УВЕДОМЯВА ответника и заинтересованата страна, че при не представяне на доказателство за внесен депозит в дадения срок, съдът ще приеме, че не се поддържа това доказателствено искане и делото ще приключи със събраните до момента доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи доказателства относно наличието на нормативи за изготвяне на ген. планове към 1965година, както и в случай на представяне на такива да формулира доказателствени искания, ако има такива.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 25.02.2015година от 15.00 часа, за която дата и час страните са уведомени от днес чрез процесуалните си представители.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след постъпване на доказателства за внесен депозит в указания от съда срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.09 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: