ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 24.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 436 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Б., с представен пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица П.Ш., Д.С., К.М..

 

СТРАНИТЕ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 4008/27.05.2014година от адвокат Б., пълномощник на заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД относно искането за назначаване на допълнителни съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи от 01.04.2014 година и становище от процесуалния представител на дружеството жалбоподател по молбата;

В отговор на становището е ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4284/06.06.2014 година от адвокат М.Г.. Към молбата е приложено известие за доставка №ИД PS 8001 00AHJI I с касов бон към нея./стр.392/;

ПОСТЪПИЛО е молба вх.№4063/29.05.2014 година от адвокат М.Г., процесуален представител на жалбоподателя „Бутед”АД, с което представя доказателства по описа- писмо изх.№11-00-1133/4/05.06.2013година на инж. К.Пенева-началник отдел „Строителство” при Община Бургас; официално заверено копие на генерален план на складова база на ОТП, одобрен през 12.11.1965година; заверено копие на Генрален план на складова база на ОТП, сверен от процесуалния представител на „Сентръл парк Бургас”ЕООД, с щемпъл „Вярно с оригинала” на община Бургас; писмо вх.№3798/15.04.2013година от Община Бургас до Административен съд Бургас, решение №166/05.02.2014 година по адм.д. №2411/2012 година по описа на Административен съд-Бургас. С молбата се иска спиране на производството до приключване на адм. дела №2410/12г., 2414/12г. и 2411/12 година по описа на Административен съд Бургас. В случай, че молбата за спиране не бъде уважена, поставят допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза. Копие от молбата е изпратена на ответника и заинтересованата страна за становище;

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 4063/29.05.2014 година от адвокат М.Г.,  процесуален представител на жалбоподателя „Бутед” АД, с искане да се задължи Общински съвет-Бургас да представи заверени копия от докладна записка на кмета на Община Бургас с вх.№08-00-05657/11.05.2012година, ведно с всички приложения към нея документи. Препис от молбата е изпратена на ответника и заинтересованата страна за изразяване на становище;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 4384/10.06.2014 година от Община Бургас, относно доказателствените искания на адвокат Г. от съдебно заседание за допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза. Поставят се допълнителни въпроси към вещото лице. Към становището е приложен 14 броя снимков материал. Препис от становището е изпратено на останалите страни по делото;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. № 4384/10.06.2014 година от Община Бургас относно становище на адвокат Б.. Моли се доказателствените искания на адвокат Б. да бъдат допуснати като относими  за изясняване на фактическата обстановка;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 4545/16.06.2014 година от адвокат Д., процесуален представител на заинтересованата страна, относно представените доказателства, като се иска изключване на Генералния план на складова база на ОТП от доказателствата по делото, тъй като не е представен в оригинал. Изразява се становище да не се допускат исканите допълнителни задачи към вещото лице Ш.. Към становището са приложени заверени преписи от Писмо изх.№70-00-2705/3/17.05.2013 година на кмета на Община Бургас, писмо из.№70-00-2705/3/21.05.2013година, писмо изх.№ 62-00-33/4/15.01.2014година на заместник-кмета община Бургас. Препис от становището е изпратено на останалите страни по делото;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 5650/23.07.2014 година от адв. Д., процесуален представител на заинтересованата страна по молба от жалбоподателя и становище на Община Бургас. Поддържа изложените от Общината  становище и оспорват исканията на жалбоподателя. Препис от становището е изпратено на останалите страни;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 5796/30.07.2014година от адвокат Г., пълномощник на жалбоподателя, като изразява становище по постъпилото становище от Община Бургас вх.№ 4384/10.06.2014година вх.№ 4545/16.06.2014година от „Сентръл парк Бургас ” ЕООД. Моли за допускане на допълнителни въпроси към вещото лице К.М.. Към становището е приложено геодезическо заснемане от 13.06.2014 година и застрахователна полица на Ж.И.С.;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 5795/30.07.20014година от адвокат Г., относно становище вх.№4545/16.06.2014година от „Сентрал парк Бургас” ЕООД. Във връзка становището, съдът  с разпореждане №132/05.08.2014година и е изискал служебно да се приложат  заверени копия от лист 206 по адм.д. №2407/2012 година, лист 205 по адм.д.№ 2410/2012година, лист 206 по адм. д. № 2416/2012 година, и лист 204 по адм.д. № 2414/2012 година по описа на Административен съд Бургас.

Изисканите документи са приложени към делото с писмо вх.№ 436/06.08.2014година /л.457 до л.461/;

        

ПОСТЪПИЛО е становище №вх.6020/08.08.2014година от адвокат Г., пълномощник на жалбоподателя, във връзка определение постановено от съда в з.з. от 05.08.2014година, като заявява, че поддържа искането с молба вх.№4008/29.05.2014година да се представят заверени копия на документите приложени в докладната записка на кмета на Община Бургас;

        

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 6301.25.08.2014година от адвокат Д., процесуален представител на заинтересованата страна, в което заявява, че поддържа изцяло депозираните до момента от тяхна страна становища, включително и молбата с поставени въпроси към вещото лице;

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№ 6387/28.08.2014 година от вещото лице П.Ш., с искане съдът да задължи страните да предоставят данни за вида, застроената площ и годината на застрояване на всяка една от процесните сгради, тъй като към момента те не съществуват. Във връзка направеното искане съдът с определение от 09.09.2014година в закрито заседание е разпоредил страните да представят исканите доказателства. Съгласно разпореждането на съда с писмо вх.№ 6717/15.09.2014година от община Бургас са представени писмо изх/вх. №5345/22.11.1961 година на ОТИП-Бургас, ситуационна скица от 1961 година, данъчни декларации депозирани от „Бутед”АД в Община Бургас от 07.07.2010г. и 28.11.2011година, ген план от 1965година;

 

ДОКЛАДВА постъпили непосредствено преди днешното съдебно заседание, доказателства по опис изложени в 20 точки с вх.№6910/2409.2014 година от Общински съвет Бургас.

 

Съдът връчва постъпилите днес доказателства за становище на страните по делото.

 

ПОСТЪПИЛИ са заключения по съдебно-техническите експертизи на вещото лице М. от 16.09.2014 година и вещото лице С. от 16.09.2014 година.

 

АДВОКАТ Г.: Всичко, което съм изискала е представено непосредствено преди днешното съдебно заседание от Община Бургас. В този смисъл не поддържам искането за задължаването на Общински съвет да представя приложенията към протокол №1011/29.05.12година.

Поддържам искането за спиране, тъй като по едно от делата има влязъл в сила акт. Искането ни за спиране е дотолкова, доколкото се поставят отново задачи, включително ѝ отговорите в заключението на вещото лице С., което ще слушаме в днешното съдебно заседание, относно цялостно узаконяване на постройките, които са вече обект на обследване на съда по друго дело за премахване на процесните три постройки. Делата които са все още висящи са преюдициални по отношение статута на постройките, тъй като може да стигне до решаване на един същ въпрос по различен начин и с оглед на това кое производство ще приключи първо, следва настоящото дело да се спре.

Ако не се уважи това искане, съм направила искане за допълнителни задачи, точно за търпимостта на постройките, тъй като те не са обследвани в настоящото производство. Община Бургас се опитва да заплати по-малко обезщетение, а ние искаме по-голямо.

Да се изслушат заключенията на вещите лица. Запознала съм се със заключенията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се изслушат заключенията вещите лица. Запознат съм подробно с тях.

 

АДВОКАТ Б.: Да се изслушат заключенията на вещите лица. Запознали сме се с тях преди повече от седем дни.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице С., като снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Д.С.С. – 47 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г.: На стр.2 на въпрос 6, относно годината на изграждане на сградите, има заявен категоричен извод, че сгради №№2, 16 и 18 по гр.д. №1802/2008година на ВКС са били изградени преди 1959 година. Може ли да отговорите на каква база и на какви документи направихте така категоричен извод, че са изградени преди 1959 година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Изводът за отговора на въпрос 6 съм съобразила с експертното заключение по гр.д. № 1802/2008 година на ВКС.

 

АДВОКАТ Г.: Тази информация от заключението по гр.д. № 1802/2008година кореспондира ли с комбинираната скица по номерация?

 

АДВОКАТ Б.: Това е подвеждащ въпрос.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: По вашата комбинирана скица може ли да визуализирате сградите с № № 2,16, 18 и изцяло ли обхващат защриховането в червените контури?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Уточнявам, че в отговор на въпрос 6 съм визирала сгради с №№ 2, 16 и 18, изобразени със синя номерация по комбинираната скица, неразделна част от заключението, които съответстват на заключението по гр.д. № 1802/2008 година на ВКС.

 

АДВОКАТ Г.: Изцяло ли сте се водили от старото заключение на вещите лица и откъде го получихте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Изцяло съм работила по заключението по гр.д. № 1802/2008 година на ВКС, което получих от Община Бургас.

 

АДВОКАТ Г.: На въпрос № 7, зададен така „Въз основа на какви строителни книжа са изградени сградите, Вие отговаряте „В Община Бургас не открих строителни книжа за построяването на тези сгради”. Лично ли извършихте проверка в строителния отдел на Община Бургас и беше ли Ви осигурен достъп.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съм проверявала лично в архива на Общината. Проверката беше извършена от длъжностни лица в Общината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ние сме издали писмо по запитване на РКС и сме пояснили, че няма такива книжа, това писмо е приложено по настоящото дело. По другите дела, които цитира колежката, които не са с Община Бургас, а с РДНСК, както административния орган, така ѝ вещите лица са категорични, че няма строителни книжа за сградите посочени в експертизата.

 

АДВОКАТ Г.: Относно отговор на въпрос 8, че сгради с № № 1,3,5 и 6 не са предвидени в Ген-плана от 1965г., може ли да посочите на комбинираната скица сграда №3 дали изцяло попада или не в предвижданията на Ген-плана, както и за останалите имоти дали съвпадат с предвижданията?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В червен цвят на комбинираната ми скица са тези предвидени в Ген-плана, а със син цвят, тези които водим по номерацията по дело № 1802/2008 година на ВКС и Вие искате да видим сгради с №№1,3, 5 и 6 дали сините съвпадат с червените. Заключението ми е, че сграда №1 е извън предвижданията на Ген-плана, докато сграда №18 е само малка част е извън предвижданията, за сграда № 3 половината е извън предвижданията на Ген-плана, а сграда №5 е изцяло извън Ген-плана. По комбинираната скица сгради №5 и №6 са извън предвижданията на Ген-плана.

 

АДВОКАТ Г.: Сгради № № 5 и 6 изцяло ли са извън предвижданията на Ген-плана? Какво означава покрита рампа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не можем да заключим и категорично да твърдим, че посочения в Ген-плана от 1965 година под номер 20-„покрита рампа” представлява идентично с отразените в комбинираната скица сгради с номера №№5 и 6.

Покрита рампа е съоръжение за извършване на товаро-разтоварна дейност под някакъв навес, който е допрян до калканната стена на сграда.

Това са новопроектирани рампи.

АДВОКАТ Г.: Относно отговор на въпрос 9, сте посочили, че „…сгради 1,3, 5 и 6 не са предвидени в ген-плана и тяхното изграждане нарушава предвижданията на Ген-плана ….”, въпросът е това ваше заключение единствено на база на това, че тези сгради са предвидени като рампи в Ген-плана от 1965г. ли изхождате, или правите съпоставка с общите коефициенти плътност на застрояване, озеленяване, благоустройствени предвиждания? Имам предвид дали до извода сте достигнали, че чрез съпоставка на тези показатели?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това заключение съм направила, защото изчисляването на коефициентите на застрояване, озеленяване е чисто математическо разделяне една площ на друга и когато е различна се променя коефициента, като имам предвид, че други сгради не са изградени. Изобщо коефициентът може да е по-нисък, но във всички случаи този коефициент, който е предвиден е различен.

 

АДВОКАТ Г.: Да, разбираме, че да претегляте какво е предвидено и какво е изградено на терена, така ли?

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тези сгради ги няма, съборени са и въпросът е неотносим и подвеждащ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Когато съм изчислявала коефициента съм изчислявала предвижданията на Ген-плана от 1965 година, не съм правила изчисления върху това което е било изградено в някакъв момент.

 

АДВОКАТ Г.: На отговор на въпрос 10 пишете, че има последваща разработка, въпросът ми е всички сгради от 1973 година отразени ли са в тази разработка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да съществуващите сгради са отразени.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запазват ли се съществуващите сгради в тази нова разработка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, не се запазват. Съществуващите сгради са отразени в следващата разработка, като се предвиждат 4 халета, но тази разработка има съвсем друга концепция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По Ген-плана от 1973година, съществуващите сгради и изградените след 1965 година запазват ли се или се предвижда събаряне?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По Ген-плана от 1973година нищо не се запазва от процесните сгради, те трябва да се съборят и да се изградят нови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.:  По Ген-плана от 1965година посочената щриховка между сгради №№6 и 10 и щриховката между сгради с №№ 10 и 15 за какво е предвидена? Може ли да посочите щриховката по Вашата комбинирана скица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Тази щриховка е между сгради с №№ 6 и 10 и №№10 и 15 е новопроектирана рампа, която не е отразена на комбинираната скица представена в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ако Ви бъде поставена такава задача, може ли да извършите съпоставяне, тъй като това е свързано с режима на търпимост на сградите, и тъй като търпимите сгради съгласно ЗУТ подлежат на оценяване и заплащане, а нетърпимите не подлежат. Нашето твърдение е че няма търпимост и въпросът е във връзка изясняване статута на земята и за да може вещото лице Ш. да направи оценките след това.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, мога да извърша такава съпоставка.

        

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Г.: Оспорвам заключението на вещото лице С. изцяло като необосновано. В днешното съдебно заседание беше заявено от вещото лице, че относно годините на изграждане не е направена обективна проверка, а са използвани заключения по предходно производство, които не могат да бъдат ценени като доказателство по настоящото, а и се изхожда че част от сградите излизат извън предвижданията за плътност на застрояване без да са направени конкретни изчисления на това какво е предвидено и какво е реално изпълнено. Както чухте от вещото лице част от сградите не са изпълнени, или е изпълнено по-малко по Ген-плана. В този смисъл не може да се каже, че с едни новопроектирани рампи, този коефициент е надхвърлил предвижданията и допустимите стойности. Считам, че е неправилно заключението и ще поискам тройна експертиза, която да отговори на въпросите на тази експертиза, както и на допълнително поставения такъв от нас в нарочна молба находяща се на стр.376 по делото. Моля вещите лица по тази експертиза да бъдат архитекти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Категорично се противопоставяме на това искане, тъй като в становището на адв. Г. не се посочи кои факти, обстоятелства и констатации са неверни и защо са неверни. Не се посочи кои от констатациите са в противоречие със събраните по делото доказателства и най-вече графичните такива. Считам, че оспорването е необосновано и се противопоставям да се включат други специалисти незапознати с материалите по делото и да се бави процеса.

 

АДВОКАТ Б.: Противопоставям на допускането на повторна експертиза, поради факта, че изложените съображения бяха аргументи по същество на спора, а не аргументи, факти изложени в експертизата.

На второ място по оспорването, моля да задължите жалбоподателя, който твърди собственост и изградил процесните сгради, да представи строителни книжа или такива, които дават категоричност относно факта на построяване на процесните сгради, а не да се поставят въпроси, които са отвлечени във времето и пространството, на които самия жалбоподател не може да отговори. В този смисъл единствените въпроси, които имат фактическо отношение са годините на построяване, за което са необходими специални знания, съответно има и напасване на така наречения Ген-план, който аз още веднъж, заявявам, че не е такъв. Вещото лице, което беше изслушано в днешното съдебно заседание има необходимата специалност и няма нужда от архитект.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Относно годината на построяване, съм представил доказателства, които са във връзка искането на арх. Ш., да бъдат представени данъчни декларации попълнени от жалбоподателя, в които посочва, че са построени през 1959 година. Този факт самия жалбоподателят го е приел за такъв, защо е необходима нова експертиза за това.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице С. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице С. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450лева, платими от внесения на депозит (л.342).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

Вещото лице С. беше освободена от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице К.М..

 

Съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице К.М., като снема самоличността му както следва:

 

К.Д.М. български гражданин, женен, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение по поставените въпроси които поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ Г.: Ако се използваше техника за укрепване на изкопа за обезпечаването на евентуално срутване на скатове към момента на изграждане на колектора, можеше ли да се запазят рампите с подпорите към тях.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За рампите, тъй като няма следи на място за ширината им, те са съборени и ликвидирани на цяло, като единствения начин за сравнение е съществуващата сграда 28 на юг, т.е. тя е от запад на процесната сграда 40, където има една рампа, която съществува при оглед. На база на тази запазена рампа, при друга технологичност за изпълнение на колектора е могло да бъдат запазени и процесните рампи, т.е. при прилагане на укрепване на изкопа. Това укрепване, използването на друга технологична схема е свързана с оскъпяване на изграждането. Всяко укрепване по време на строителство оскъпява самото строителство. Не мога да посоча с колко, въпрос на проект е. По сега изработения проект се засягат и сградите, представени са по делото напречни разрези, които дават ширина в горната и долната част. По тези схеми не могат да се запазят рампите, даже и самите сгради не могат да се запазят, но има на място запазени.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: При използване на укрепване с укрепителни средства освен, че се оскъпява и срокът ли се удължава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: С евентуално укрепване би се удължил срока и се оскъпява строителството.

 

АДВОКАТ Г.: На стр.9 на въпрос Б.6, относно линиите на сервитута, които минават през самите сгради, имате предвид сервитута на самата тръба ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Трасето на самия колектор не минава през сградите, но сервитута към него минава през процесните три сгради.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: На стр.7, на въпрос 3, където казвате, че има документ за учредено право на преминаване на този колектор, с определен сервитут, искам да попитам, тази сервитутна зона, за която говорихте преди малко, само за строителството ли е необходима или и за поддръжката на колектора?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Всички подземни съоръжения в Р. България имат сервитут. Учреденият сервитут се прилага за да се построи, а също да се поддържа и ремонтира в бъдеще самото съоръжение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Върху тази сервитутна зона, може ли да се извършва строителство на сгради в нея?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Изрично е забранено върху колекторите и сервитута му да се строят сгради.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Б.: Имам един допълнителен въпрос към уточнението, казвате че технически е имало възможност да бъде извършено строителство без да се засягат сградите. Имате ли предвид сервитута?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нямам това предвид. Говорим за чисто технически, като изкопаване, полагане, заравяне, че е възможно.

 

АДВОКАТ Г.: Той съобразен ли е с разстоянието на сградите? Имало ли е възможност да не се засят сградите с този сервитут?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Има една условна равнопоставеност при този сервитут между имотите и реално сервитута идва в повече към този имот в който се намира колектора. Този отговор давам като имам предвид разположението на сградите в имотите, както и проученото от мен трасе на колектора-тласкател. Сервитутът идва за сметка на имота, в който се намира колектора, т.е. приоритетно сервитута е в имота където е колектора. Ако е изпълнен към сградата на южния имот, както е проектирано, при изпълнението ще трябва да се отчуждава и от друг съседен имот, което би забавило и оскъпило процедурата.

 

АДВОКАТ Г.: Има ли нарушение на сервитута?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Съобразно заснемането представено от жалбоподателя, има изместване от първоначалната точка от западния край сграда № 28 в трасето условно южно от средата на сграда №40 с 1,17м., както сочи Ж.С.. Сервитутът е правно понятие, самите линии технически леко се засукват, леко е изместено без да мога да твърдя, че сервитута изчезва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Това ваше заключение на базата на заснемането на С. ли е? Заповедната книга видели ли сте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да, заключението ми е на база заснемането на С.. Заповедна книга няма.

 

АДВОКАТ Б.: Бяхте ли на обекта по време на заснемането?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Бях преди самото заснемане. Направих оглед, а колегите Ж.С. и още един, щяха да останат да заснемат. Това не ми е специалност и не останах на заснемането.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице М.. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице М. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице М. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения на депозит от заинтересованата страна (л.345).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Първо моля, ако се допусне допълнителна експертиза с друго вещо лице, то да изготви скица върху която да се нанесе защриховката, за която питах вещото лице в днешното съдебно заседание и нанесе изградените върху нея навеси, т.е. посочената на Ген-плана щриховка между сгради с №№№8 и 10 и 10 и 15 с какво предназначение е и на кои обозначения за сгради съответства по скиците по гр.д. № 1802/2008 година на ВКС.

 

АДВОКАТ Г.: Представям Протокол от 1965 година за одобряване на проекта от Експертен съвет.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ документа представен от адвокат Г. на останалите страни за запознаване и изразяване на становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам представения протокол, тъй като той не се отнася до настоящия Ген-план. Посочените в протокола номерации на складове, не съвпадат с номерациите на складовете по проекта на Ген-плана. В самия протокол е записано „...идейни проекти за складова база на ОТП”, но такива складови бази в Бургас има няколко и за коя се отнася не става ясно. Мога да представя доказателства в тази насока, че базите са няколко.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам изцяло заявеното от юрисконсулт А.. Моля да обърнете изрично внимание,  че никъде в протокола не е записано, че се касае за Ген-план. На следващо място този протокол касае идейни проекти. Тогава по действащите нормативни актове, няма  Ген-планове. На следващо място припомням, че по делото липсва оригинала на сочения Ген-план и същия следва да бъде изключен от доказателства по делото. Моля да задължите жалбоподателя да представи в оригинал представения протокол, с оглед направените от нас оспорвания, които са по съществно.

С оглед отделяне на спорното от безспорното факт е че ОТП-Бургас е имало няколко бази в Бургас и в бургаски окръг. ОТП е окръжно понятие и със споменаването му се има предвид бургаски бивш окръг. ОТП-Бургас е имало бази в гр. Айтос, Поморие, Карнобат. В каква връзка се представя този протокол от който не става ясно за коя точно база става въпрос.

 

АДВОКАТ Г.: Представям този протокол, който е  коментиран и от вещото лице М. в заключението на стр.6, преди т.1.А-стр.312 до 326. Складовите бази са от 1961 година, като Ген-плана е  процедиран директно към Експертен съвет „Вътрешна търговия”. Това доказателство съм взела от Държавния архив.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Обсъждане на вещото лице не е налице относно този протокол, тъй като няма заключение на вещото лице, че има техническа идентичност в Протокол 36 сгради и предназначение от същите по Ген-плана.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка с направеното заявление, че разполага с документите по процедиране от 1965 година и направеното оспорване от нас, че липсва такъв Ген-план в оригинал, а се представят множество копия върху които може да се извършат промени, моля да задължите жалбоподателя да представи всички документи по процедирането на този Ген-план. На следващо място такъв Ген-план, който не е представен в оригинал, съгласно правилата на АПК и ГПК следва да бъде изключен като доказателства по делото, а следователно след като следва да бъде изключен, не могат да се правят връзки между него и другите доказателства по делото и не следва да се обсъжда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С оглед доказателствената тежест, искам да посоча, че в Постановление № 18/1992година , с което се образува търговско предприятие „Търговия на едро”, в т.5 е записано, че цялата документация от разделителния протокол на дружеството се съхраняват в дружеството. Всички тези доказателства изрично е записано се съхраняват в дружеството и то е длъжно да ги представи, в противен случай има разместване на доказателствената тежест, ако страната не ги представя, може да се приеме, че ги укрива.

 

АДВОКАТ Г.: Съгласно Закона за държавния архив, ние ги пазим 5 години, но след това са представени в Държавен архив. Представените документи, които днес предоставям на съда са получени от Държавен архив, от където съответно са заверени. Ние действително бяхме задължени да ги пазим, но по действащите Наредби трябваше да ги пазим 5 години и предадем в архива, в този смисъл заявявам, че ние ги нямаме тези доказателства при нас.

Относно оспорването на Ген-плана, съдът се е произнесъл и моля да приемете със съответно определение приложените от другите производства документи. Ген-плановете са изискани от други производства с РДНСК и са заверени от Община Бургас. След това общината реши да ни отчужди и оригинала изчезна. Беше скрит при проверката на РДНСК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По повод обвинението към Община Бургас, мога да донеса това, което се намира в Община Бургас и да прецените неговата доказателствена тежест и дали е хелиографно копие.

 

АДВОКАТ Б.: Във връзка искането за произнасяне с определение, съгласно нормата на чл.183 от ГПК по делото може да бъде представен или оригинал или официално заверен препис от оригинала. Ние твърдим и Община Бургас, удостоверяват, че се представят препис на копие, а не препис на оригинала. В този смисъл, моля да изключите Ген-плана от доказателствата по делото.

АДВОКАТ Г.: Искам да изкажа становище относно исканите от вещото лице Ш. данъчни декларации,  че те не могат да служат за установяване на година на изграждане, защото има такива които не са изградени през 1959 година. Има приложени актове за държавна собственост, където е посочена годината на изграждане, те са официални документи, които следва да се кредитират. Изградените през 1979 година сгради са върнати през 1993 година и не са процесните сгради. Твърдя още, че представената скица на складовата база ОТИП-Бургас, която  е представена от юрисконсулт А. с молба от 15.09.2014 година е различна от отразената в писмото приложено на лист 458 на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да бъде допусната задача на повторната експертиза, във връзка с направеното оспорване, като вещото лице след като се запознае с представените документи и съдържащите се в общината документи да даде отговор на въпроса за идентичност на постройките нанесени на скицата от 1965 година със съществуващите постройки отразени в чертежа за Ген-плана от 1965 година, тъй като на тази скица е за разширение на складова база на ОТП, а не на ОТИП, която е съседната до ОТП сграда.

 

АДВОКАТ Б.: Считам, че направеното оспорване е необосновано, няма посочени точни аргументи и факти за същото. Относно искането да се съобрази вещото лице при отговор на въпроса за годината на построяването, следва всички материали съгласно чл.180 от ГПК и данъчните декларации и доколкото произхождат от лицето, което ги е подписало да се имат предвид. Те са направени от компетентен орган, което касае естеството на формиране на данък дължим върху процесните имоти. Във връзка с искането да бъдат ползвани от вещите лица актове за държавна собственост, представям и моля да приемете с коректен запис актовете за държавна собственост от 1974 и 1997 година като твърдим, че към акта от 1974 година няма приложение. Същото е справка, която  изхожда от лицето, поради което няма характера на официален документ и няма обвързваща доказателствена сила.

 

АДВОКАТ Г.: Не отговаря на истина, че няма приложение и моля за възможност да го представя от Областна управа-Бургас. Във въпросната ситуационна скица, разработката за терена е от 1962 година и не би могло скицата от юрисконсулт А. да отразява съществуващите сгради към посочената година. Представям протокол №23  от 23.11.1962 година, с която е одобрена разработката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Този протокол е още 1961 година когато сградите са съществували,  и е нормално в бъдещата разработка от 1963 година да ги има отбелязани, тъй като тя ще стъпи на база на съществуващите обекти, което е отразено на база скица или друг чертеж, а представената скица по категоричен начин установява, че сградите са били съществуващи, чертежът на Ген-плана ги приема като такива и отразява като съществуващи. Представената скица е за складова база на ОТИП, което е различно от ОТП.

 

АДВОКАТ Б.: Оспорвам представените от адвокат Г. доказателства и моля да взема подробно становище в писмен вид. Моля да задължите жалбоподателя да ги представи в оригинал. На второ място поддържам искането за представяне на целите преписки, тъй като твърдя, че с така представените документите, не се дава възможност да се направи обоснован извод кой е инициирал процедурата, по отношение на кои точно обекти и за кои точно имоти. Очевидно е, че жалбоподателят се домогва чрез откъслечно представяне на доказателства да изведе правни изводи, които да ползват в тяхна полза. Подробни съображения ще взема в писмен вид. От направените копия става ясно, че същите са правени и били приложени по друго производство. Това се вижда от номерата на страниците, които не са последователни  на първото е 140 после 183 и 184, така че не може да се установи какво е цялото съдържание на протокола.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Председателят на ГОНС трябва да одобри плана, чертежът който притежаваме е с  печат на ГОНС, на другата им база има печат на ГОНС и  одобрение от Министерство на търговията.

 

Съдът дава възможност на вещото лице Ш. да уточни достатъчни ли са документите за изпълнение на задачите.

Вещото лице Ш.: Не съм се запознала с това което са представили преди съдебно заседание страните, но тъй като съществуват многобройни спорове по отношение годината на застрояване и по отношение на самите сгради, затова поисках официално да представят доказателства и от това което са представили, изключая данъчните декларации където е цитирана 1959 година, която се оспорва, не виждам конкретика. Моята цел беше, не да стъпят от този и онзи чертеж, а официална информация да ми подадат сграда еди коя си е с такава площ и построена ето тази година. Те се базират на скици на вещите лица по гр.д. № 1802/2008 година и на Ген-плана и така рискуваме да влезем в по- големи спорове по отношение на площта на сградите, това означава че трябва да меря с линийката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Вещото лице М. подробно е определил площите на сградите и конструкциите и тези които са навеси,, размери, ширина, дължина, колони. За годината имаме доказателства, че още 1961 година са построени и вещото лице ще го каже в своята експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм се запознала със заключението на вещото лице М., останах с впечатление, че само Община Бургас е подала някакви данни, „Сентрал парк” също имат искане за оценяване на сградите по вещната стойност, но по идентификатор, както са залегнали по КК, имало е оспорване, че тези покрити рампи обособени като складове нямат идентичността на сградата като предназначение, да посочат тези части от сградите кога са застроени.

 

АДВОКАТ Б.: Нямаме данни кога са застроени тези части от сградите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Отново искам и настоявам да се извърши оценка само на сгради, които вещото лице М. е посочил, че са сгради, а не навеси, другото нито е търпимо, нито е законно.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам направеното искане с молба вх.№ 4063/29.05.2014година, л.378 от делото, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи да се снабдя с данъчна оценка от Д”МПДТР”-Община Бургас за процесните сгради към 31.12.2013 година.

 

АДВОКАТ Б.: Аз ще представя копие от данъчна оценка за процесните имоти. Горното ни искане е с оглед възможността за злоупотреба от страна жалбоподателя. Моля да не разрешавате издаването на съдебно удостоверение за снабдяване с данъчна оценка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Процесуалният представител на жалбоподателя, с оглед направеното изказване, че са имали писмо, с което са ги задължили да представят в Държавен архив доказателствата, би следвало да представят приемо-предавателния протокол от архивната експертиза. Всички доказателства по Закона за архива и по сегашния закон и по предходния за тях се изготвя архивна експертиза, която се подписва от органа, който ги представя и от служител на Държавния архив и моля да ги задължите да представят този протокол.

 

АДВОКАТ Г.: Фондовата единица е огромна, описаните са 40-50 тома. Първо не знам дали ще направят копия на архивите. Заявявам, че нашето дружество не държи строителни книжа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: За да докажат правния интерес, да представят разделителните протоколи, нито по гражданските, нито по административните дела са представени, на база на какъв капитал е създадено. Представените от тях доказателства установяват, че ДСО „Търговия на едро” са за промишлени стоки, а само от този клон е дружество „Бутед”. За останалата част се създават други правни субекти, което е свързана с активната легитимация за собственост.

Счетоводни документи са създадени от „Бутед” и представени в Общината, а не на база на разделителните протоколи. Те са преценили кои сгради искат и представят протоколи, но те са отменени.

 

АДВОКАТ Г.: В нашия държавен архив  ще е трудно да  намеря строителни книжа. Цяло лято съм била заровена в Държавния архив, той е огромен.

 

Съобразявайки направеното оспорване относно правилността на заключението на вещото лице С. по приетата в днешното съдебно заседание съдебно-техническата експертиза, съдът приема, че за обективното изясняване на делото следва да бъде допусната повторна експертиза, която да бъде изпълнена от едно вещо лице със специалност „архитект”.

По изложените съображения и по останалите доказателствени искания направени в днешното съдебно заседание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните и докладвани в днешното съдебно заседание документи, както ѝ днес представените такива, като по тяхната относимост съдът ще се произнесе с акта по съществото на спора.

 

ДОПУСКА повторна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на задачите по изслушаната в днешното съдебно заседание експертиза на вещото лице С. и задачата на адвокат Г. посочена в молба вх.№4063/29.05.2014година, л.377, том ІІ от делото.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по допуснатата повторна експертиза арх.В.Д., която да бъде призована след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

УКАЗВА на вещото лице Д., че при изпълнение на поставената задача, следва да изготви комбинирана скица, като на същата следва да отрази, изградените навеси съответно нанесени в изследваните от нея документи;

УКАЗВА на вещото лице Д. при изпълнение на поставената задача, лично да извърши проверка в Община Бургас като установи и посочи дали съхранявания в община Бургас документ представлява копие на генерален план от 1965година или оригинал.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата повторна експертиза в размер на 450 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответният платежен документ.

 

УКАЗВА на вещото лице Ш. да изпълни поставените задачи като се съобрази, както с днес приетите заключения по съдебно-технически експертизи, така ѝ с представените в днешното съдебно заседание документи като доказателства. При изпълнение на поставените задачи да посочи, както стойността на сградите, така ѝ стойността на евентуално съществуващи навеси към тези сгради, като тази стойност следва да бъде отделно посочена от стойността на сградите. Вещото лице следва да изпълни задачата при наличието на документите към момента и във връзка с наличието на данни за съществуването на навеси в описания имот.

 

ДАВА възможност  на адвокат Б. да представи данъчна оценка на процесния имот към 31.12.2013 година като в случай, че такава не бъде представена в едномесечен срок от днес, да се издаде съдебно удостоверение на адвокат Г.,***, Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” за снабдяване с данъчна оценка на процесните сгради към 31.12.2013 година.

Съдът приема, че искането да се задължи жалбоподателя да представи съдържащи се в него документи следва да се отхвърли, тъй като от една страна не се конкретизират кои документи се държат от жалбоподателя, а от друга страна съдът приема, че липсват данни които по безспорен начин да установяват по делото, че жалбоподателя държи някакви документи, които не е представил до момента в производството. Що се отнася до представените в днешното съдебно заседание документи, съдът приема, че същите не се държат от жалбоподателя, а се намират на съхранение в Държавен архив, подпечатани и техен печат.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2014година от 15.00часа, за която дата и час страните са уведомени от днешното съдебно заседание.

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице арх. Д., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  17.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: