ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХІІ-ти административен състав

На двадесети май                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 436 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 15:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно призован, представлява се от адвокат Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призован, представлява се от адвокат Б. и адвокат Д., с представени пълномощни по делото.

Явяват се вещите лица П.Ш. и Д.С..

Не се явява вещото лице К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА становище на адвокат Г. от 24.04.2014г., с формулирани допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза. Към становището е представен и генерален план на складова база на ОТП от 1965 година.

Съдът ДОКЛАДВА съдебно-техническата експертиза по допълнителните задачи на вещото лице Ш. от 12.05.2014 година.

ПРЕДОСТАВЯ на представителите на страните да се запознаят със съдържанието на становището от 24.04.2014 г. на адвокат Г..

 

СТРАНИТЕ: Запознахме се със становището.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът преминава към разглеждане на заключението на вещото лице Ш.:

Вещото лице П.С.Ш. със снета по делото самоличност от предходното съдебно заседание

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. със снета по делото самоличност: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

 

АДВОКАТ Г.: Във връзка с въпрос № 1 в заключителната част на заключението (стр. 2) е посочено, че план-схемата на главния канализационен колектор не се съдържа в документацията към графичната част на решението на Общински съвет Бургас. Да разбирам ли, че в този смисъл план-схемата не е част от решението на Общински съвет Бургас, с което е гласувано изменението на ПУП от о.т. 1394 до о.т. 219?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Във връзка с приложения от адвокат Г. генерален план с молбата от 24.04.2014 г., заявявам, че план-схемата не е обект на решението на общинския съвет Бургас, взето с протокол №10/29.05.2012 г., тъй като тя е разработена във връзка с промяна по време на строителството и изработването на технически проект за главен колектор ф800.

АДВОКАТ Г.: Тази промяна по време на строителството бихте ли могли да кажете по чие искане е направена, ако сте запозната, ако сте изследвала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В предходната експертиза е уточнен този въпрос. Техническият проект е изработен по искане на Община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: При изготвяне на отговора по т.1 какви доказателства сте изследвали и къде ги намерихте тези доказателства. Току-що казахте, че план-схемата не е елемент от съдържанието на решението на общинския съвет. Кои документи проверихте, като питам конкретно извършихте ли проверка в сградата на Общински съвет Бургас, там където се съхранява документацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Както съм описала в констативната част от експертизата си, в докладната записка на кмета на община Бургас и съответно решението на общинския съвет са изрично изброени документите, които са съпътствали проекта за изменение на ПУП, освен проекта за изменение на самия ПУП. Тази докладна записка я видях приложена по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В общинския съвет проверихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не, не съм проверила, но я видях по делото и смятам, че не е необходимо, тъй като е приложена по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В архива на общинския съвет за 2012 г. проверихте ли наличните доказателства?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм проверявала за 2012г.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам в тази част заключението като невярно по т. 1, където е записано и отговорът, който се даде в днешно съдебно заседание, че план-схемата на главния канализационен колектор не е елемент от решението на общинския съвет, защото с решение на общинския съвет се одобрява промяната на плана за улична регулация на ул. Янко Комитов и ул. Струга. План-схемата е елемент от техническата инфраструктура, има я по делото, но и сега ще я представя в оригинал цветно, защото вещото лице я цени по начин такъв, който даде превратно тълкуване на схемата.

Въпрос на юрисконсулт А. към вещото лице: Видели ли сте архивната книга на Общински съвет Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм я видяла.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В тази книга успоредно с докладната записка на кмета са приложени и част от доказателствата, имащи отношение към уличната регулация, а проектите на техническата инфраструктура са разгледани от комисията, защото ако бяхте я видели, щеше да се запознаете и с другите административни актове, които са част от преписката и щеше да видите, че в протокол на общинската комисия присъства главният архитект и тогава се носят всички преписки за установяване.  План схемата е елемент от ПУП.

Оспорвам твърдението на вещото лице, защото има характер на свидетелски показания. В случая е проверка на доказателствата, че план-схемата не се съдържа към документацията към ПУП-ПРЗ. Тази план-схема, която ви представих, първото е план-схема, след нея идва чертежа, който има съгласувки, печат, одобрение и вещото лице го е видяло.

Вещото лице казва, че не е в състояние да определи стойността на сградите по вещната стойност, тъй като били разрушение. Нали съвместно с вас, госпожо Ш., правихме оглед на сградите и ги видяхте и в експертизата записахте техните характеристики. По делото имаме доказателства, представени от жалбоподателя, и това е експертизата на Т.Д., в която изрично са изследвани картоните на дружеството точно и ясно са записани година на построяване. От тези писмени доказателства може да се направи оценка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Искането на страната за определяне на стойността на сградите по вещната стойност беше конкретизирано така: да се определи стойността по вещния метод, като се вземе предвид състоянието на сградите и техните характеристики към момента на оценяване. Документите, които съществуват като описите към държавните актове, както и приетата от община Бургас оценка по тази заповед, която се обжалва, съдържа една обща площ, обща квадратура на сградите. Когато направихме съвместния оглед, нямах такава задача по принцип, но там се установи, че част от сградата така, както е поставена и задачата, е изпълнена в различен период като начин на изграждане. Бих искала да кажа, че оценката, която е приета от Община Бургас и на база на която са внесени парите за отчуждаване, касае сградите така, както са по кадастрална карта. В предходното заседание също уточних, че тогава аз нямах тази задача да определям характеристиката и това кое е отделна сграда и кое не. Аз не мисля, че някой може да определи вещната стойност в настоящия момент. Твърдя, че към момента не може да се определи вещна стойност, защото няма сгради. Няма как сега да се определи каква е площта точно на сградите по този чертеж, който е схема?

АДВОКАТ Б.: Като казахте, че сградите са съборени, основите им стоят ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: На голямата сграда частично стоят основите. Самата сграда е изградена от стоманобетонов скелет, включая и покрив, като видимо и пред тези колони на скелета е имало зидария. По същия начин са и каменни основи. Основите са каменна зидария. В основите не съм установявала стоманобетон.

АДВОКАТ Б.: За скелета на сградата казвате, че е от стоманобетон, който сте установили или предполагате?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не предполагам, защото го видях.

АДВОКАТ Б.: На цялата сграда ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Казах, че стои частично. Казвам, че това, което видях сега разкрито частично стоящо, се състои от стоманобетонов скелет, не мога да кажа дали е за цялата сграда. При първичния оглед имаше разлика в покривната конструкция на някои сгради, но покривната конструкция, част която е около 200 кв. м. беше метална конструкция.

АДВОКАТ Б.: Цялата покривната конструкция на сградата ли е единна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да. Тя беше метална.

АДВОКАТ Б.: Тези железобетонни колонки, които казвате, че е имало в сградата, установявате ли по какъв начин са закрепени за така наречените основи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм установила, но не е видно да са насадени върху каменната зидария, от което може да се предполага, че те вървят заедно с основата от дъното и пред тях, както беше видно, че има тухлена зидария, има и камък, т. е. ако основата примерно е дебела 50 см, а колонката е 20 см, предната част е покрита с каменна зидария, това мога да предполагам не съм го изследвала.

АДВОКАТ Б.: Носещи стени установявали ли сте на така наречената железобетонна конструкция и какво влагате в понятието железобетонна конструкция? Казвате, че има конструкция или носещи колони, а има ли носещи стени и други конструктивни елементи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не разбирам какво имате предвид под колонки.

АДВОКАТ Б.: От какво се състои конструкцията на тази монолитна сграда? Кои са елементите на конструкцията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Основни стени, стоманобетонови елементи, покривна конструкция – това са по принцип елементите на конструкцията. Конкретната сграда има основи, има един носещ стоманобетонов скелет. Пространствата между тези колони са запълнени с тухлена зидария, която минава пред колоните лицево. Покривната конструкция, доколкото видях, е изградена от стоманобетонов скелет, като между тези стоманобетонови ребра вътрешно е била запълнена с камъш и мазилка, гледайки го отвътре от сградата, а отгоре, доколкото си спомням от съвместния оглед, беше покрита с керемиди.

АДВОКАТ Б.: От тези елементи кои сте установили и кои не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Железобетонен скелет е едно тяло, което е изградено от колони под ъгъл 45 %.

АДВОКАТ Б.: Установили ли сте железобетонни елементи на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, частично там стояха.

АДВОКАТ Б.: Носещи стени видяхте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Ограждащите стени са носещи, защото стоманобетоновият скелет няма хоризонтален пояс. Така, както го видях, не е вързан.

АДВОКАТ Б.: Конструктор ли сте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм конструктор.

АДВОКАТ Б.: Има ли носещи стени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Външните стени няма какви да бъдат освен носещи.

АДВОКАТ Б.: Между отделните помещения така, както показахте, сградата и частите, върху които е имало друг вид конструкция, има ли отделни стени или зидът е само един?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не мога да отговора на този въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ще моля да допуснете до разпит колегата, който е присъствал на заседанията на комисията, във връзка с моето оспорване. Колегата ще установи на самите заседания, на които се разглежда докладната записка от кмета на община Бургас каква документация е занесена, заедно с главния архитект. Това, което той ще установи, е именно когато на тези комисии се е гледал проектът за ПУП-ПРЗ, какво е било донесено и точно тази план-схема дали е била донесена, защото се твърди, че не е елемент от решението на общинския съвет. Аз твърдя, че този план, както и десетки други планове и чертежи, са елемент от решението на общинския съвет и ние сме длъжни като общинска администрация да ги предоставим. Съгласно чл. 108 ЗУТ са неразделна част от ПУП-ПРЗ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Решението на общинския съвет касае изменение на ПУП- ПУР в частта ул. „Янко Комитов” до ул.„Струга” от о.т. 1394 до о.т. 219. Решението на общинския съвет касае тази промяна на ПУР в тази част. Впоследствие обаче по особения ред на закона – промяна по време на строителство, се извършва ново изменение, което вече касае до о. т. 2 и се изработва като подобект – преработка по време на строителството, „Изместване на главен колектор ф800” с пълното съдържание на техническия проект. Този подобект, касаещ колектор ф800, който е възложен от общината и изработен с инвестиционния проект, е съгласуван на 15.10.2013 г. Тази схема касае именно изместването на главен колектор ф800, т.е. към момента на вземане на решението на общинския съвет, касаещо ПУП-ПУР на част от ул. „Янко Комитов” до ул.”Струга”, което е от 29.05.2012 г. Този технически проект, касаещ главния колектор, въобще не е съществувал в този обхват, тъй като той е изработен като подобект на предходния обект, което не означава, че схемата е нелегална или измислена, както иска да каже г-н А.. Тя просто съпътства вече решението, когато се взема решение проектирането на този обект „Изместване на главен колектор ф800”, което е преработка по време на строителство.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: План-схема и технически проект едно и също ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не са. Техническият проект е инвестиционен проект.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: План-схемата е елемент към ПУР, който е градоустройствена разработка. Колекторът е извън ПУР.

АДВОКАТ Б.: Оспорвам експертизата. Придържаме се изцяло към становището на юрисконсулт А. по т. 1 от заключението. По т. 2 считам, че не е извършена експертиза. Вещото лице само е казало, че не е отговорило на т.т. 2, 3 и 4, за което не виждаме основание, тъй като по делото и от извършения предишен оглед вещото лице е придобило преки впечатления и има достатъчно данни, на базата на които да бъде отговорено на поставените въпроси. На следващо място оспорвам заключението на вещото лице и поради липсата на компетентност за отговор на поставените въпроси.

На четвърто място, поради явно съдържащите се противоречия, като например записаното в експертизата, че сградата е изцяло разрушена на ниво терен и установеното в днешно съдебно заседание, че зиданите основи продължават да стоят. На последно място считаме, че не следва да бъде приемано мнението относно спазването на изискванията на ЗУТ за оценяване при принудително отчуждаване на общински обекти, тъй като считаме, че отговорът на този въпрос е правен и от компетентността на съда, а не на вещото лице. По отношение на представените доказателства, най-общо в зала ще заявим, че поддържаме всичките си доказателствени искания и оспорваме съображенията, изложени от жалбоподателя. Ако считате, че е необходимо, ви молим да ни дадете срок в писмен вид да изложим съображенията си.

На следващо място, оспорваме изцяло представения от адв. Г. генерален план с молбата, докладвана в днешно съдебно заседание по отношение на неговата автентичност. Моля да задължите жалбоподателя, в случай, че желае да се ползва от това доказателство, да представи оригинала на същия. Нашето твърдение е, че е извършена некоректна заверка от община Бургас, което е известно на адв. Г..*** не съществува оригинал на представеното в днешно съдебно заседание копие на чертеж от генерален план. Твърдя, че такъв план не е процедиран и не е одобряван по надлежен ред, в т.ч. от същия е видно, че не е одобряван от главния архитект на община Бургас, както и че липсва нормативна база за изготвянето и одобрението на такъв генерален план. Поради горното ви моля да изключите от доказателствата по делото представеното копие.

Моля да ми дадете възможност да изразим становище в писмен вид по искането на адвокат Г., депозирано в становище от 24.04.2014г.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Като се присъединявам изцяло към становището относно доказателствената сила на генералния план, заявявам, че той не може да служи като доказателство за градоустройствена разработка по реда на ЗПИНМ и ППИНМ, тъй като този документ не е процедиран по предвидения от закона ред. Може да бъде ценен единствено като чертеж, който отразява графично съществуващите на терена и построени към 1965 г. постройки и единствено в тази насока можем да го ценим с оглед поставените от нас въпроси за установяване законността на сградите, предмет на отчуждаване, съответно част от тях, тъй като планът дава информация към 1965 г. кои от тези сгради вече са били реализирани и при хипотезата, че се приеме, че той, като градоустройство, ги пази. Единствено те биха могли да бъдат със статут на търпимост и оценка, но това специално за оценката аз ще искам да се извърши след като инж. С. даде отговор на нейната експертиза, тъй като в задачите, които тя ще изследва тя ще изследва градоустройството от 1965г. до 1973г., когато има друг генерален план и съответно към момента на издаване на заповедта и към настоящия момент, и тогава ще имаме информация, по която можем да направим извод за сградите, съответно навесете към сградите и тяхната законност и едва тогава можем да поставим задача за оценка на това, което има характер на сграда, защото когато сме отчуждавали, оценяваме сграда по кадастрална карта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Във връзка с изявлението на адвокат Б. бих искала съдът да има предвид отговорите по т. 2, 3 и 4 от поставените задачи. Съдът да вземе предвид това, което съм записала в експертизата за степента на разрушеност на сградите. Не всички са разрушени до терен. Изброила съм кои са разрушени до терен.

АДВОКАТ Г.: Ще се ползвам от приложения генерален план. Същият се съхранява в архива, което е известно на всички колеги. Приложила съм заверен препис с печат. Видях оригиналът в началото, когато започна производството.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оригиналът на този план никой от нас не го е виждал.

АДВОКАТ Г.: Не се наемам да заявя категорично, че представения със становището препис от генерален план за складова база е оригинал и отказвам да заверя представеното копие. Законността на сградите не е предмет на това производство. Има висящи административни дела, в противен случай ще допуснем противоречиво произнасяне по един и същи казус.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма спор, че има заповед на РДНСК за премахване на сградите като незаконни, но сградите по кадастрална карта. В момента изследваме друг въпрос. Ние твърдим, че не цялата сграда с определен идентификатор е незаконна, а само тези пломби, тези навеси от двете страни те са незаконни. Тук изследваме търпимостта, защото тук ако докажем, че целите сгради са търпими, ще ги търпим. Следва да не се кредитира възражението по т. 3 от становището и в настоящия процес следва да установим дали част от постройките или целите са търпими и коя е търпимата част, за да я платим.

АДВОКАТ Г.:*** да представи екземпляра от генералния плана.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Иска се да представим данъчна оценка на имота, ние не сме собственици на сградите, не можем да представим оценка от чужди сгради. Може след представяне на удостоверение да дадем оценка.

АДВОКАТ Б.: Община Бургас могат да заявят има ли оригинал от генералния план в общината?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ще представя това, което имаме. Аз твърдя, че това е хелиографно копие на някакъв чертеж. Този оригинал е в папката на ТПК „Строител”, а не в папката на ОТП „Търговия”.

С оглед автентичността и след като започна проверка в прокуратурата за тази преписка се извърши опис лист по лист и в момента се съхранява в секретна секция в общината, а през 2004 г. съвместно с Териториална дирекция „Държавен архив” Бургас бе извършена експертиза на технически архив на документите, съхранявани в община Бургас и в тази експертиза се съхраняват и документите на ОТП „Търговия на едро” Бургас Заявявам, че няма пречка да ги донеса да се види какво има в общината.

АДВОКАТ Г.: Ответникът следва да отговори дали въпросната план-схема я има към докладната и има ли я към графичната част?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уточнявам, че в днешно съдебно заседание представям на съда цветно копие на докладната записка от кмета на община Бургас за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПУР в участъка от ул. „Янко Комитов” до ул. „Струга”, гр. Бургас и план-схема с отразяването на трасето на колектора, като заявявам, че тази план-схема заедно с другите чертежи са били представени от главния архитект и урбанист Ц. при обсъждане на докладната от комисиите при общинския съвет и в тази връзка с оглед моето оспорване ще моля вещото лице да извърши проверка в техническата служба на целия проект и да установи в съдържанието на проекта за ПУП-ПУР има ли я тази план-схема и кога е била съгласувана с дружество „ВиК”.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА разгледаното заключение на вещото лице с днес направените уточнения и допълнения.

ИЗМЕНЯ размера на определеното в предходното съдебно заседание, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 120 лева, платими от внесените депозити, от които 60 лева от жалбоподателя и 60 лева от ответника – община Бургас;

ПРИЕМА копие от генерален плана на складова база на ОТП, като доказателство по делото.

 

По заявеното оспорване в днешно съдебно заседание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТЯВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя най-късно в следващото открито съдебно заседание да представи в оригинал генерален плана на складова база на ОТП, одобрен на 12.11.1965 година, като УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение в срок, съдът ще го изключи от доказателствения материал.

 

По завените доказателствени искания в становището на адвокат Г., докладвано в днешно съдебно заседание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника по жалбата и заинтересованата страна да заявят писмено становище по заявените доказателствени искания в становището на адвокат Г. от 24.04.23014 г. в 7-дневен срок от днес.

 

Съдът констатира, че в съдебно заседание се намира вещото лице инж. Д.С.С., която заявява:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. С.: Закъсняла съм с предаването на експертизата. Имам готовност за входиране на експертизата и да се явя за приемането й в следващо съдебно заседание.

 

В закрито заседание съдът се е произнесъл по искането и е допуснал с определение № 676/23.04.2014 г. съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. К.М. и съдебно-техническа експертиза с вещо лице П.Ш..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Чисто технически може да се направи оценка, извеждайки я по математически начин, но няма да бъде обективна така, както сградите ако бяха на място, в смисъл ще ползваме данни за площи, което е определящото, по съществуващите планове графично измерени. Мога да изпълня поставената задача с определение от 23.04.2014 г.

Бих искала страните, които искат оценка, да се конкретизират, тъй като искането на общината е за част от сградите, а искането на „Сентрал парк Бургас” ЕООД е по идентификатори така, както е направена приетата от общината оценка.

АДВОКАТ Г.: Физически не притежавам оригинал на генералния план. Притежавам оригинално заверено копие, което ми е предоставила община Бургас, откъдето съм направила копието, което съм приложила. Поддържам изявлението си за отразяване съдържанието на приложения към докладната записка протокол № 10/29.05.2012 г. и в частност графичната част към нея.  Моля да задължите Общински съвет Бургас да представи официално заверен препис на докладната записка, ведно с цветно копие на схемите към нея и всички приложения във връзка с взетото решение по протокол № 10/29.05.12 г. за изменение на ПУП – ПУР от о.т. 1394 до о.т. 219. В тази връзка моля да ми бъде предоставена възможност да представя писмена молба до трето неучастващо лице.

Съдът по искането от адвокат Г.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание да представи молба с искане за представяне на доказателства до трето неучастващо по делото лице.

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2014 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните, както и вещите лица П.Ш. и Д.С. да се счита за редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се призове вещото лице К.М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: