ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и пети март                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 436 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Бутед” АД - редовно призован се представлява от адв. Г. с пълномощно по делото.

         Ответникът кмет на Община Бургас се представлява от юк. А. – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Б. с пълномощно по делото и адв. Д.-представя пълномощно.

         Явява се вещото лице П.Ш..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Бутед” АД против заповед № 123/17.01.2014 г. на кмета на община Бургас, с която по отношение на „Сентрал парк Бургас” ЕООД е заповядано отчуждаване на три едноетажни масивни сгради с посочени идентификатори и застроена площ, като е определено парично обезщетение, което според административния орган е равностойно.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства. Представям доказателства по опис с копие за ответната страна. Представили сме графичната част на одобрения ПУП, докладна записка, останалата група доказателства касаят установяване движението на административните дела във връзка с издадените заповеди за премахване от РДНСК, обжалване по адм. дело 21102013г. на  Административен съд Бургас и движение по адм. дело № 3882014 г. на  Административен съд Бургас за отмяна на удостоверението за търпимост и геодезично заснемане, цитирано в заключението на вещото лице.

 

Юк. А.: Оспорвам жалбата за незаконосъобразност на оспорения акт. Оспорвам активната легитимация на жалбоподателя, свързана с  правото на собственост върху сградите и терена.

Да се приемат доказателствата по жалбата, както и представените в днешното съдебно заседание.

С оглед изявлението на жалбоподателя, че представените доказателства са за складовата база, следва да се уточни дали твърдят, че са собственици на земята или само на сградите и да посочат на какви доказателства се позовават, за да организираме защитата си. От представените доказателства не се установява, че жалбоподателят е собственик на терена. Нашите доказателства с писмо вх.№1389/20.02.2014 г. са относими и моля да се приобщят към делото.Представям План за безопасност и здраве.

 

Адв. Б.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Оспорваме процесуалната и материалноправна легитимация на жалбоподателя като оспорваме приложените по делото доказателства по следните съображения: видно от жалбата и приложените доказателства, жалбоподателят се опитва да черпи материалноправна легитимация от постановления на МС, разпореждания, решения на БОС по фирмени дела. Същите са на името на държавни стопански обединения или държавни предприятия, които нямат връзка с жалбоподателя. Твърдим изрично, че жалбоподателят не е правоприемник нито на ОТП, нито на ДСО. В  този смисъл считам, че доказателствата които са приложени за установяване на връзката на жалбоподателя както с терена, така и със сградите, следва да бъдат изключени от настоящото производство, тъй като са легитимирали към онзи момент държавата в лицето на съответното държавно предприятие. Неотносими са към правния спор договор за продажба на дялове, приложения към него инвентар опис и сравнителна ведомост, доколкото удостоверяват, че са закупени дялове от едно търговско дружество, което не оспорваме. Във връзка с направените оспорвания моля в Акт 17 и Акт 18 – т. 17 и т.18 - това са актовете за държавна собственост – оспорваме ги като непълни и некоректно представени пред съда и не отразяват фактическата обстановка, ще ангажираме доказателства в тази насока. Изрично оспорваме така наречената справка към Акт за ДС от 1974 г. – същата не притежава белезите и характеристиките на опис приложение към Акта  за ДС, доколкото представлява частен диспозитивен документ – С „Търговия на едро” жалбоподателят няма юридическа връзка. Представям и моля да приемете като доказателства документи по опис в т.ч. Акт за ДС с коректните изписвания и забележки върху тях, от които е видно и изрично е посочено, че имотът е деактуван и е отписан от капитала на ДСО. Твърдим, че никога не е бил включван в капитала на ДСО и за въпросното имущество, което е удостоверено, изрично сме представили заповед от 1998 г. за деактуване на терена. Заповедта е извършена преди въпросната приватизация.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Б.: Материалноправната легитимация е въпрос по съществото на делото. Недоказването на материалноправната легитимация на жалбоподателя има за последици отхвърлянето на неговата жалба. В момента съда се намира във фазата на приемане на доказателства и двете страни са представили доказателства и двете страни правят своите изявления по повод правната стойност на доказване на другата страна. Към настоящия момент не съм чул да отправяте възражение и доводи за процесуалната легитимация на жалбоподателя, а именно процесуалната легитимация на жалбоподателя е въпрос по допустимостта на оспорването.

 

Адв. Д.: Оспорвам жалбата. Считам че жалбоподателят няма необходимата процесуална легитимация, тъй като се легитимира като собственик на сградите с Акт за ДС от 1997 г., в който се съдържа запис, че сградите са включени капитала на търговското дружество. Този запис е коригиран със заповед № РД 17-2 от 31.05.2013 г. на Областен управител, която е била предмет на съдебен контрол по адм. дело 1660 по описа за 2013 г. и след като оспорването е оставено без разглеждане, същата е вязла в сила, поради което считам че не е налице необходимата процесуална легитимация. Моля да приемете представените доказателства.

 

По процесуалната легитимация на жалбоподателя съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

 

Към настоящия момент са представени многобройни доказателства, които съдът следва да прецени както поотделно, така и в съвкупност. Съдът не е в състояние сега в съдебното заседание да се произнесе.

 

Съдът счита, че следва да приеме доказателствата, представени както от жалбоподателя, така и доказателствата от заинтересованата страна, както и доказателствата представени от административния орган.

 

Съдът счита, че следва да изслуша изготвената експертиза, която е относима към правния спор.

 

По изложените съображения съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 – 5 от делото от административния орган, както и План за безопасност и здраве.

 

ПРИЕМА доказателствата представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, съгласно приложения опис.

 

ПРИЕМА доказателствата представени от адв. Б. - процесуален представител  на заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, съгласно представения опис.

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

П.С.Ш. - **години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 2 от заключението, последен абзац, е записано, че  е налице ПУП част – до о.т.2 това техническа грешка ли е?

 

ОТГОВОР:  Вместо „о.т. 2”, да се чете „о.т. 219”.

 

ВЪПРОС: На стр. 4 от заключението два пъти сте посочили, че сграда с идентификатор 07079.604.195.67 се засяга от сервитутната ивица.

 

ОТГОВОР: Допуснала съм техническа грешка - сграда с идентификатор 07079.604.195.67 се засяга от сервитутната ивица средно с 15 см. Сградата с идентификатор завършва със 07079.604.195.70 се засяга от сервитутната ивица от около 22 см.

 

ВЪПРОС: На въпрос 1 сте записали, че е изработена ВиК мрежа,  тази план схема одобрена ли от ОбС според нормата на чл.64 ЗУТ?

 

ОТГОВОР: От чертежа предоставен от община Бургас се вижда, че има само съгласувка с „ВиК” ЕАД и печата на проектанта. Схемата е част от частичното изменение на ПУР, но няма отделен печат за одобряване от главния архитект. Не съм правила проверка в ОбС дали планът е одобрен заедно с план-схемата.

 

ВЪПРОС: Тази план-схема на главния канализационен колектор в обхвата ли е на ПУП с цитираното решение от 29 май от о.т. 1394 до о.т. 219?

 

СЪДЪТ КЪМ СТРАНИТЕ : Приближете се.

 

На вещото лице е предявен ЧИ на ПУП – план за регулация представен от адв. Г. в днешното съдебно заседание.

 

Страните заедно с вещото лице и съда присъстват при предявяването на документа.

 

ВЪПРОС: Къде се намира о.т.1394 и о.т.219 и засягат ли южната граница на имота?

 

Вещото лице показва на ЧИ на ПУП къде се намират о.т. 1394 и о.т.219.

 

ВЪПРОС: Трасето попада ли в този обем?

 

Юк.А.: Възразявам, въпросът е неотносим, тъй като уличната регулация не засяга тези сгради, а сградите се засягат от трасето на колектора – това трасе на уличната регулация засяга  съществуващия главен канал колектор на Бургас.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете на въпроса на адв. Г..

 

ОТГОВОР: Трасето на главния колектор частично преминава през уличната регулация с о.т.1394 – от.т.219 . В останалата част е посочено в тази схема, а самият проект за този колектор е разработен като подобект – за технически инвестиционен проект.

 

ВЪПРОС: ПУП-а засяга ли тази граница?

 

ОТГОВОР: В закона е казано, че техническата инфраструктура се разполага под уличната мрежа, но когато е невъзможно, може да минава през частни обекти.

 

ВЪПРОС: Южната граница на имот с идентификатор 07079.604.195 има ли предвиждане за улица с оглед записаното в последния абзац на стр.4?

 

ОТГОВОР: Южната граница на имот 07079.604.195 не се засяга от коментираната улична регулация.

 

ВЪПРОС: На стр.3 беше записано, че е налице преработка по време на строителството – преработка на техническия проект или на ПУП?

 

Адв. Б.: Възразявам срещу въпроса - считам го за неотносим.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете на въпроса.

 

ОТГОВОР:  Преработката касае техническия проект.

 

ВЪПРОС: От кого е възложена тази преработка. Твърдя, че преработката е възложена от „Сентрал парк Бургас”ЕООД и ще представя доказателства за това.

 

ОТГОВОР: Техническият проект е възложен от община Бургас, съгласуван е от главния специалист на общината включително в тази част.

 

ВЪПРОС: От главния архитект одобрен ли е проекта?

 

ОТГОВОР: На екземплярите, които аз видях, няма печат и подпис на главния архитект.

 

ВЪПРОС: Бихте ли посочили какво е разстоянието от имотната граница на имот 07079.604.195 до сградите, предмет на отчуждаването?

 

         ОТГОВОР: Както е видно от приложеното към делото геодезично заснемане към експертизата разстоянието от съществуващата ограда до фасадите на сградите средно е около 8,80 метра, в някои части 8,60 метра, съвсем в началото е приблизително 9 метра - по-точно 8,99 метра.

 

         ВЪПРОС: При сервитутна зона от 3 метра, съгласно наредбата, това прави ли възможно разполагане на трасето на колектора по начин по който да не се засягат постройките?

 

         ОТГОВОР: Това е въпрос на проектиране. Ако гледаме чертежа на геодезическото заснемане видно е, че в трасето на главния колектор в горния десен ъгъл върви много по-близо до съществуващата ограда, отколкото до долния ляв ъгъл на оградата.

 

         ВЪПРОС: При друго проектно решение, възможно ли е предвид установените отстояния, да не се засягат сградите?

 

         Адв. Б.: Възразявам срещу така зададения въпрос тъй като отговора предполага хипотеза, а не експертно мнение. Вещото лице категорично отговори, че е необходимо проектиране със съответните съгласувания и изчисления.

 

         Юк. А.: Възразявам срещу зададените въпроси. Трасето на колектора преминава пред неурегулиран ПИ в градска територия и съгласно Наредби № 3 и № 8, когато трасе на канализационната инфраструктура преминава през тази територия се изчисляват необходимите отстояния от оста на тръбата и в зависимост от нейната дълбочина и това е въпрос на конкретно проектиране и изчисление на напора на наклона и дълбочината в тази връзка вещото лице коректно е посочило в заключението, че е изработен план за безопасност и здраве, който има евакуационен и ситуационен план и от него е видно именно необходимостта от засягане на сградите, обема на това засягане и подхода на автотракторната техника.

 

         ОТГОВОР на вещото лице:  Естествено, че е възможно.

 

         ВЪПРОС: На стр. 5 по въпрос 7 от заключението, че дълбочината на застрояване на сградите е достатъчно голяма, за да могат сградите да изпълняват предназначението на складове – конструктивно възможно ли е премахване на външните фасадни стени на сградите и конструктивно възможно ли е да не бъдат премахнати  и да се изпълни обекта?

 

         ОТГОВОР:  Въпроса беше зададен дали е възможно съществуването на сградите, ако се премахне само частта от сградите, които се засягат от сервитутната зона - отговорила съм - тъй като сградите имат много голяма дълбочина – може с частично разваляне на покривната конструкция – има техническо решение макар и с много средства да се направи това, но като се има предвид тази предпазна ограда, която е залегнала в плана за безопасност на обекта, вече навлизането в сградите биха се засегнали между 14 и 20 метра, което прави тази реконструкция излишна, тъй като по-голямата част от тях ще се засегнат от това мероприятие.

 

         ВЪПРОС: Има ли друго техническо решение за поставяне на временната ограда на обектите, така че да не се засегне целостта на сградите?

 

         ОТГОВОР:  Това е въпрос на проучване, проектантско решение, не мога да кажа има ли друго решение. Целта на тази предпазна ограда е да се осигурява възможност на товарната и преносната техника да работят.

 

         ВЪПРОС: Тази ограда съобразена ли е изискванията на Наредба 2/2004г.?

 

         СЪДЪТ: Това е правен въпрос

 

         ВЪПРОС: Запознахте ли се с нотариалните актове, приложени към жалбата във връзка с оценката на сградите?

 

         ОТГОВОР:  Запознах се.

 

         ВЪПРОС: Акта за договорна ипотека от 2012 г., нотариален акт № 159/1.10.2012 г. г. към него няма земя?

 

         ОТГОВОР:  Всички нотариални актове ги разгледах много добре и съм преценила, че не отговарят на изискванията. Запозната съм с този договор за учредяване на ипотека, но не го взех предвид, защото в нотариален акт за обезпечаването е записано, че това е четириетажна масивна сграда със смесена конструкция, както и в този нотариален акт е цитирано, че сградата попада в бивш квартал 16, тоест не съм се съобразила с този нотариален акт по две причини – първо характера на застрояването не съвпада със сградите обект на оценяване - сградите на оценяване са едноетажни и втората причина е факта, че тази сграда попада в имот, който има квартал и парцел на застояване, което говори, че там е имало приложено градоустройство, докато в конкретния случай няма.

 

         Адв. Г.: Няма други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Б. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Това друго решение касае ли изменението на ПУП? 

 

         ОТГОВОР:  Не съм казвала, че може да има друго решение на сервитутната ивица, която се определя по наредби от закона. Може да има друго решение на трасето на главния канал.

 

         ВЪПРОС: Това касае ли промяна на ПУП?

 

         ОТГОВОР:  Естествено, че касае.

 

         ВЪПРОС: Казвате, че предназначението е складове и че в зоната няма градоустройство  - от къде извличате този извод?

 

         ОТГОВОР: Имотът попада в урбанизирана зона по ОУП и попада в промишлена зона, но за самия имот няма наличен одобрен ПУП, който да показва начина на застрояване, интензитет, кинт и т.н.

 

         ВЪПРОС: В тази връзка как индивидуализирахте описаните сгради -имат ли книжа?

 

         ОТГОВОР:  Сградите са индивидуализирани по одобрената за Бургас КК и КР.

 

         ВЪПРОС: Сграда с идентификатор 07079.604.195.40 монолитна ли е и как го установихте?

 

         ОТГОВОР:  От огледа на място /огледа беше направен с представител на жалбоподателя, представител на община Бургас и представител на изпълнителя на строежа/ установих, че всички сгради са изградени по един и същ монолитен начин – носещи тухлени стени, каменни основи, на някои сгради частично бетонови основи, към голяма част от тях включително и към имота с идентификатор 07079.604.195.40  са изградени товарни рампи към двете дълги фасади.

 

         ВЪПРОС: Какво имате предвид под „бетонови основи”?

 

         ОТГОВОР:  На някои места има бетонови основи.

 

         ВЪПРОС: Установихте ли каква е конструкцията на сградата?

 

         ОТГОВОР:  Тухлени стени.

 

         ВЪПРОС: Какви конструктивни елементи съдържа ?

 

         Адв.Г.: Възразявам срещу въпроса.

 

         ОТГОВОР: Описала съм всичко в заключението.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ.Б.:  Конструктивните особености бяха изяснени

 

         ВЪПРОС: На стр. 4 сте отбелязала, че е складовата база на „Бутед” АД - въз основа на какво направихте този извод?

 

         ОТГОВОР:  С оглед на това, че жалбоподателят е задавал въпросите, така съм записала, не съм обследвала на кого се води обекта?

 

         Адв. Б.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В цялост гледали ли сте преписката и кога къде и какви части съдържаше по одобряването на ПУП?

 

         ОТГОВОР:  ОбС одобрява ПУП на основание на протокол на ЕС № 5/15.02.2012г. и съответно на докладна записка до ОбС. Самият ПУП е приложен към делото.

 

         ВЪПРОС:  За инвестиционните проекти казахте, че сте видели екземпляр върху който липсва одобряване, в администрацията гледахте ли целия инвестиционен проект?

 

         ОТГОВОР:  Да, беше ми показан техническия проект за изместването на трасето на главен колектор и както съм записала в експертизата той е съгласуван от главния специалист в тази област. Не видях да има печат от главния архитект.

 

         ВЪПРОС: Запознахте ли сте с обяснителни записки към този проект, от които да е видно кои части са неразделна част към него?

 

         ОТГОВОР:  По поставените въпроси с това което е било необходимо съм се запознала.

 

         ВЪПРОС: По т. 3 казахте какви са изискванията от наредбата – отговаря ли това решение на правилата и нормативните изисквания?

 

         ОТГОВОР:  Цитирала съм, че при изработването на проекта се е базирал на изискванията на наредбата, затова има съгласувателни и одобрителни органи, които преценят доколко обектът отговаря на изискванията.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с отговора на  т. 5 – че трасето минава почти по външната част на изградената товарна рампа, какво имате предвид под „трасе” и съобразени ли са сервитутите с тази условно да я наречем „граница” /имам предвид външната част на рампата/?

 

         ОТГОВОР:  Трасето е самия канал – пътя по който върви самия канал. Сервитутите засягат рампата и част от сградите.

 

         ВЪПРОС: При отговора на т. 7 казвате „след обследване на сградата от специалисти в съответната област може да се намери конструктивно решение”– какъв специалист имате предвид?

 

         ОТГОВОР:  Специалисти, които се занимават с реконструкция и проектиране на сгради.

 

         ВЪПРОС: Става въпрос за конструктор, който да обследва конструкцията на сградата?

 

         ОТГОВОР:  Не само.

 

         ВЪПРОС: За конкретните три сгради, какви конструктивни елементи може да изброите съгласно § 1 от Наредбата № 3 от 2004 г.?

 

         ОТГОВОР: Конструктивните елементи на конкретните сгради са основите, носещите външни и вътрешни стени, покривната конструкция, носещи колони на сградите видимо няма. Покривната конструкция е изградена така, че ребрата не са дървени, а са изградени стоманобетонови ригели /от носещите външни стени под покривната конструкция са изградени стоманобетонови ригели под покрива/. Вътрешно всички сгради са измазани. Външно са измазани частично. Няма колони, няма греди, има ригели. По някои сгради покривната конструкция е метална.

 

         ВЪПРОС: Съобразено ли е техническото състояние на сградите - стареенето - при тази оценка?

 

         ОТГОВОР:  Използвам сравнителен метод, не говорим за овехтяване, а за равнозначни на пазара сделки. Аналога е в същия имот в съседна сграда, напълно идентичен с тези обекти на оценяване.

 

         Адв. Д.: Нямам повече въпроси.

 

 

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК.А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: При отговора по т. 5 - кой метод на изчисление използвахте, за да определите засягането на сградите в абсолютна величини и на базата на какви измервания?

 

         ОТГОВОР: Огледа беше направен комплексно и на място се установи, че това геодезичното заснемане, направено от „Бутед”АД, отговаря на действителните размери и на разположението на сградите като за база е взета съществуващата ограда между имот 07079.604.195 и съседния имот на „Елкабел”. На място проконтролирахме посочените размери в геодезичното заснемане и те се оказаха верни и съм се базирала на това геодезичното заснемане, защото на скицата приложена към делото и издадена от община Бургас, в обема на сградите са посочени и тези допълнително изградени рампи.

 

         ВЪПРОС: Може ли да се приеме, че измерванията, които сега цитирахте, са извършени на око или с рулетка?

 

         ОТГОВОР:  Извършени са с рулетка.

 

         ВЪПРОС: Използвахте ли по тези измервания координати от опорната геодезична мрежа за терена?

 

         ОТГОВОР:  Не.

 

         ВЪПРОС: Когато изготвяхте заключението ползвахте ли данните на инж. Стайков /Живко Иванов Стайков/, който е съставил обяснителната записка е и извършил геодезичното измерване?

 

         ОТГОВОР:  Да, след като бяха установени и на място след измерване заедно с изпълнителя на строежа.

 

         ВЪПРОС: При определяне на отстоянията взет ли е предвид чертежа на напречния профил и съответно данните от плана за безопасност и здраве?

 

         ОТГОВОР:  Да, взет е предвид. Отстоянието е минимум 3 метра, както е по наредбата.

 

         ВЪПРОС: Като имате предвид плана за безопасност и здраве и нанесената от Вас предпазна ограда със син пунктир, как следва да подходи тежкотоварната техника, за да направи съответните изкопи, на колко нива се прави изкопа и как ще се засегнат сградите?

 

         СЪДЪТ към вещото лице: Приближете се.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице л. 221 от делото, върху който са отразени предпазната ограда, сградите и колектора.

 

         ОТГОВОР:  Колекторът започва да се изгражда от най-дълбоката му част. Не съм изследвала проекта в детайли, за да установя коя е най-дълбоката част. Тежкотоварната техника ще подходи оттам, откъдето ще започне изпълнението на изкопните работи. Как ще се засегнат сградите не стои за мен като въпрос, след като проектантът е дал указание къде трябва да бъде предпазната ограда и в тази част ще се движи техника.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с описанието на конструкциите на сградите, моля да погледнем скицата, която жалбоподателят е представил - това е заключение на вещото лице по гражданско дело и са посочени сградите, които влизат към…

 

         СЪДЪТ КЪМ ЮК. А.: Заключение на вещо лице по друго дело не може да бъде използване като доказателство по настоящото дело. Ако целта на юрисконсулта е да се онагледи въпроса, искането е допустимо, ако не - искането е недопустимо.

 

         Юк. А.: Искам тази скица да бъде използвана единствено за да онагледя въпроса си.

 

         СЪДЪТ към вещото лице:Доближете се.

 

         Съдът констатира, че между л.153 и л. 156 от делото се намира един единствен лист, който не е номериран. Този лист съдържа скицата, която юк. А. иска да използва за онагледяване на въпроса.

         Съдът в присъствието на страните номерира скицата с № 153а, като констатира, че по делото не са нанесени номера 154 и 155.

 

         ВЪПРОС: Сгради № 1, 18, 2 и 3 образуват ли сграда с идентификатор 07079.604.195.40 по КК?

 

         ОТГОВОР: Да, така както са издадени заповедите за премахване.

 

         ВЪПРОС: Тези 4 сгради една монолитна сграда ли представляват?

 

         ОТГОВОР:  На място е видно, че северната фасада на тези 4 сгради не е измазана и е видно, че не представлява единен зид, има леки чупки в размери 8 на 10 на 15 см.

 

         ВЪПРОС: Постройката под условен № 1 колко зида има?

 

         ОТГОВОР:  Не ми е поставено като задача и не мога да отговоря. Не мога да отговоря на въпроса дали зидовете между сградите с условни номера 1, 18, 2, 3 са само преградни стани или всяка сграда има собствени външни стени, част от които се явяват вътрешни за големия обект образуващ се от 4-те сгради, както е по КК.

 

         ВЪПРОС: Покривната конструкция една и съща ли е при № 1, № 18 и № 2?

 

         ОТГОВОР: Към момента на огледа сграда с условен № 1 беше без покривна конструкция.

 

         ВЪПРОС: Сграда № 1 имаше ли основи?

 

         ОТГОВОР:  Всички тези въпроси не са били обект на експертизата.

 

         ВЪПРОС: Когато сте изготвили пазарната оценка коя от изследваните сгради по нотариални актови, съответства по конструкция на тези предмет на отчуждаване?

 

         ОТГОВОР:  Защо съм се спряла на този нотариален акт, в него е записано, че сградата която е използвана за аналог е разположена в същия имот с идентификатор ….195 същата е на един етаж, предназначението и е складова база/склад. Счела съм, че това са достатъчно данни, които да определят обектите на оценяване  като сходни и идентични с използвания аналог, тъй като начина на застрояване, предназначението, местоположението на аналога на оценяваните сгради е едно и също. Не съм обследвала  точно тази сграда дали е със същите конструктивни особености като сградите описани в административния акт. Не съм видяла сградата, не ми е било зададено като въпрос.

 

         Юк. А.: Нямам повече въпроси.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Налице ли е влязъл в сила ПУП за имота?

 

         ОТГОВОР:  Посочихме, че е налице влязъл в сила ПУП от осова точка до осова точка , ПУП който да определя параметрите на застрояване на имот 195 няма одобрен.

 

         ВЪПРОС: Налице ли е друго техническо решение, ако се абстрахираме от така изготвения технически инвестиционен проект, принципно налице ли е друго решение?

 

         СЪДЪТ към адв. Г.: Вещото лице отговори.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Когато отговаряте на въпроса за степента на засягате разделяте рампата от сградата, рампата част от сградата ли е по заснемането на КК?

 

         ОТГОВОР:  Рампата е част от сградата, но не е  изграждана по едно и също време със сградите, това личи при огледа. Сградите са нанесени така, че рампите са в неговия обем.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА ЮК.А.: Може ли да отговорите по КК външните контури на сградата съвпадат ли с външните контури на сградите и рампите така като са отразени в скицата на л.45 от делото?

 

         ОТГОВОР:  Мога да отговоря на въпроса – сравняваме двете скици и когато на място измерихме отстоянията се установи, че рампите не са включени в контурите на сградите, зелените контури от моето заключение са фасадните стени на сградите, а рампите са обозначени отделно.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Рампите отразени ли са при заснемането на сградите по КК?

 

         ОТГОВОР:  Не са отразени по КК.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Б.: При определяне на оценката следва ли при методиката да съобразявате дали постройките са изградени законосъобразно при установяване на тяхната стойност?

 

         ОТГОВОР: При определяне на оценката е използвана аналогична стойност. В случай дали сградата е законна или незаконна няма връзка с оценката.

 

 

 

         СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

 

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 750,00лв. на 25.03.2014г./

 

         Адв. Г.: Моля да представя становище за осъществен предварителен контрол и поставя допълнителна задача към вещото лице: 

         ВЪПРОС КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: план-схемата на главния канализационен колектор била ли е одобрена с решението на ОбС по протокол № 10/29.05.2012 г. и същата съдържа ли се в документацията към графичната част към решението?

 

         Адв. Б.: По доказателственото искане -  представената разпечатка на становище не съставлява документ и не следва да се приема като доказателство по делото. Изнесените в нея данни нямат отношение към делото. Моля да не се разглежда и цени.

         По отношение на експертизата – оспорвам я, считам, че същата съдържа неясноти, неточности и невярно установяване на обстоятелства по отношение най-вече на конструкцията на сградите и Ви моля да допуснете тройна съдебно-техническа и оценъчна експертиза,  която да отговори на поставените въпроси, както и на допълнителните такива с оглед изяснението на вещото лице, че за някои въпроси не е имала поставени задачи и не можа да отговори в днешното съдебно заседание.

         Моля да ми дадете срок за формулиране на задачите.

         Моля да не се вземат предвид частно геодезично заснемане доколкото същото не е събрано по реда на закона и не може да служи като доказателство по настоящия процес.

 

         Адв. Д.: При разпита на вещото лице се установи, че същото не се е запознало с голяма част от книжата, плана и инвестиционния проект. Вещото лице е отговорило формулирайки предположения като е изразило становище, че конкретен отговор може да се даде от експерт.

         Моля да назначите допълнителна експертиза, вещото лице по която да се запознае с книжата и да отговори на следния въпрос:

         ВиК схемата, въз основа на която са изготвени инвестиционните проекти, представлява ли неразделна част от уличната регулация, съдържат ли се по преписката за одобряване на инвестиционния проект, както и да отговори на останалите въпроси, на които вещото лице не е отговорило.

 

         Юк. А.: Оспорвам изцяло експертизата в частта, в която дава отговор на въпроса за конструкцията на сградите, на техните носещи елементи и монолитността на сградите.

         Моля да допуснете допълнителни задачи към експертизата, които да изяснят тези обстоятелства.

         Подготвил съм нарочна писмена молба, която да приемете.

         Моля за възможност да поставя допълнителни задачи във връзка с организацията на работа на автотракторната техника, във връзка с изкопните работи и съответно степента на засягане на сградите, като моля да приемете и План за безопасност и здраве заедно с обяснителната записка и вещото лице да даде отговор на въпросите, които ще задам в тази връзка.

         Моля да ми дадете възможност да поставя допълнителни въпроси към заключението на вещото лице за изясняване конструкцията на сградите, въпроси свързани с тяхната законност и търпимост, тъй като нашето становище е че една част от сградите, предмет на отчуждаване, са монолитни и са били обект на градоустройство към 1965 г., останалата част от сградите са незаконни и не са и търпими, тъй като те са изградени в отклонение на градоустройството към 1965 г. и са изградени в отклонение от генералния план, който е през 1973 г. е одобрен от Съвета за населените места в Бургас и съгласно ЗОС незаконните сгради не подлежат на оценка.

         Считам, че тези обстоятелства следва да бъдат изяснени и представям нарочна писмена молба в тази насока с формулирани въпроси към вещо лице.

         Доказателството, което представям представлява извадка от регламент за обществени поръчки и е видно, че са налага изграждането на този колектор, което не е спорно – това е подобект към обекта за реализация предвижданията на ПУП-ПУР ул.„Янко Комитов” – ул.”Струга”.

 

         ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ. Б.: Нашето становище по отношение на градоустройството на терена е, че там такова няма и никога не е имало. Няма влезли в сила и не съществуват валидни планове, които да установяват както вида, така и обема на допустимото застрояване, в която връзка бяха зададени въпросите към вещото лице. Твърдим, че всички изградени в обекта постройки са незаконни.

 

         СЪДЪТ счита следното: представеното от адв. Г. Становище по осъществен предварителен контрол представлява извлечение, което не носи белезите на документ, в него не е посочен автор, липсва подпис и на практика то представлява информация, която няма как да бъде възприета в този вид като доказателство по делото. Доколкото съдът все пак обсъжда представеното становище, съдът счита, че следва да го приобщи, но не като доказателство, а единствено като сведение и не следва да се ползва от информацията в него при установяване на решението по правния спор.

         По отношение на представения План за безопасност и здраве, съдът счита, че следва да бъде приложен.

         Що се отнася да исканията от страните в производството за допускане на допълнителни задачи, съответно в неустановен състав и в тричленен състав, съдът счита следното: в производството допълнителни задачи, въз основа на които съдът може да се произнесе, бяха направени от процесуалния представител на жалбоподателя и процесуалния представител на ответника.

         Процесуалните представите на заинтересованата страна извършиха оспорване на експертизата, като се аргументираха, че вещото лице не е отговорило на поставени въпроси.

         Съдът счита, че вещото лице е отговорило на всички поставени въпроси. Неговата компетентност е достатъчна, за да изготви заключението, а въпросите във вида, в който са били зададени, както основателно се изрази и процесуалния представител на заинтересованата страна, изискват естествен елемент на предположение при отговора. В този смисъл вещото лице е изпълнило поставените задачи и съдът счита, че следва да приеме експертизата, но да даде допълнителна възможност на процесуалните представители на „Сентрал парк Бургас” ЕООД в писмена форма да формулират конкретни задачи.

         Съдът ще се произнесе при представяне на подобно изявление с нарочно определени в закрито заседание.

         Задачата поставена от адв. Г. и задачи № 11 и 12 поставени от юк. А. са от компетентността на вещо лице Ш..

         Съдът счита, че Вещото лице би могло да отговори на задачи  от 1 до 10 от писменото искане на юк. А., но с оглед допълнителна обективност, съдът счита, че следва да възложи тези задачи на друго вещо лице.

         С оглед на изложеното съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА План за безопасност и здраве за подобект „Изместване главен колектор Ф 800 от януари 2014 г.”, ведно с приложената към него графична част.

         НЕ ПРИЕМА КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО Становище за осъществен предварителен контрол без дата и издател с посочен одобряващ М.П. - изпълнителен директор на АОП.

         ДА СЕ ПРИЛОЖИ становището за сведение по делото.

 

         ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза  със задачата формулирана от адв. Г. в днешното съдебно заседание  .л..…/ и задачите под № 11 и № 12 от заявлението на юк. А. представено в днешното съдебно заседание.

 

         НАЗНАЧАВА  вещо лице П.Ш..

 

         ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице в общ размер 360,00 лв., от които 120,00 лв. - вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес и 240,00 лева - от ответника - в 10-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит от съответното лице.

 

 

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от юк. А. под № 1- № 10 в заявлението представено в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.С..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 450,00 лв., вносим от ответника в 10-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Б. и адв. Д. да формулират допълнително в писмена форма задачи като по допустимостта на задачите и съответно състава на експертизата, съдът ще се поизнесе с определение в закрито заседание.

 

Адв. Г.: Моля да ми бъде предоставено копие от задачите, които ще бъдат формулирани от процесуалните представители на „Сентрал парк Бургас” АД, за да взема отношение по тях и евентуално да поставя задачи.

Моля да задължите община Бургас да представи удостоверение за данъчна оценка на трите сгради към 31.12.2013 г.

 

Адв. Б.: Считам че искането е неотносимо – определената в данъчната оценка стойност не кореспондира с разпоредбите на ЗОС при процес за отчуждаване. Жалбоподателят претендира, че има процесуално правна легитимация и може да се снабди с необходимата данъчна оценка и да я представи.

 

По искането на адв. Г. за прилагане на актуално удостоверение за данъчна оценка на сградите към 31.12.2013г., съдът като има предвид, че предмет на отчуждаване са сгради, за които е изготвена пазарна оценка, която трябва да бъде съобразена с реалностите, счита че община Бургас следва да представи такова удостоверение. Евентуален отказ на общината да снабди дружеството с удостоверение за данъчна оценка, не би следвало да става повод за нови процеси по описа на Административен съд Бургас. Съдът счита, че общината е в състояние да представи такава данъчна оценка, а относно нейната връзка с материалноправната легитимация на „Бутед” АД, съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

 

По изложените съображения съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ОБЩИНА БУРГАС в 14-дневен срок от днес да представи Удостоверение за данъчна оценка на сградите описани в оспорения административния акт, като данъчната оценка отрази тяхното състояние към 31.12.2013 г.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.05.2014 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: