ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети март                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 436 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Бутед” АД - редовно призован се представлява от адв. Г..*** се представлява от юк. А. – представя пълномощно.

         Явява се вещото лице П.Ш..

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от „Сентрал парк Бургас” ЕООД, с която се иска дружеството да бъде конституирано като заинтересована страна в производството, да не бъде даван ход на делото и да се даде възможност на дружеството да представи доказателства за недопустимост на депозираната жалба от „Бутед” АД.

 

         Адв. Г.: Противопоставям се на искането за конституиране като заинтересована страна на „Сентрал парк Бургас” ЕООД и отлагане на производството. По отношение на „Сентрал парк Бургас” ЕООД процесната заповед е влязла в сила и е породила правно действие. Между „Бутед” АД и „Сентрал парк Бургас” ЕООД е налице  спор за собственост по дело № 544/2014 г. пред БОС, насрочено за 10.04.2014 г. Производството по адм. дело № 2110/2013 г. на  Административен съд Бургас не е приключило.

 

         Юк. А.: Считам, че искането на „Сентрал парк Бургас” ЕООД за конституиране като заинтересована страна е основателно и следва да бъде уважено, тъй като дружеството е адресат на заповедта и независимо от това, че по отношение на тях заповедта е влязла в сила и не е обжалвана, тя засяга техни права и законни интереси свързани със стойността на сградите и правото на собственост, както и законността и търпимостта на сградите, предмет на отчуждаване. За да се извърши преценка на активната легитимация на жалбоподателя, следва да се обсъдят всички факти и обстоятелства касаещи правото на собственост на „Бутед” АД върху сградите, предмет на отчуждаване с оспорения административен акт, още повече, че съгласно представеното по делото от жалбоподателя решение по касационно гр. дело № 1802/2008 г. на ВКС е прието, че приватизацията на сградите попадащи в терена, който е възстановен 1993 г. на РКС „Черноморие” не е породила своите правни последици, тъй като съгласно § 1 от Закона за кооперациите имуществото се възстановява върху кооперациите ведно с подобренията  и стойността на подобренията се уреждат по Закона за кооперациите и предвидения в ПМС № 192/1992 г. ред. Съгласно този ред областният управител на Бургас е постановил заповеди, с които е определена оценката на тези сгради, тя е заплатена от „Сентрал парк Бургас” ЕООД - частен правоприемник на РКС „Черноморие”, извършена е и корекция в акта за държавна собственост,  който легитимира „Бутед” АД за собственик на тези сгради и сградите посочени в този акт са собственост на държавата, а не на „Бутед” АД.

         Второ тези заповеди са били обжалвани от „Бутед” АД, съдът е отхвърлил жалбите и това е станало след постановяване на настоящата заповед и тези доказателства не са приложени по делото.

         Що се отнася до представената от процесуалния представител  на „Бутед” АД заповед, с която областният управител отменя предходните две заповеди, предмет на производството по адм. дело № 2110/2013 г. на  Административен съд Бургас, последната е отменена, поради което считам че въпроса за активната легитимация следва да бъде съобразен към настоящия момент и ако не бъде конституирана „Сентрал парк Бургас” АД, моля, да бъдат изискани от него тези доказателства.

 

         Активната легитимация на жалбоподателя в настоящото производство очевидно се оспорва. Въпреки това съдът счита, че към настоящия момент са налице достатъчно данни, че „Бутед” АД има правен интерес да оспорва заповедта за отчуждаване. Тази позиция на съда би могла да бъде преразгледана при представяне на съответните надлежни доказателства. Към настоящия момент обаче съдът счита, че „Бутед” АД е активно легитимиран както процесуално, така и материално да оспорва заповедта.

         По молбата на „Сентрал парк Бургас” ЕООД съдът счита следното: Адресат на оспорения акт е „Сентрал парк Бургас” ЕООД. По отношение на това дружество административният акт е породил правно действие. Настоящият съдебен състав принципно споделя тезата на адв. Г. относно правния интерес на „Сентрал парк Бургас” ЕООД от оспорване, но предвид установената към момента практика на Върховен административен съд по други дела между същите лица, счита че следва да конституира на основание чл. 154 от АПК „Сентрал парк Бургас” ЕООД като заинтересована страна в производството.

         Обстоятелството, че е налице субект, който не участва по делото, а следва да участва, обуславя невъзможност за изслушване на експерта в днешното съдебно заседание, въпреки че експертиза е изготвена и представена по законоустановения срок по Закона за общинската собственост.

        

С оглед на изложеното на основание чл.154 от АПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА  като Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД с ЕИК 201403853 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сердика” № 2А, представлявано от управителя З.Г.С.

 

         ОТЛАГА ИЗСЛУШВАНЕТО на експертизата и разглеждане доказателствените искания на страните за следващото съдебно заседание.

 

Да се призове заинтересованата страна.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.03.2014 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: