ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми октомври през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 436 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 15:36 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, уведомен от преди, представлява се от адвокат Г., с представено по делото пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на община Бургас, уведомен от преди, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно от преди.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - „Сентрал парк Бургас” ЕООД, уведомена от преди, представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А., редовно призована.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваване на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОЛАДВА:

 

Не е ПОСТЪПИЛО заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Искам да кажа, защо не съм изготвила заключението си. Първият въпрос е свързан с размера на данъчната оценка и съответно да се отговори съответства ли тя на чл.6, ал.1, т.2 от Приложение №2 към ЗМДТ. За да кажа дали тя съответства на Наредбата, трябва да имам самата данъчна оценка. Три пъти ходих в „Местни данъци и такси” при община Бургас да открия данъчна оценка, с номера от удостоверение находящо се лист 595 от делото, но по този номер няма сканирани документи и не могат да открият какво има издадено като документация по този входящ номер. Може страната, която е поискала удостоверението да представи данъчната оценка, ако я има.

 

АДВОКАТ Г.:*** да представи данъчната оценка. Няма да сочим други доказателства към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да ми бъде дадена възможност да съдействаме на вещото лице. В момента не мога да кажа нищо относно този документ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Данъчната оценка е издадена  по искане на община Бургас, т.е. в общината тази оценка следва да я има.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ще съдействаме на вещото лице за снабдяване с данъчната оценка. Няма да сочим доказателства в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Б.: Няма да сочим други доказателства към момента. Да се даде възможност на вещото лице да изпълни поставените й задачи по експертизата.

 

Съдът намира, че в днешното съдебно заседание не следва да бъдат извършени процесуалния действия по събиране на доказателствата, тъй като не се сочат такива от страните и по уважителни причини вещото лице не е изготвило заключението си.

Съдът намира, че следва да бъде съдействано на вещото лице и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че следва да предостави на експерта необходимите документи относими към поставените задачи към допуснатата експертиза в двуседмичен срок от днес.

За събиране на доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 16.12.2015 година от 15:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице С.А. уведомена от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.42 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: