ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2015, 16.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шестнадесети декември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 436 по описа за 2014 година.                  

           

На именното повикване в 15:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бутед” АД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Г., с представено по делото пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на община Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице А. от 08.12.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А.–  52 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Заявявам, че по отговор на първи въпрос посочените данъчни оценки на имотите не отразява увеличение от 40 % за търговски обекти. За два от обектите, тези с идентификатор 07079.604.195.67 и 07079.604.195.70 оценката въобще не е за търговски обекти, а е за производствени сгради. За тези два обекта съм посочила, че данъчната оценка е за сграда с производствени цели. За сграда 07079.604.195.40 нейния коефициент за местоположение е определен както е посочено в закона като изключение. Не е производствена сграда, а за други сгради, като в тези други влизат и търговски.

Разликата в отговора на първи и втори въпрос са две. Едната разлика за двата обекта е изключение и коефициента е определен за производствени сгради, като при моите изчисления този коефициент е определен като търговски обект, а не като производствени сгради, поради което съм сложила и увеличение с 40 на сто към определения коефициент. Реално данъчните оценки да тези посочени в точка две от заключението ми.

АДВОКАТ Г.: Във връзка подадени декларациите по чл.14 от ЗМДТ, как са декларирани сградите от търговското дружество жалбоподател за търговски или производствени сгради?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ КАРЧЕВА: Сградите по декларациите по чл.14 от ЗМДТ от „Бутед” АД са декларирани като складове на едро, като търговски обекти, с изключение доколкото имам спомен, тъй като не съм изследвала конкретно по тази експертиза декларациите, но съм ги разглеждала по други дела, за една е декларирана като производствена, но тя не е предмет на настоящото дело.

Сградите са декларирани като такива с производствено предназначение от „Сентрал парк Бургас”ЕООД и затова данъчната оценка, която е получена от МДТ е направена по начина по който са декларирани от „Сентрал парк Бургас”ЕООД, а не по декларациите на „Бутед”АД.

 

АДВОКАТ Г.: Тоест през годините и до настоящия момент „Бутед” АД заплаща данъци и такси като за търговски сгради? Така ли да го разбираме.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, заплащането от страна на „Бутед”АД е било като за търговски сгради.

 

АДВОКАТ Г.: При извършените от Вас справки в МДТ, открихте ли Акт за установяване на задължения, поради неправилно деклариране на сградите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: При справка в МДТ не съм установила Акт за установяване на задължения за неправилно деклариране на сградите.

Данъчната оценка би следвало да е данъчната оценка по характеристиките на имотите, като правя уточнение, че във формулата за данъчната оценка участват и други коефициенти освен за местоположение, като по това дело и за тези имоти, не съм изследвала останалите коефициенти дали отговарят на посочените характеристики по декларациите по чл.14 от ЗМДТ, подадени от „Бутед” АД. Те биха повлияли върху данъчната оценка при изследване, но ще има леки разминавания, които няма да дадат съществено отражение върху данъчна оценка. Изследвала съм само коефициента за местоположение, като всички останали коефициенти са по данъчната оценка изготвена от МДТ.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А. в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.718).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Г.: Представям съдебно удостоверение от Бургаски окръжен съд изх.№7339/03.12.2015 година, от което е видно, че  гражданското производство касаещо собствеността на сгради, включително и тези предмет на настоящото производство, е висящо. Представям и определение № 13167/07.12.2015година по адм. д. № 12858/2015 година по описа на Върховен административен съд, с което е отменено определение на Административен съд Бургас по дело с идентичен казус във връзка с отчуждаване на друга сграда на „Бутед” в същия имот и върнато за последващи процесуални действия. По това адм.д.№1449/2014година по описа на Административен съд Бургас, съдът е постановил определение, с което е приел като недопустима за разглеждане жалбата и прекратил производството, но с Определението което представям днес е видно, че същото е отменено и е признат правния интерес на „Бутед” АД.

 

АДВОКАТ Д.: Сега се запознах с представените от адвокат Г. доказателства. Относно представеното удостоверение, няма спор, че има висящо гражданско производство относно собствеността на сградите. Считам представеното удостоверение за неотносимо, с оглед трайната практика на съда, че няма преюдициалност на гражданските дела по административни спорове.

Във връзка представеното удостоверение, да се приеме за сведение, като искам да отбележа, че практиката на Върховен административен съд е противоречива, като преобладаващата част е в обратния смисъл, което е служебно известно на съда.

 

АДВОКАТ Г.: Заповедта е идентична като съобразно изхода по гражданско правен спор, на правоимащите следва да се изплати обезщетение по чл.29, ал.2 от ЗОбС, като в тази връзка представям удостоверението.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от адвокат Г. в днешното съдебно заседание удостоверение с изх.№7339/03.12.2015година на Окръжен съд Бургас, като доказателство по делото.

 

ПРИЛАГА за сведение определение №13167/07.12.2015година по адм. д. № 12858/2015година по описа на Върховен административен съд.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Моля да уважите жалбата като допустима, а по същество основателна. Ще представя подробни съображения в писмени бележки в указан от Вас срок. Моля за присъждане на понесените разноски от доверителя ми, като представям списък с разноските.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорваме жалбата и моля да оставите същата без уважение като неоснователна и недоказана. Моля да присъдите в полза на доверителя ми понесените разноски в размер на адвокатското възнаграждение, за което има приложено доказателство по делото. Не представям списък с разноските.

Във връзка поисканите разноски за адвокатско възнаграждение от жалбоподателя, правя възражение за прекомерност.

 

АДВОКАТ Г.: Адвокатското възнаграждение е с оглед материалния интерес и на база заповедта на кмета, която обжалваме.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 23.12.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:59часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: