РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 23 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 15 април 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 436 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на “Найк интернешънъл” ЕООД, гр.Несебър против Решение № 498/08.11.2009 год., постановено по НАХД № 650/2009 год. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено НП № 12362/09.02.2009 год., издадено от директора на КЗП – РД – гр.Бургас, с което на търговското дружество, на основание чл.83 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

Като касационни отменителни основания са посочени неправилност на съдебния акт и необоснованост. По същество се оспорва, че не е осъществен състав на нарушение, посочва се също така, че в указания от контролния орган срок за представяне на документите, същите не са представени, тъй като управителят на дружеството е бил извън страната. Счита, че в случая няма вина за допуснатото нарушение. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от юрисконсулт, който оспорва касационната жалба като неоснователна. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.  

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

На основание събраните по делото доказателства Несебърският районен съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.83 от Закона за туризма. Изводът е обоснован с това, че при извършена проверка на 11.06.2007 год. от контролните органи към КЗП – гр.Бургас е установено, че в стопанисвания от касатора търговски обект – ресторант “Велека” в к.к. “Слънчев бряг” се извършва туристическа дейност – ресторантьорство, като в обекта не е поставено на видно място удостоверение за категоризация или временно такова. Съставен е констативен протокол с указания в определен от контролния орган срок търговецът да представи изискани от него документи, конкретно описани – л.17 от делото. В указания срок документите не са представени, поради което е издадено оспореното наказателно постановление, с което на основание чл.83 от ЗТ на търговското дружество е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. При тези данни съдът е приел, че е осъществен състав на нарушение, поради което е потвърди издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно.

Съгласно нормата на чл.83 от ЗТ който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. С оглед данните по делото, безспорно е установено, че е осъществен състава на нарушение – търговското дружество не е представило в срок изисканите от контролния орган документи. Възраженията, сочени в касационната жалба, че управителят на дружеството се е намирал в чужбина, не се установяват с доказателства и остават голословни. От друга страна, въпросът за вината е ирелевантен, доколкото е неотносим и неподлежащ на установяване в случаите, когато нарушител е юридическо лице.

Поради отсъствие на касационни отменителни основания, решението като правилен съдебен акт, следва бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498/08.11.2009 год., постановено по НАХД № 650/2009 год. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.