ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 23.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и трети март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 436 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТЛукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И.

ОТВЕТНАТА Община Камено, редовно уведомена, се представлява от адв. и адв.О. Явява се кметът на общината С.Б.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М.Г..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         В.М.Г. – 50г, български гражданин, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните в процеса, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила ведно с приложените скици към него.

         Въпрос на юрисконсулт И.: По т.2 от заключителната част,  как определихте, че по-голяма част от сградите, които сте посочили се намират в землището на Община Камено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Измервала съм ги от цифровия модел. Дори видно с просто око по скицата по-голямата част от имотите попадат в община Камено.

         Въпрос на юрисконсулт И.: Можете ли да отговорите, попадат ли в населеното място Камено сградите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не попадат в населеното място Камено, не попадат и не засягат регулацията на община Камено. Частта в гр.Бургас също не попада в регулацията на кв.Долно Езерово.

Въпрос на юрисконсулт И.: Видяхте ли какви са границите на производствената площадка на „Нефтохим”? Граничи ли с улици, алеи, площадки или имоти частна собственост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има места, където граничи с шосе. В частта, която попада в община Бургас - югоизточната част, обозначена със син цвят на скиците, граничи от западната си страна. 

         Въпрос на адв.: Девет са сградите, които се намират в землищата на две различни общини. Къде граничи с общински имот или общинска инфраструктура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Мога да проверя по картата на възстановената собственост или да видим скиците в делото. Там са описани и ако има път на самата скица ще е описано.

Въпрос на адв.: Предявявам приложение 2 на вещото лице - дали това е графичното обозначение за път - елементът обозначен с две успоредни линии, в горния ляв край на скицата, започва като две успоредни линии преминаващи в червената линия сочеща контурите – западната граница на територията на „Лукойл” - преминава  ли път през имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преминава през имота. Това е път и излиза също като западна граница от територията на дружеството до кръстовището му с друг път.

Въпрос на съда: Посочете на скицата имотите, които попадат изцяло на територията на община Бургас.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На представените приложения № 1 и № 2 в лилав пунктир-контур съм обозначила границите, като имотите попадащи изцяло в община Бургас съм защриховала в син цвят. Това са имоти № 0340 и № 0348. Сградите, които са разположени върху тези два имота са подробно описани в приложените декларации № М0073 и № М 0075.

Въпрос на адв.: Къде се осъществява транспортната връзка между имота на дружеството с гр.Бургас, така както е разположен имотът, откъде минава транспорта от и към дружеството? Какви са транспортните проходи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Основно от двата южни портала се осъществява тази транспортна връзка.

Въпрос на адв.: Има ли поне един портал, от който се осъществява транспортна връзка и той да попада в територията на община Камено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поне един със сигурност има и осъществява тази връзка и попада в територията на община Камено.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме въпроси.

 

Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 1500 лева от внесения депозит.

 

Юрисконсулт И.: Моля да назначите допълнителна съдебно-техническа експертиза с въпроси, които съм формулирала в нарочна молба, която представям с препис за ответната страна. За мен спорен е въпросът какво обхваща услугата по подържане на чистота на обществени територии.

Твърдя, че всички тези имоти не попадат в населеното място на община Камено и съответно са извън обсега на тези заповеди, поради което моля да се извърши допълнителна експертиза.

Представям и моля да приемете девет броя нотариални актове и скици.

Моля да задължите община Камено да представи заповед № РД 09-343/15.10.2004г., която е цитирана в съобщението предмет на спора.

По делото има две заповеди – от 2004г., с която са определени такси за сметоизвозване, почистване и поддържане и накрая на 2005г. е издадена втора заповед, където таксата за обществените територии въобще не фигурира.        

         Адв.: Заповедта е цитирана в съобщение с № 320. Тази заповед, която иска колегата е посочена в това съобщение № 320, което не е предмет на спора - тук се посочват какви са промилите.

         Това е размер определен от общинския съвет. Кметът със заповед не може да определя това. Това става с решение на общински съвет.

         Искането за представяне на заповедта не касае предмета на спора, тъй като исканата заповед е цитирана в друг акт, който не е предмет за оспорване.

По искането за експертиза - бяха задавани достатъчно въпроси на вещото лице в настоящото съдебно заседание. Самата експертиза, така както е зададена, във въпросите има неточно понятие. Няма такова понятие “населено място на община Камено”. Експертизата, като задача, изисква отново работа по документи, които се намират в „Лукойл”. Не е ли по-добре „Лукойл” да представи тези документи, а не да иска нова експертиза, която да работи с документи, които се намират в „Лукойл”. Отново се налага експерт да посети „Лукойл”, за да извърши справка там. Не може делото да бъде вечно висящо.

Противопоставям се на искането за експертиза.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание  от юрисконсулт И. писмени доказателства.

 

По отношение на допълнително направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, намира същото за неоснователно, тъй като преценява, че към настоящия момент по делото са събрани достатъчно и многобройни доказателства, посредством които да бъдат установени правнозначимите факти, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което изцяло да отмените обжалваното съобщение, да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение. Ще представя писмени бележки.

Адв.: Моля да отхвърлите направеното  оспорване като потвърдите законосъобразното определяне на публичното задължение „такса битови отпадъци” в компонента „Поддръжка на територии за обществено ползване”. Така както са събрани доказателства по делото и при безспорното качество на жалбоподателя на задължено лице, за него липсват основания за освобождаване по чл.71, т.2 от ЗМДТ и дължи  такси за поддържане, чистота, дължи и такса за депо.

Адв.: Присъединяваме се към становището на колегата.

Реплика на юрисконсулт И.: Доколкото се касае за такса, а не за данък считаме, че същата няма безвъзмезден и задължителен характер. Считаме, че по делото не събраха достатъчно доказателства, че община Камено е предоставила услуга по поддържане чистотата на обществени територии, още повече, че дружеството не попада на територията на община Камено.

Кметът на Община Камено Б.: Целият трафик от това, което се изнася от „Лукойл” минава през гр.Камено и влошава състоянието на пътищата. Истината е тази, че има сериозен принос в замърсяването на гр.Камено и някой трябва да го почисти и да поддържа улиците, през които минават.

Съдът дава на пълномощниците на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: