ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 02.02.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На втори февруари                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 436 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ, редовно призовани се представляват от своите пълномощници съответно за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯЛукойл Нефтохим Бургас” АД - юрисконсулт И. и за ОТВЕТНАТА Община Камено - адв. и адв.О.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде  ход на делото

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Юрисконсулт И.: Водя един свидетел – Д. К. С., който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание.

        С оглед обстоятелството, че заключението на вещото лице не е депозирано в срок, предоставям на съда по изслушването на експертизата. Но в случай, че изслушването на вещото лице бъде отложено за следващото съдебно заседание, ще представя молба за възлагане на допълнителна задача към експертизата и тъй като отговорите са изцяло във връзка с първите задачи не се налага вещото лице  да извършва допълнителни справки. Представям и моля да приемете Регламент за обезпечаване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД с услуги по почистване и озеленяване и заповеди № 10-00-208-3/04.04.0205г, № 10-00-633-3/06.12.2004г. и № 10-00-763-3/02.12.2005г., всички издадени от изпълнителния директор на дружеството, което представлявам.

        В случай, че допуснете допълнителни задачи към съдебно-техническата експертиза, представям молба с допълнителни въпроси с препис за ответната страна.

        Адв.: Противопоставяме се на разпита на свидетеля, тъй като не касае факти, които са от значение за спора относно съществуването на публичното вземане и съответно извършване на административната услуга, за което се заплаща такса за битови отпадъци.

          Относно допълнителните задачи към експертизата, считам че въпрос № 1 на практика припокрива задачи на вече извършената експертиза. Вещото лице е отговорило на такъв въпрос.

         Относно въпроси № 2 и № 3 – това са правни въпроси.

         Каква е тази терминология “обществени пътища”?

         Противопоставяме се на изслушването в днешно съдебно заседание на експертизата.

         Юрисконсулт И.: Във връзка с оспорването за допускане на разпит на свидетел, заявявам, че със свидетелски показания целим да се установи редът и начинът на организация на депониране на отпадъци. Твърдим, че услугата не е била предоставена от Община Камено и с оглед на това молим да се допусне до разпит свидетеля.

Във връзка с молбата за допълнителна съдебно-техническа експертиза, съдебно-техническата експертиза беше допусната преди съдебното заседание, в което отделихме спорното от безспорното и въпросите касаеха събирането на отпадъци и сметоизвозването. Спорът сега се свежда само до това дали се извършва почистване на общинските територии и депониране, и въпросите така, както са поставени ще установяват обстоятелствата какви обществени площадки има на територията на “Нефтохим”.

         Терминология като “обществени пътища” няма, но няма друг начин да формулирам пътната мрежа.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

По отношение на представената в днешно съдебно заседание молба с формулирани допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза съдът  ще се произнесе по нея след изслушване на основното заключение.

ДОПУСКА до разпит водения в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

Д.К.С. 60 год., български гражданин, неосъждан, семеен, в трудовоправни отношения с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Свид.: През 2005г. работих в “Лукойл Нефтохим” АД на длъжност ръководител  сектор “Озеленявяне, чистота и пътища”. Организацията по поддържането на чистотата от 2005г. досега не се е променила. За 2005г. на територията на комбината са разположени 200 контейнера за твърди битови отпадъци с вместимост 4 куб.м. всеки един от тях. Тогава ги извозвахме с 4 мобилни контейнеровоза до общинско сметище с.Братово. Това извозване го правехме с наши автомобили, от нашата фирма. На сметището в с.Братово плащахме такса за депониране и обезвреждане на отпадъците. Това е общинско сметище и е на община Бургас. В комбината е създаден мониторинг за генериране на всички видове отпадъци и има документи, които удостоверяват ежедневното извозване на твърдите битови отпадъци с теглата и номерата на колите, които са ги извозвали, от което е видно, че са извозвани от коли собственост на “Нефтохим” до сметището.

 Относно почистването на териториите извън територията на “Нефтохим” по пътищата, с ежегодна заповед от областния народен съвет участваме в снегопочистването на пътищата, опесъчяване и поддържане на пътища, които са извън комбината и са собственост на “Нефтохим”. Например пътят до Горно езерово е собственост на “Нефтохим” и се поддържа от комбината.

Дали в Община Камено има отдел, който се занимава с озеленяване не ми е известно. Не може да няма фирма, която да се занимава с почистване на Община Камено, но тази фирма не се занимава с почистването на “Нефтохим” и това го зная, тъй като, за да влезе да почиства в “Нефтохим” друга кола, трябва да иска разрешение от мен.

Трасето, по което нашата сметосъбирачна техника минава да изхвърли битови отпадъци до депо Братово е с маршрут портал № 3 на “Нефтохим” – с.Братово и депото. Минаваме през селото.

Адв.: Предявявам на свидетеля графичната част на заключението на вещото лице. Къде се намира Портал № 3?

Свид.: Портал № 3 е от долната страна към с.Братово, не е ветренския портал.

Адв.: През този период имахте ли наблюдение общината да почиства улиците на населеното място Братово, площадните и тротоарни пространства  на населените места на Община Камено?

Свид.: Нямам преки наблюдения.

Адв.:  Предмет на спора е дали общината извършва тези дейности, а не дали те сами си изхвърлят боклуците.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че депозирана за днешно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза не е представена в предвидения от закона срок, поради което и с оглед охраняване процесуалните права на страните по делото следва да им бъде дадена възможност да се запознаят с експертното заключение и вещото лице да бъде изслушано в следващото съдебно заседание, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.03.2009г. от 15.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: