ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 435 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:31часа се явиха:

 

Жалбоподателят Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Д-р Б.Т.“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Х., надлежно упълномощена, с представено на л.7 от делото пълномощно.

За ответника зам.кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от жалбоподателя с вх. № 3747/2018г., с която, на основание чл. 155 от АПК, заявява отказа си от оспорване изцяло на заповед № 9/02.01.2018г., издадена от зам.кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на Община Бургас.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам така подадената молба за отказ на оспорването на заповед № 9/02.01.2018г.на зам.кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на Община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поради така подадената молба с искане за оттегляне на оспорването, моля да оставите жалбата без разглеждане и да прекратите производството по настоящото дело.

 

Предвид направеното искане от жалбоподателя с молба вх.№ 3747/2018г. и потвърдено от пълномощника, който го представлява в днешното съдебно заседание, за отказ от жалбата, подадена срещу административния акт предмет на делото, на основание чл. 159, т.8 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Д-р Б.Т.“ ЕООД, ЕИК 1026344118, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с Изгрев, бл. 43, вх.4, ет.4, ап.ляв, против заповед № 9/02.01.2018г. на зам.кмет строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, поради отказ от нея.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 435/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес.

 

                                                        СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: