Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 912       Година  19.04.2013        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на четвърти април две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                  2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 435 описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Комисия за регулиране на съобщенията гр.София, представлявана от председателя В.Б. против решение № 1892/2012г., постановено по н.а.х.д. № 3118 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решение се оспорва като незаконосъобразно. Не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага подробни доводи за течението на сроковете по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Счита, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения относно неговите реквизити и намира размера на наложената имуществена санкция за справедливо определен и съобразен с чл.27 от ЗАНН. С жалбата се прави искане за отмяна на първоинстанционното съдебно решение, като се постанови ново, с което да се потвърди издаденото наказателно постановление.

Ответникът – „Космо България Мобайл” ЕАД, гр.***, представлявано от изпълнителния директор З.К.,  редовно уведомен, оспорва касационната жалба, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас, дава становище за  неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 0103 от 05.03.2012 г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл.325 ал.1 от Закона за електронните съобщения, във връзка с чл.31 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (Приети с Решение № 1477 от 20.12.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г., в сила от 25.01.2008г.) на основание чл.325, ал.1 и чл.326 от ЗЕС, на Космо България Мобайл” ЕАД, гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лева. Съдът е приел, че е налице съществено процесуално нарушение което представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. В подкрепа на този извод е изложена в хронология фактическата обстановка, като е посочено, че КРС е била официално сезирана с данни за извършено административно нарушение от друг държавен орган – Председателят на КЗП, с писмо от 02.06.2011 г., надлежно получено с входящ номер на КРС на 06.06.2011г., като писмото е било придружено от потребителския сигнал, съдържащ посочване, че дружеството е автор на нарушението. Съдът е приел, че от този момент за органите на КРС, извършителят е бил известен (индивидуализиран по несъмнен начин) и е следвало да се извърши проверка по сигнала и съответна преценка дали са налице основания за образуване на административнонаказателно производство. Посочено е, че срока по чл.34, ал.1 изречение второ, предложение първо от ЗАНН е изтекъл на 07.09.2011 г., а АУАН № Б-509 е съставен на 09.09.2011г..

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия съдебен състав намира решението на Районен съд гр.Бургас за правилно като краен резултат, но по мотиви, различни от изложените.

Неправилно първоинстанционния съд е приел, че отговорността на дружеството е ангажирана в противоречие с правилото на чл.34, ал.1, изр. ІІ, предл. І-во от ЗАНН, според което не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на 3 месеца от откриване на нарушителя.

В случая действително КРС е била сезиран с жалба от Н.П. с вх.№ 04-01-150 от 06.09.2011г., но на тази дата все още не е установено от компетентните за това органи, както дали е извършено административно нарушение, така и неговия извършител. Едва след извършване на проверката на 30.06.2011г., за която е съставен констативен протокол № Б-ДС-269, всички релевантни факти и обстоятелства във връзка с извършеното нарушение и нарушителя са станали известни на административнонаказващия орган, поради което от този момент започват да тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН. В този срок е съставен и АУАН № Б-509/09.09.2011г., въз основа на който е издадено и оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление. 

Въпреки изложеното наказателното постановление е незаконосъобразно.

Административнонаказателната отговорност на дружеството е ангажирана на основание чл.325, ал.1, във връзка с чл.336 от ЗЕС, за това че дружеството не е изпълнило задължението си по т.2.7.1 от Разрешението, да осигури възможност на своя абонат Н.П. П. от гр.Бургас, да запазват национално значим номер при промяна на доставчика на телефонна услуга.

Описаното в наказателното постановление административно нарушение е такова по смисъла на чл.134, ал.1, т.3 от ЗЕС, а не на т.2.7.1 от Разрешението, както е приел наказващия орган. Задължението на предприятията предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, да осигуряват възможност за преносимост на номера на абонатите си, при промяна на предприятието предоставяща мобилна телефонна услуга е нормирано от разпоредбата на чл.134, ал.1, т.3 от ЗЕС, което представлява общото правило за поведение, с което се установява ред на държавно управление. По отношение на така извършеното административно нарушение приложимата санкционна норма е тази на чл.335 от ЗЕС, съгласно която за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага глоба в размер от 500 до 5000 лева.

По силата на чл.134, ал.3 от ЗЕС, следва да се приемат функционални спецификации за преносимост на номерата по ал.1, които се обнародват в официалния раздел на Държавен вестник. Функционалните спецификации представляват подзаконов нормативен акт, в който се детайлизира изпълнението на задълженията по чл.134, ал.1 от ЗЕС. Ето защо, нарушението описано в наказателното постановление, съответства на фактическия състав на чл.335, във вр. чл.134, ал.1, т.3 от ЗЕС, във вр. с чл.31, ал.1 от ФС. След като наказващия орган е посочил като нарушена разпоредбата на чл.325, ал.1 от ЗЕС е допуснал съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушаване правото на защита на санкционираното лице да разбере в какво е обвинено и представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

                                                          

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1892/2012г., постановено по н.а.х.д. № 3118 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                            2.