О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Град Бургас, 22.03.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град  БУРГАС, пети състав, на двадесет и втори март през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ : Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 435 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „УХДЕ” ГмбХ – Германия, ***, чуждестранно юридическо лице, регистрирано с място на стопанска дейност на територията на страната с ЕИК по БУЛСТАТ 147263475, представлявано от Ф.Щ. и В.Ф., с адрес за кореспонденция: гр.я, ***, подадена чрез пълномощник – адв.РЛ. от САК, против ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с решение № 57/06.02.2012г. на директора на Д ”ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството-жалбоподател са определени допълнителни задължения по приложението на ЗДДС – главница общо в размер на 2 729 145,48 лв. и лихви общо в размер на 631 596,55 лв., за данъчните периоди м.04.2009г., м.05.2009г., м.06.2009г., м.10.2009г., м.11.2009г., м.12.2009г., м.01.2010г., м.02.2010г., м.03.2010г. м.04.2010г. и м.05.2010г.

Оспорва се и постановеният според жалбоподателя отказ от директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас № 04-У-Ж-57-1/14.02.2012г. за спиране изпълнението на обжалвания ревизионен акт, с искане за отмяната му и за постановяване от съда спиране на изпълнението му, на основание чл.153, ал.2 от ДОПК. Също така, на основание чл.199, ал.2 от ДОПК, жалбоподателят моли съдът да замени наложената му с постановление № ИТ-00-12899/01.12.2011г. обезпечителна мярка – запор по банкови сметки на дружеството, с представен на 2.02.2012г. оригинал на банкова гаранция № 961DGI1120321202/01.02.2012г., издадена от „УниКредит Булбанк” АД-гр.София.

Видно от петитума на жалбата, искането от съда е да отмени ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с решение № 57/06.02.2012г. на директора на Д ”ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, като незаконосъобразен, да постанови спиране на изпълнението му и да замени наложената обезпечителна мярка с неотменяемата и безусловна банкова гаранция.

Ответникът – директорът на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при ЦУ на НАП, представя административната преписка по оспорването, както и преписката по подаденото от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на ревизионния акт.

Съдът, след поотделна и съвкупна преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното относно искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт:

Въз основа на издадения ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г., на дружеството-жалбоподател е изпратена покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК и издадено постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № ИТ-00-12899/01.12.2011г. от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Бургас за налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговски банки на територията на страната, конкретно посочени в постановлението. На 3.02.2012г., на основание чл.152, ал.2 от ДОПК, ревизираният субект е подал до директора на Д „ОУИ” – Бургас, чрез ТД на НАП-гр.Бургас, искане за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г. и ревизионен акт № 021100934/17.10.2011г., издадени от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас и обжалвани по административен ред пред решаващия орган. За целта, съгласно чл.153, ал.4 от ДОПК, е предоставен оригинал на банкова гаранция № 961DGI1120321202/01.02.2012г., издадена от „УниКредит Булбанк” АД-гр.София, за неотменимо и безусловно гарантиране плащането на данъчните задължения по цитираните ревизионни актове общо в размер на 10 735 877,09 лв. Поискано е също замяна на наложената обезпечителна мярка, на основание чл.199, ал.2 от ДОПК. С писмо с изх. № 04-У-Ж-57-1/14.02.2012г., директорът на Д „ОУИ” – Бургас е уведомил „УХДЕ” ГмбХ, че не е компетентен да се произнесе по подаденото искане, тъй като искането е постъпило в Д „ОУИ” – Бургас на 7.02.2012г., когато по жалбите срещу ревизионните актове вече има постановени решения № 57 и № 58 от 6.02.2012г. от него, в качеството му на решаващ орган. Посочил е, че при постъпила жалба до Административен съд-гр.Бургас против ревизионните актове, искането за спиране на изпълнението им ще бъде препратено по компетентност до съда. Видно от съставен протокол с изх. № ИТ-00-15772/06.02.2012г. от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Бургас, към 6.02.2012г. установеното задължение по двата ревизионни акта е в размер на 10 708 565,80 лв., в т.ч. главница 7 969 568,68 лв. и лихви 2 738 997,12 лв., и предоставеният оригинал на банкова гаранция е предаден за съхранение на материално-отговорно лице. 

Както се посочи, ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с решение № 57/06.02.2012г. на директора на Д ”ОУИ” – Бургас, е обжалван по съдебен ред и е предмет на оспорване в настоящото производство. Ревизионен акт № 021100934/17.10.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с решение № 58/06.02.2012г. на директора на Д ”ОУИ” – Бургас, е обжалван по съдебен ред и е предмет на оспорване по адм. дело № 436/2012г. по описа на същия съд.

При тази фактическа установеност, съдът приема, че производството по искането за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г. е по чл.157, ал.2 ДОПК и не е налице изричен отказ на решаващия орган за спиране на изпълнението на ревизионния акт, който да подлежи на разглеждане от съда по реда на чл.153, ал.7 от ДОПК.

След като към датата на подаване на искането до компетентния орган производството по оспорване на ревизионния акт по административен ред е приключило с издаването на решение № 57/06.02.2012г. от директора на Д ”ОУИ” – Бургас, правилно последният е изпратил по компетентност искането на дружеството-жалбоподател до съда. Видно от съдържанието на писмо с изх. № 04-У-Ж-57-1/14.02.2012г., то има само уведомителен характер, не е разгледано по същество искането и приложените към него доказателства, и не е постановен мотивиран изричен отказ от решаващия орган за спиране на изпълнението на ревизионния акт. В този смисъл липсва предмет на обжалване, поради което искането в жалбата в тази му част следва да бъде оставено без разглеждане, като недопустимо, и производството по него прекратено, на основание чл.159, т.1 от АПК.

Съобразно чл.157, ал.1 от ДОПК, обжалването на ревизионния акт пред съда не спира неговото изпълнение. В разпоредбата на чл.157, ал.2 от ДОПК изрично е предвидена възможността изпълнението на ревизионния акт да бъде спряно от административния съд, пред когото същият се обжалва, по искане на жалбоподателя. Оттук следва, че в правомощията на настоящия административен съд е да спре изпълнението на обжалвания пред него ревизионен акт. В чл.157, ал.2, изречение последно от ДОПК е посочено, че искане за спиране на изпълнението може да се прави за частта от акта, която е обжалвана пред съда. Следователно, за да е допустимо за разглеждане подадено до административния съд искане за спиране на изпълнението на ревизионния акт, същото се предпоставя от валидно и допустимо обжалване на ревизионния акт.

В случая, искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт е направено заедно с оспорването му пред съда, от адресата на акта и пред надлежен съд, поради което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, е основателно.

Според чл.157, ал.3 от ДОПК, към искането се прилагат доказателствата за направеното обезпечение в размер на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на чл.153, ал.3 - 5.

В случая е представена банкова гаранция № 961DGI1120321202/01.02.2012г., издадена от „УниКредит Булбанк” АД-гр.София, за неотменимо и безусловно гарантиране плащането на задълженията по РА № 02001100846/17.10.2011г. и РА № 021100934/17.10.2011г. общо в размер на 10 735 877,09 лв., със срок на валидност до 28.02.2013г. Така представената гаранция е надлежно обезпечение по смисъла на чл.157, ал.3 от ДОПК, вр. с чл.153, ал.3 и 4 от ДОПК. Съгласно чл.153, ал.3 от ДОПК, обезпечението следва да е в размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането за спиране. Видно от протокол с изх. № ИТ-00-15772/06.02.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Бургас, към 6.02.2012г. установеното задължение по двата ревизионни акта е в размер на 10 708 565,80 лв., в т.ч. главница 7 969 568,68 лв. и лихви 2 738 997,12 лв. Следователно, банковата гаранция покрива размера на главниците и лихвите, установени с ревизионните актове, към момента на подаване на искането.

По изложените съображения съдът приема, че са налице предпоставките за уважаване на искането за спиране на изпълнението на оспорения ревизионен акт предвид представеното надлежно обезпечение в размер на главницата и лихвите по акта. С това обезпечение ще бъде постигната целта да се гарантира събирането на публичното вземане в пълния му размер, поради което съдът намира за основателно и искането на жалбоподателя, на основание чл.199, ал.2 от ДОПК, съдът да замени наложената му с постановление с изх. № ИТ-00-12899/01.12.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Бургас обезпечителна мярка, с представената неотменяема и безусловна банкова гаранция. Съобразно чл.199, ал.4 от ДОПК, наложеният с постановление с изх. № ИТ-00-12899/01.12.2011г. запор следва да бъде отменен от публичния изпълнител.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „УХДЕ” ГмбХ – Германия, в частта, с която е оспорен отказ на директора на дирекция „ОУИ” – Бургас, при ЦУ на НАП, обективиран в писмо с изх. № 04-У-Ж-57-1/14.02.2012г., за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 435/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас в тази част.

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на ревизионен акт № 02001100846/17.10.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с решение № 57/06.02.2012г. на директора на Д ”ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП, считано до 28.02.2013г.

ЗАМЕНЯ наложената на „УХДЕ” ГмбХ – Германия с постановление с изх. № ИТ-00-12899/01.12.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Бургас обезпечителна мярка, с представената банкова гаранция № 961DGI1120321202/01.02.2012г., издадена от „УниКредит Булбанк” АД-гр.София.

ИЗПРАЩА на директора на ТД на НАП-гр.Бургас заверен препис от настоящото съдебно определение за отмяна на наложената на „УХДЕ” ГмбХ – Германия с постановление с изх. № ИТ-00-12899/01.12.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Бургас обезпечителна мярка.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България, в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                          

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: