РЕШЕНИЕ

 

№ 1127                                     дата 08 юни 2018 год.                     гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 28 май 2018год., в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:……………………..

 

разгледа адм. дело № 434 по описа за 2018 год.

и за да се  произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, във вр. с чл.57а, ал.3 от ЗУТ.

            Предмет на оспорване е Заповед № 5/02.01.2018г. на заместник-кмета на  Община Бургас, с която, на основание чл.57а, ал.3, във вр. с чл.57а, ал.1, т.1  от ЗУТ, е разпоредено Л.Ц.Д. *** да премахване собствения си преместваем обект, описан като метален гараж с размери 4,00м/6,00м/2,3м средна височина, разположен в поземлен имот с идентификатор 07079.613.180 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ ІІІ-424, кв.171 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас.            Жалбоподателят Л.Д. оспорва издадената заповед като възразява, че гаражът е поставен през 1998г., представлява немасивна конструкция от винкел и форматирана ламарина, разположен е в съсобствен имот, като никой от останалите съсобственици не е възразил против поставянето му. Иска се отмяна на заповедта.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания, допълнително възразява, че заповедта не съдържа мотиви относно момента на поставяне на гаража, за да се преценят приложимите действали към този минал момент норми дали са изисквали разрешение за поставяне и съгласие.    Ответникът – заместник-кмет на Община Бургас се представлява от юрисконсулт, който поддържа становището за законосъобразност на издадената заповед.  Претендира възнаграждение.  

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадената заповед и депозирана  в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество е основателна.

Административното производство е образувано със съставяне на констативен акт № П-4/04.04.2017г. от служители на Община Бургас за извършена проверка на обект, описан като метален гараж с размери 4,00м/6,00м/2,3м средна височина, поставен на материализираната западна граница на поземлен имот с идентификатор 07079.613.180 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ ІІІ-424, кв.171 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, с административен адрес в гр.Бургас, ул.“Цариградска“ № 8 и на 1,00м от западната фасадна стена на съществуващата в имота жилищна сграда. Посочено е, че е изпълнен от метални елементи, нетрайно свързани с терена. Отбелязано е, че е поставен в чужд имот без правно основание и без разрешение за поставяне.

            Съобразно фактическите данни по констативния акт, с оглед конструкцията на обекта, административният орган е приел, че се касае за преместваем обект, за който не е издадено разрешение за поставянето му,  поради което е приел, че е налице хипотезата на чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, поради което и на основание чл.57а, ал.3 от с.з. издал процесната Заповед № 5/02.01.2018г., с която разпоредил жалбоподателят Л.Д. да премахване собствения си преместваем обект, представляващ метален гараж с размери 4,00м/6,00м/2,3м средна височина, разположен в поземлен имот с идентификатор 07079.613.180 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ ІІІ-424, кв.171 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас.  

Заповедта е незаконосъобразна.

Съгласно нормата на чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Процесният обект, представляващ метален гараж,  по своето предназначение, не попада в категорията на преместваемите по смисъла на тази правна норма. С оглед предназначението на гаража за задоволяване за дейности, различни от търговски и други обслужващи дейности по смисъла на чл. 56, ал. 1 ЗУТ, той не може да бъде квалифициран като преместваем обект, независимо от конструкцията, вида и материалите, от които е изграден. В този смисъл, материалната незаконосъобразност на заповедта произтича пряко от фактическите основания за издаването й и от закона. На премахване по реда на чл. 57а ЗУТ подлежат поставените без разрешение за това преместваеми обекти за търговски дейности и други дейности за обществено обслужване – тези по чл. 56, ал. 1 ЗУТ или рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи - тези по чл. 57, ал. 1 ЗУТ. Гаражната клетка не попада в нито една от двете групи обекти, поради което премахването й не е може да бъде разпоредено по този ред и на това основание - поради липсата на разрешение за поставяне на преместваем обект – хипотезата на чл.57, ал.1, т.1 от ЗУТ, на която органът неправилно се е позовал.

            На основание изложените мотиви оспорената заповед следва да се отмени поради неправилно приложение на материалния закон.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ Заповед № 5/02.01.2018г. на заместник-кмета на  Община Бургас.

 

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                     СЪДИЯ: