ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 434 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Д., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.М., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., днес представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Считаме, че издаденият и връчен ни административен акт е незаконосъобразен, като издаден при наличие на отменителни основания. Неправилно е посочено правното основание, като считаме, че действително посоченият метален гараж не носи белезите на преместваем обект.

Считаме, че са допуснати процесуални нарушения при издаване на заповедта. По процедурата следва, според нас, да се  конституират заинтересовани лица. На практика в това дворно място посочено и в констативния акт, теренът е съсобствен между етажните собственици. Така например на стр.1 от констативния акт са посочени такива. В този смисъл моля да задължите административния орган да посочи списък на заинтересованите лица собственици и носители на вещни права върху терена, върху който е изграден имотът. Такава заповед примерно е издадена и на други собственици на съседни гаражи – например на колегата адв.К., на него и на брат му като наследници по закон. Тук не ги виждам същите да са вписани като заинтересовани лица. Не е ясно и не е установено в заповедта кога е поставен преместваемият обект, от кого е поставен, както и момента на поставянето, което е от значение и за приложимия правен режим относно преместваемите обекти. Ние твърдим, че въобще няма преместваем обект по смисъла на § 5, т.80 от ЗУТ. Не твърдя, че е строеж. То е просто като да си оставите чантата там - не е закрепен по никакъв начин за терена. В този смисъл няма статут на преместваем обект, което изисква определена форма на закрепване, макар и временно и нетрайно и позволяващо разглобяване и преместване. Твърдиме, че за първоначалното поставяне на гаражните клетки е имало съгласие на всички собственици и те са си направили разпределение на дворното място. Гаражите са от 70-те години. В тази връзка моля за възможност да ангажираме разпит на един свидетел.

В изпълнение указанията на съда изрично отбелязвам, че   жалбоподателят и адресат на заповедта Л.Ц.Д. е подал процесната жалба подписана  е от него и като негов адрес моля да имате предвид записания в дадените от него обяснения, като по делото  да бъде уведомяван на адрес за съобщения - адв.М., гр.Бургас, ул***

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Представили сме цялата административна преписка.

Нямам искания по доказателствата към момента.

Възразявам по искането за разпит на свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

 

Процесуалното искане на адв.М. поддържано в днешно съдебно заседание относно конституиране на заинтересовани страни в процеса, а именно лицата, които са собственици на поземления имот, в който е разположен процесният обект, съдът счете това процесуално искане за неоснователно, като в тази връзка съобрази предмета на спора, съобразно който не намира, че са налице материални основания за конституирането на заинтересовани страни в процеса, в частност лицата притежаващи право на собственост върху терена, в който е разположен обекта.

 

Доказателственото искане за ангажиране на гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетел, за който беше уточнено, че обстоятелствата, които биха били установими с него касаят наличие на дадено съгласие и момент за разположението на процесния обект, съдът също счете това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка съобрази, че наличните по делото доказателства са достатъчни за изясняване на правнозначими за решаването на делото факти.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на пълномощника на жалбоподателя за събиране на допълнителни доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Като считам, че се пристъпва към постановяване на решение при неизяснена фактическа обстановка, първо считам, че пред Вас не беше доказано наличие на преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, който да бъде предмет на разпореждане на заповед по чл.57а от ЗУТ, защото е налице и съдебна практика, че обекти, които не са прикрепени към терена не подлежат на премахване по този начин. Самата законова разпоредба употребява израза „премахване”, което предполага до определена степен прикрепеност към терена. Доказването на наличието на преместваем обект в този смисъл прикрепен трайно към терена, е направено и нашето оспорване, е в доказателствена тежест на административния орган.

На следващо място, заповедта страда и от порок свързан с установяване на значими факти и обстоятелства. Следвало е да се посочи кога е поставен без разрешение разпореденият за премахване обект, което е от значение за приложимите разпоредби. Още повече, че е правено възражение, че е поставен през 60-те години и оттук е следвало да се преценят приложимите норми и доколко за този вид обекти се изисква разрешение и съгласие.

Моля за отмяна на заповедта.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да потвърдите издадената заповед на Заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас като правилна и законосъобразна и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.17  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: