ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесети март                                  две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „****“ ООД, редовно призован,  не се явява, представлява се представител от адв. Ш., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно на лист 56 по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.Г. редовно призована, се явява лично и с адв. Д. с пълномощно на лист 71 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.С., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Г.“ ЕООД, нередовно призована,  не се явява, не се представлява.

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА С.Г.Б. и Д.Б.Б..

 

АДВ. Ш.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да  се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили в срок заключения от вещите лица Д.Б.Б. и С.Г.Б..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица, както следва:

Д.Б.Б.  – 59 години, български гражданин, неосъждана, висше образование без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

С.Г.Б. – 67 години, български гражданин, висше образование, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Б..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Ш.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. Д.:  Какво точно устройство беше използвано, когато правихте замерването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Музикална уредба, управлявана от малък таблет.

АДВ. Б.: Кой регулираше силата на звука по време на замерванията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Направиха се 2 пъти такива замервания - когато музиката беше на средно ниво на потенциометъра, и се каза, че е нормално обичайно ниво на звука. Втори път пуснахме при максимална степен на озвучаване и направихме измерването.

АДВ. Б.:  Максимална степен на уредбата или на таблета?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Максимална степен на уредбата.

АДВ. Б.:  От опита, който имате, би ли следвало да има разлика при ползването на жива музика, съответно при пускането на музика от таблет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Опитът ми е дългогодишен. Много пъти съм правила такива измервания. Разликата обикновено е голяма. Разликата между използването на музикална уредба от една страна и от друга страна- с диджей, който ръководи музиката там. Същото се отнася и за живата музика. При жива музика е по-шумно.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Б..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице допълнително определения депозит (100 лв).

 (РКО, изд. 20.03.2018 г., сума 100 лв).

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С.Г.Б..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Открих си една техническа грешка - на стр.9. в отговора на въпроса съм записала 4, а той е на въпрос 3- първото изречение първия ред съм писала „въпрос 4”. Моля този израз да се чете „въпрос 3”.

АДВ. Ш.: На стр. 8 от заключението в отговора на въпрос 1, преустройството касае смяна на помещение, с което се изисква или не се изисква, защото по-нататък противоречи. Изисква ли се разрешение за строеж според Вас? По-надолу пише, че не се изисква.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Параграф 5, т.43 – букви „б“ и „в“ – промяна  на предназначение е буква „в“, а буква „б“ е конструкцията на сградата. Объркала съм точките. При буква „а“ и буква „б“- на § 5, т.43, когато не се засяга конструкцията на сградата, не се изисква разрешение за строеж.

АДВ. Д.: Според Вас реализираното на място представлява ли текущ ремонт и на какво, ако представлява?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Може да се приеме за текущ ремонт, защото вътрешните преустройства се считат за текущ ремонт съгласно пак параграф 5, чл. 43. По-надолу обяснявам кое е текущ ремонт.

АДВ. Д.: В заключението казвате, че са премахнати частични калканните стени. Каква точно част е премахната? На стр.3 казвате, че са направени отвори на двете калканни стени. В момента съществуват ли двете калканни страни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: На стр. 3 съм разделила констативно-съобразителната част на две. Първото е описание е по заповедта - това е на стр.3. Цитирам всичко написано в заповедта. Не са мои констатации. Моите констатации започват от стр.4 със снимката от Google maps за местонахождение на обекта и продължават на стр.5, стр.6 до заключението. На стр.8 е заключението. В моите обяснения от огледа съм описала, че са съборени калканните стени между определени колони и цитирам кои са. Това е по средата на стр.6. Съборени са цели тухлени зидове със съответните замазки.

АДВ. Б.:  Какво е съборено и какво е останало?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Съборено е всичко между тези 3 колони, а в страни, доколкото се сещам сега - има някакъв остатък от колоните от ляво и дясно на крайните колони. Целите зидове са съборени между колоните.

АДВ. Б.:  В отговора на въпрос 1 на стр.8, записали сте:  „при доказване на шумово или друго замърсяване в норма проект за строително разрешение не се изисква“. Разсъждавайки логично, това предполага първо да е доказано шумно и друго замърсяване, за да може да се прецени изисква ли се. В документацията, която поверихте, има ли замерване на шум или друго замърсяване преди извършване на СМР?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не съм търсила дали има такива замервания и не съм срещнала, защото не ме касае. Има друга назначена експертиза за това.

АДВ. Б.:  Прегледахте ли делото? Между кориците на делото срещнахте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Прегледах делото. Между кориците не срещнах.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Б..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице допълнително определения депозит (500 лв).

(РКО, изд. 20.03.2018 г., сума 500 лв).

 

АДВ. Ш.: Нямам други доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Б.: Нямам други доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Д.: Тъй като при разпита на вещото лице за замерване на шума стана ясно, че с определена техника е извършено замерването, на практика в заведението са ползвали - по данни на очевидци, озвучаване на дисководещ. Моля да допуснете до разпит в режим на довеждане М.С., с показанията на която ще доказваме, че е ползвана друга техника за озвучаване и че това не са пределните нива, посочени в експертизата.

АДВ. Б.: С оглед отговора на вещото лице в съдебното заседание, направеното искане за допускане на гласни доказателства – същите не са допустими.

АДВ. Ш.: Не възразявам.

 

По направеното искане съдът СЧИТА следното:

Във вида, в който е направено искането, няма да установи нивото на произведен шум, а ще установи единствено факта на използване на източник на шум, който е различен от изследвания с експертизата, извършена от специалиста от РИОКОЗ Д.Б.. Съдът счита, че следва да допусне поискания свидетел като указва на страните, че с неговите показания е невъзможно да бъде установено нивото на шум. В тази част единствено миродавно би могло да бъде заключението на експерт.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на адв. Д. при режим на довеждане в следващото съдебно заседание да доведе поискания свидетел за установяване на обстоятелствата, които съдът току-то прие за необходимо да бъдат установени.

                                       

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 17.04.2018 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:08 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: