ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести февруари                                две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „****“ ООД, редовно призован,  не се явява, представлява се представител от адв. Ш., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно на лист 56 по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.Г. редовно призована, се явява лично и с адв. Д. с пълномощно на лист 71 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.С., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., нередовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Г.“ ЕООД, нередовно призована,  не се явява, не се представлява.

Съдът докладва постъпила с вх.№ 1522/05.02.2018 г. молба за даване ход на делото от процесуалния представител на заинтересованата страна.

 

 

АДВ. Ш.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да  се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. Ш.: Поддържам жалбата от името на доверителя ми. Да се приеме административната преписка. Имам доказателствени искания. Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която след като извърши проверка и оглед на място в обекта, да опише фактическото му състояние и да отговори на въпроси, които мога да издиктувам:

1.Какви промени са извършени в самостоятелен обект с идентификатор ****.9 по кадастралната карта на гр. Поморие и представляват ли тези промени строеж или част от строеж по смисъла на параграф 5, т.38 от преходните разпоредби на ЗУТ?

2.Направеният отвор в стената на самостоятелния обект - същият, засяга ли конструкцията на сградата?

3.За извършените в обекта промени необходимо ли е изготвяне на проект и издаване на разрешение за строеж или са достатъчни представените конструктивни становища в административната преписка?

4. С направения отвор на обекта променя ли се предназначението му от офис в зала за обществено хранене?

5.Извършено ли е преустройство в този самостоятелен обект, който е с предназначение офис?

 

АДВ. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Направеното искане считам за относимо, поради което не се противопоставям да бъде допуснато извършването на съдебно-техническа. Моля вещото лице да отговори на следния допълнителен въпрос:

Стените, в които са направени отворите, представляват ли обща част на сградата?

 

АДВ. Д.:Оспорвам подадената жалба като неоснователна. По направеното искане за съдебно-техническа експертиза считам същото за относимо, но считам, че начинът на формулиране на въпросите налага вещото лице да прави правни изводи - представлява ли строеж, извършено ли е преустройство, какви строителни книжа са необходими, са въпроси, на които отговорът е само в компетентността на съда.

По въпроса на адв. Б. - считам същия за относим, нямам възражения. Искам допускане на съдебно-техническа експертиза, като първият ми въпрос е сходен с първия въпроса колегата, леко перифразиран. Представям в писмен вариант формулирани въпроси към вещото лице.

Втората част на експертизата - моля да бъде извършена и съдебно-техническа експертиза, вещото лице да отговори на въпроси във връзка с нивото на шума, който се произвежда при евентуално ползване на приобщеното към ресторанта помещение за озвучаване на същия с техника от диджей, каквато практика има и доказателства, за което можем да представим, тъй като имаме многократни обаждания на телефон 112 и полицията, поради което считаме, че извършеното преустройство е свързано с  надвишаване на нормативно допустимите 35 децибела, поради което искаме да бъде извършено съответното замерване.

 

АДВ. Ш.: Не се противопоставям.

 

По направените искания от страните за допускане на съдебно-техническа експертиза съдът счита, че исканията са основателни.

Съдът отчита възражението на адв. Д., че въпрос №1 във вида, в който е формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя, не изисква специални, а юридически познания.

Същевременно съдът отчита, че съдържанието на въпроси № 1 и № 2, формулирани от адв.Ш. в съдебното заседание, смислово съответства на двата въпроса, формулирани от адв. Д. по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от инженер-конструктор. Затова съдът приема, че следва да допусне към тази експертиза въпросите на адв.Д., както и въпросите, формулирани в точки 3-5 от изявлението, направено от адв. Ш. в днешното съдебно заседание.

Съдът констатира, че въпросът, формулиран от адв. Б. също следва да бъде допуснат до толкова, доколкото процесуалните представители на другите страни не са направили искане към експерта в тази насока, а въпросът на адв. Б. също е свързан с установяване на фактическата обстановка по спора.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани по точки 3-5 от изявлението на адв. Ш., направено в днешното съдебно заседание; въпроси 1 и 2 в писмената молба на адв. Д. за извършване на съдебно-техническа експертиза от инженер-конструктор, представена в днешното съдебно заседание, както и от въпроса, формулиран от адв. Б. в днешното съдебно заседание:

 

1.За извършените в обекта промени необходимо ли е изготвяне на проект и издаване на разрешение за строеж или са достатъчни представените конструктивни становища в административната преписка?

2. С направения отвор на обекта променя ли се предназначението му от офис в зала за обществено хранене?

3.Извършено ли е преустройство в този самостоятелен обект, който е с предназначение офис?

4.Какви строителни и монтажни работи са извършени за приобщаването на самостоятелен обект с идентификатор ****.9 по КК и КР на гр. Поморие, представляващ офис офис съгласно одобрените за сградата строителни книжа и издаденото Удостоверение за въвеждане в експлоатация, към находящия се в съседната сграда ресторант?

         5.Засягат ли изпълнените отвори конструкцията на сградата, в която се намира процесния обект с идентификатор ****.9?

6. Стените, в които са направени отворите, представляват ли обща част на сградата?

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в общ размер на 500 лева, от които 300 лева вносими от жалбоподателя, 100 лева вносими от заинтересованата страна А.С.Г. и 100 лева вносими от ответника – всичките в 10-дневен срок от днес.

Вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО за започване изпълнение на поставената задача след представяне на съответното доказателство за внесения депозит.

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за измерване нивата на шум и вибрации в обект с идентификатор ****.9 съдът счита, че искането е основателно. Към настоящия момент съдът не е в състояние да определи вещо лице, с оглед специфичните задачи, които са поставени.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите, формулирани от адв. Д. в точки А) и Б) от писмената молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 100 лева, вносими от заинтересованата страна страна А.Г. в 10-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до ръководителя на РИОКОЗ - Бургас за определяне на експерт за проверка и измерване нивата на шум и вибрации в обект с идентификатор ****.9.  Към искането до ръководителя на РИОКОЗ - Бургас да се приложи заверено копие от жалбата и заповедта за премахване оспорена по настоящото дело.

По третото искане на адв. Д. за задължаване на трето неучастващо лице началника на РУ Поморие на МВР да представи справка относно постъпили сигнали за шум, както и констатациите на отзовали се на сигналите служители, съдът счита, че искането е неоснователно. Исканите доказателства биха установили единствено възприятията на трети лица за нивото на шум и евентуални нарушения на обществения ред при експлоатация на поземления имот, но в тях няма да се съдържат факти, които имат отношение към фактическите основания, на които е разпоредено премахването на процесния обект.

АДВ. Д. ПРЕКЪСВА СЪДА: Искането ми е свързано с това да бъде установено,че допълнителното помещение, което е преустроено, се използва като зала за обществено хранене - част от ресторант, а това ще бъде отразено в констатациите на служителите от РУ.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.Ш.: Оспорвате ли твърдението на заинтересованата страна, че преустроеният офис се използва като част от ресторант?

АДВ. Ш.: Оспорвам това твърдение.

 

При тези уточнения от страните съдът СЧИТА, че следва да уважи искането на адв. Д..

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.Д.: Бихте ли уточнили за какъв период от време искате да бъде представена справка относно постъпили сигнали за шум?

АДВ. Д.: Моля да бъде изискана справка за постъпили сигнали от началото на 2016 година.

 

Съдът след уточнението

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ Поморие на МВР да представи в 7-дневен срок от получаването на съобщението заверени копия от докладни записки от служители на Районното управление за посещение по сигнал на ресторант, разположен в жилищна сграда с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Раковски“ № 11 – по подадени сигнали за нарушаване на обществения ред в следствие на шум, от 01.01.2016 г. до 16.01.2017 г.

 

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.03.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:44 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: