ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 02.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На втори май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „****“ ООД, редовно уведомен,  представлява се от адвокат П., с пълномощно от днес. 

Ответникът КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  жалба  от  ****“ ООД, с ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от **** – управител, против заповед № РД - 16-36/17.01.2017 г. на кмета на община Поморие, с която е разпоредено премахване на незаконен обект.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме като доказателство административната преписка. С оглед становището на ответната стана ще направя допълнително искане за назначаване на експертиза.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: От текста на оспорената заповед и приложената преписка установявам, че административният орган е възприел изграждането на проход между две отделни сгради, между два обекта. Констатирах, че  в жилищната сграда, в която се намира и извършеното преустройство, е собственик А.С.Г.. Други лица собственици освен **** и Г. има ли?

а.Б.: Няма как да имам информация, но на база проектите и нотариалния акт предполагам, че има и други. Тъй като сградата е съсед на преустроеното помещение и по нейна инициатива са започнали проверките, би следвало на горните етажи да има собственици.

 

След като съпостави фактическите основания за издаване на обжалваната заповед, съдържанието на преписката и твърденията на жалбоподателя, съдът счита, че като страни в съдебното производство следва да бъдат конституирани собствениците на жилищна сграда с идентификатор **** по КККР на гр. Поморие, идентична със сградата, разположена в ****. Към настоящия момент кметът на общината не е представил списък на заинтересованите страни по делото.

 

Едновременно с това съдът констатира, че за издаване на процесната заповед административният орган не е приел, че са засегнати общи части от сградата. Издаването на заповедта засяга неблагоприятно правата и законните интереси на жалбоподателя „****“ ООД. Същевременно тази заповед има отражение в правната сфера на всички съсобственици на обекти в жилищната сграда.

 

Към настоящия момент като заинтересована страна не е конституирана и А.С.Г., за която в преписката се съдържат данни, че е съсобственик на самостоятелен обект в жилищната сграда в УПИ- VI. 

 

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Поморие в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи списък на заинтересованите страни – собствениците на самостоятелни обекти в двете сгради, изградени в **** с идентификатор **** и сградата хотел, изградена в **** по плана на гр. Поморие.

 

КОНСТИТУИРА като заинтересованата страна А.С.Г. с адрес: ***.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ заинтересованата страна.

 

Съдът счита, че в днешното съдебно заседание не следва да приема административната преписка по делото, както да извършва други процесуални действия.

Съдът следва да даде възможност на заинтересованите страни да изразят становище по съществото на спора и по относимостта на доказателствата, съставляващи административната преписка. Само така ще бъдат защитени процесуалните права на всички субекти, в чиято правна сфера обжалваната заповед е намерила отражение.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.05.2017 г. от 13:45  часа, за която дата и част страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: