Р Е Ш Е Н И Е

 

      555                                 30.03.2016г.                                        гр. Бургас

 

    В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов КНАХ дело № 434 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „БеРа Груп“ ЕООД, ЕИК ***, гр. Бургас, против Решение № 28 от 07.01.2016г., постановено по НАХД № 4457 по описа на Районен съд – Бургас за 2015г. в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 36926/25.08.2015 г. на Директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на „БеРа Груп“, ЕООД,  ЕИК *** за нарушение по чл.65, ал.2, вр. с чл.65, ал.1 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, на основание чл.209 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500,00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на частично потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е необосновано и незаконосъобразно.

В съдебно заседание касаторът „БеРа Груп“ ЕООД, редовно и своевременно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител адв. К., която поддържа жалбата.

Ответникът по касацията РД Комисия за защита на потребителите, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за частична законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Съгласно разпоредбата на чл. 65, ал.1 от ЗЗП всяко съобщение за намаление на цените трябва да съдържа старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената. Алинея втора на чл.65 от ЗЗП определя, че стара цена е цената, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените.

Настоящата инстанция намира за неоснователно възражението на касатора, че стара цена по смисъла на закона се явява цената от 339 лв. Видно от доказателствата по делото в периода 8-9 декември 2014г. артикулът ботуши Kickers е бил намален от 339лв. на 271лв. Същият артикул в периода 10 януари -10 февруари 2015 г. е бил намален от 339лв. на 203лв. В закона не се съдържа забрана да се правят намаления на едни и същи стоки. След приключване на първата промоция, ако в търговския обект са останали налични количества от същите стоки, няма пречка тези стоки да бъдат пуснати за продажба отново с намалени цени. Цената и процента на намаление на стоките обаче се запазва, за да бъдат изпълнени изискванията на  чл. 65, ал.2 от ЗЗП за "стара цена". Това е цената, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от един месец преди датата на намалението на цените. Безспорно установено е че в периода 09.12.2014г. -09.01.2015г. цената на артикула варира от 271лв. до 339лв. Следователно не може да се приеме, че цената от 339лв. е „стара цена“ по смисъла на чл. 65, ал.2 от ЗЗП. Като е достигнал до същите правни изводи първоинстанционният съд е постановил правилно и законосъобразно решение.

Съдът счита, че констатираното нарушение по чл.65 от ЗЗП не е маловажен случай, за да бъде приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Действително нарушението е извършено за първи път, но със същото се накърняват и застрашават правата на потребителите, поради което обществената му опасност не е незначителна.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 07.01.2016г., постановено по НАХД № 4457 по описа на Районен съд – Бургас за 2015г. в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 36926/25.08.2015 г. на Директора на Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на „БеРа Груп“, ЕООД,  ЕИК *** за нарушение по чл.65, ал.2, вр. с чл.65, ал.1 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, на основание чл.209 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500,00 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.