ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 434 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.М.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат А. и адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към изясняване на фактическата обстановка.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам подадената искова молба, ведно с направените към нея уточнения и приложеното становище. Искаме да кажем, че претендираните от доверителя ни претърпени неимуществени вреди, се изразяват в унижение на човешкото му достойнство и те са се отразили на неговото физическо и психическо здраве, вследствие нечовешките и унизителни условия на живот, при които е поставен в Затвора Бургас.

Поддържам направените уточнения, с които се иска да бъдат разпитани като свидетели Р.Т.К. и Г.А.Д., а не посочените от нас преди това трима свидетели.

Поддържам представеното становище, както и последната ни молба с уточнението на исканите от нас свидетели, които да бъдат допуснати до разпит чрез призоваване в Затвора Бургас.

 

АДВОКАТ Р.: Няма какво да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам изцяло и по основание и по размер предявената искова молба.

Моля да приемете доказателствата, които съм приложил с писмения отговор.

По направеното уточнение на исковата молба, което току що ми беше връчено, оставям на Вашата преценка, но искам да направя следния коментар, че лицата, които са посочени Г.А.Д. и Р.Т.К., са също ищци по дела по чл.1 от ЗОДОВ, така че се превърна в една трайна практика конституирането на ищци и на свидетели помежду си. За тези хора и за тази адвокатска кантора се превърна в практика, което буди съмнение по отношение на фактите, които ще излагат и все пак оставям преценката на съда.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, считам, че исковата молба е процесуално допустима и следва да бъде разгледана в настоящото производство.

Досежно доказателствените искания, считам че следва да се редуцира броят на свидетелите и следва същите да са били в една килия с ищеца, за да могат да бъда допуснати.

 

АДВОКАТ А.: Госпожо съдия, това че посочените от нас свидетели са завели също дела по чл. 1 от ЗОДОВ не е пречка за разпитването им в съдебно заседание, поне законът не поставя такива изисквания, още повече, че същите са в една килия с доверителя ни, специално за това дело говорим и очевидно от последната молба броят им е редуциран до двама.

Условията в затвора са известни на цяла Европа благодарение на доклада на Европейската комисия, така че не може да се говори за никаква пристрастност от страна на свидетелите.

 

АДВОКАТ Р.: А и няма какви други свидетели да призовем, освен тези, които са в една килия с ищеца. Няма как да призовем надзирателите за свидетели.

 

СЪДЪТ, с оглед направените изявления и изясняване обстоятелствата по делото на основание чл. 145 ,ал. 1 и чл. 146 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото.

Производството е образувано по искова молба на Д.М.К.,***, с която се претендира обезщетение в общ размер на 20 100 лева за претърпени неимуществени вреди през периода 15.10.2014 г.-27.02.2015г. Като причини да се претендира сумата са посочени лошите битови условия в затвора, недостатъчна площ на спалните помещения, лошо осветление, недостатъчен приток на чист въздух, сушене на дрехите в помещението, липса на санитарен възел и достъп до течаща вода, липса на дезинфекция, ниско калорична храна, което е в разрез със санитарно-хигиенните изисквания. Твърди че така изложеното е в противоречие с чл. 2, т 3, чл. 3, ал. 1, ал. 2, т.1, 2 и 3  ал. 3, чл. 43, ал. 2, 3 и 4 от ЗИНЗС, за което иска да бъде обезщетен със сумата от 13 400 лева.

На второ място се сочи, че медицинското обслужване е в нарушение на чл. 128 и сл. от ЗИНЗС, като е осигурено само веднъж седмично ползването на услугите на фелдшер, а не на лекар и то по предварителна заявка или записване. Твърди че вследствие на неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение, както и на изброените в т.1 от исковата молба нарушения на условията на живот е претърпял неимуществени вреди от действията и бездействията на ответника. За неизпълнение изискванията на чл. 150 и чл. 151, ал. 1 и чл.128 от ЗИНЗС се претендира обезщетение в размер на 6 700 лева.

Сумите се претендират ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане.

От ответника е постъпил писмен отговор с приложени към него доказателства, в който се оспорва иска като недоказан и неоснователен, както по основание, така и по размер.

По делото е постъпило и становище по отговора на исковата молба, към което са приложени Публично изявление относно България, както и статия от вестник „Капитал”.

 

На основание чл. 146, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК съдът указва на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди.

 

На основание чл. 146, ал. 3 от ГПК съдът предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, нямаме възражения по доклада на съда.

Поддържаме направените доказателствени искания в следния смисъл: поддържаме искането си извършване на медицинска експертиза, като в тази връзка моля да задължите ответника да представи здравния картон на ищеца в цялост, защото по негови сведения той не е представен в цялост.

 

ИЩЕЦЪТ К.: Моите твърдения са такива, че съм пуснал молба около 20 декември миналата година за съмнение, че имам пукнато тъпанче, защото ми течеше кръв от ухото, като докторът, който идва в определени дни в затвора, ми съобщи, че началникът бил разпоредил да не издава талони за външен частен преглед и да не се извежда навън за частен преглед по време на празниците, за което щях да заплатя от моята лична карта 35 лева за частен преглед, но това не се осъществи. След това м.февруари началото ме извика фелдшерът и ме попита дали все още искам да ми направят преглед за пукнатото тъпанче, но то беше отшумяло и си чувам нормално, но споделям за този парадокс, че не ми е обърнато внимание.

 

АДВОКАТ А.: За това твърдение на ищеца ще ангажираме гласни доказателства. Оттегляме искане за допускане на медицинска експертиза.

Оттегляме искането за прилагането на цялото затворническо досие.

Във връзка с дневника на здравните инспектори, държим същият да се приложи. Ако няма такъв, ответникът изрично да заяви има или няма такъв.

Също така, моля да задължите ответника да представи доказателства за изпълнение на Програмата по § 11 от ЗИНС и съответно поддържаме искането си за разпита на двама свидетели, посочени в последната нарочна молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, нямам възражения по направения доклад.

От своя страна няма да правя нови доказателствени искания.

Искам да направя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение и Ви моля с постановяването на крайния съдебен акт да съобразите правната сложност на настоящия процес и да съобразите факта, че няма реално доказателство, което да доказва, че са направени тези разходи и че тази сума е платена в действителност.

По отношение на Програмата по § 11 от ЗИНЗС същата е общодостъпен документ в сайта на Министерски съвет и свалена, извадена от мен съм изпратил на процесуалните представители на ищеца на 15.06.2015г. по електронен път. Не възразявам по така направеното искане за представяне на доказателства за нейното изпълнение, само искам да внеса едно уточнение, че от миналата седмица на сайта на Министерство на правосъдието е публикувана широка и обширна информация относно започналия мащабен ремонт на затворническо общежитие в с. Дебелт, като в срок от 180 дни следва да приключи строителството му и до края на годината да приеме 400 лишени от свобода. Това е пряк отговор на въпроса на защитата на ищеца какво се прави по Програмата по § 11 от ЗИНЗС. Приключва до края на годината ремонта, изнасят се 400 лишени от свобода и това се прави към настоящия момент по тази програма. По този начин лишените от свобода в Затвора Бургас ще бъдат редуцирани с 50 % - от 800 ще останат 400.

 

АДВОКАТ Р.: Периодът, за който претендираме обезщетение, е преди тази дата и тогава няма, поне така разбирам, не е налице започнало изпълнение на програмата. Тя е започнала едва сега. Нашият период е предходен. Освен това, програмата е от 2010 г., а шест месеца след влизане на ЗИНЗС в сила следва да бъде започнато изпълнението и́. Сега е 2015 г. и доколкото разбирам едва сега започва някакво изпълняване на тази програма. Това е във връзка с предявяване на иска за обезщетение за бездействие на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, досежно искането за представяне на доказателства как се изпълнява Програмата по §11 ЗИНЗС, а не самата програма, за този период, за който е формулиран иска, считам, че същото е основателно.

Да се допуснат и исканите свидетели, които са в една килия с ищеца.

 

АДВОКАТ А.: Искам само да заявя по повод направеното възражение за адвокатския хонорар, че същият е определен към минимума в нашата тарифа и е само за един адвокат, а не е за двама. Независимо, че се явяваме двама адвокати, хонорарът е за един.

 

АДВОКАТ Р.: Той се формира на база претендираното обезщетение на база паричен размер.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с писмения отговор писмени доказателства – становище от ИСДВР И.Л., извадка от седмични менюта на лишените от свобода, медицинска справка за ищеца и копие от здравния му картон, както и доказателствата, представени със становището по отговора на исковата молба, а именно Публично изявление относно България.

ПРИЕМА за сведение статията от вестник „Капитал”.

ДОПУСКА при условията на призоваване за следващо съдебно заседание исканите двама свидетели, а именно Г.А.Д. и Р.Т.К., които да бъдат призовани в Затвора Бургас.

УКАЗВА на ответника, че в 24-дневен срок от днешно съдебно заседание следва да представи копие от цялата налична при него медицинска документация, относно ищеца Д.М.К., включително и извършените записвания за медицински прегледи, когато се е нуждаел от такива.

УКАЗВА на ответника, че в случай, че при него няма такава друга документация, освен наличната по делото, следва изрично да бъде посочено това.

ЗАДЪЛЖАВА ответника 24-дневен срок от днешно съдебно заседание да посочи изрично налице ли е за процесния период воден дневник, в който да са давани предписания  съобразно изискванията на чл.150 от ЗИНЗС, като в случай, че такъв е наличен, следва да се представи копие от него, касаещо процесния период.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващо съдебно заседание да представи информация относно изпълнението на Програмата по § 11 от ЗИНЗС, като това следва да касае периода от момента на приемането на програмата до настоящия момент.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания към настоящия момент.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.10.2015 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да призове ищецът и свидетелите в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: