ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 18.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 434 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ВАГ Варна” ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър-редовно уведомен, се явява юк. Н., която представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба-становище с вх. № 4596 от 17.06.2014 г., в която процесуалният представител на жалбоподателя сочи, че не може да се яви в днешното съдебно заседание и моли в случай, че не са налице процесуални преки - да бъде даден ход на делото, поддържа изцяло жалбата и прави доказателствени искания.

 

Юк. Н.:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „ВАГ Варна” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, офис № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 148139046, представлявано от управителя А.М. против Акт за установяване на задължение по декларация № 856/20.11.2013 г. на главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, потвърден с Решение изх.№ Н4-4207#3 от 17.01.2014 г. на началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

 

Юк. Н.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка, както и доказателства подробно описани в молба, която представям.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание с молба писмени доказателства, по опис.

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър да представи:

- доказателства за реалното извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, сметопочистване и обезвреждане на депо за битови отпадъци;

- схема за разполагане на контейнерите за събиране на битовите отпадъци за процесните периоди 2008 г., 2009 г. и 2010 г.;

- решение на Общински съвет Несебър по чл. 67 от ЗМДТ /ако няма такова изрично да се посочи,  с оглед приложението на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ/;

- докладна записка за начина по който е изчислена таксата битови отпадъци за процесните години - 2008 г., 2009 г. и 2010 г.;

- доказателства за базата, на която е формирано задължението за процесния период 2008 г., 2009г. и 2010 г.;

- заверени копия от декларациите по чл.14, по чл.17 и по чл.71 от ЗМДТ /чл.21 от Наредба № 11 на ОбС Несебър/, ведно с удостоверения за данъчна оценка на имота – земя и жилищна сграда към процесния период 2008 г., 2009 г. и 2010 г.;

- актове за публична общинска собственост за сметището на Община Несебър – гр.Обзор;

- разрешение на директора на РИОСВ гр. Бургас за извършване на дейности по транспортиране и обезвреждане на отпадъци;

- трудовите договори на лицата, осъществяващи и/или изпълняващи задължения по поддръжка чистотата на обществените места в населеното място, за които съгласно длъжностна характеристика имат задължения за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Обзор, както и доказателства, че се поддържа депо за депониране и обезвреждане и поддържане на битови отпадъци, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ съдебните удостоверения, поискани в т.1.1 и т.1.2 от молбата-становище с вх.№ 4596/17.06.2014 г., по силата на които жалбоподателят да се снабди с други такива от електроразпределителното дружество-доставчик на електроенергия в гр. Обзор  EVN България и от ВиК, след заплащане на съответната държавна такса.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и справка в Община Несебър, да отговори на поставените въпроси по т. 4 от молбата-становище с вх.№4596/17.06.2014 г., представена от процесуалния представител на жалбоподателя, при депозит в размер 500,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването, както и да посочи дали имотът е застроен и дали около него има изградена техническа инфраструктура.

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещото лице инж. С.И..

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2014 година от 10,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: