Р Е Ш Е Н И Е

 

    1271                                  27.06.2018г.                                    гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на четвърти юни две хиляди и осемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 433 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Административното дело е образувано по жалба от Я.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол в частта й, с която е наредено да бъдат премахнати пристроена тераса към обект с идентификатор 81178.501.550.1.3, собственост на жалбоподателката Я.Н.Н., с приблизителни размери 1.60/2.50м.,  монтираният над нея дървен навес и пристроеното помещение по северната фасада-входно антре и стълби с приблизителни размери 4.00/1.45м., като забранява достъпа до обекта считано от 01.02.2018 година, с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.3, предназначен за гараж, преустроен  да се ползва като дневна.

Иска се отмяната на оспорената заповед в посочената част като незаконосъобразна.

В съдебно заседание  жалбоподателят Я.Н.Н., се представлява от адвокат П.Г., която поддържа жалбата и претендира за присъждане на направените по делото разноски, като прилага списък на същите. Представя по делото писмена защита, в която излага допълнителни съображения относно незаконосъобразността на оспорената заповед.

Ответната страна Кметът на община Созопол се представлява от адвокат Й., който оспорва жалбата като неоснователна и недоказана, като претендира за присъждане на разноски за възнаграждение на адвокат.

Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

Съгласно нот. акт № 185, т.VІ, рег.№ 10364, дело № 1106/2008г /л.48 от делото/, жалбоподателката Н. е собственик на недвижим имот с кадастрален с идентификатор 81178.501.550.1.3, находящ се в ПИ ХІІ общ., кв.66 по плана на гр.Черноморец.

На 24.11.2017г. работна група в състав: Георги Красимиров Илчев и Виктория Веселинова Димитрова, двамата заемащи длъжност гл.специалист „Строителство” в Дирекция „УТКИПЕУП” към община Созопол, извършили проверка на строеж: „Преустройство на гаражен етаж от жилищна сграда”, находящ се в урегулиран поземлен имот ХІІ общ., кв.66 по плана на гр(.Черноморец /ПИ с кадастрален идентификатор 81178.501.550.

 За установените при проверката обстоятелства бил съставен констативен протокол /КП/ № 33/24.11.2017г. /л.43-46 от делото/, в който е посочено, че жалбоподателката Я.Н.Н. е извършила строително-монтажни работи /преустройства и изграждане на нови части/ без необходимите строителни книжа в обект с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.3 предназначен за гараж, който е преустроен за да се ползва като дневна, като към него е осигурен достъп чрез преустроен отвор на съществуващ прозорец във врата по южната фасада и е пристроена тераса с приблизителни размери 1.60/2.50м, над която е монтиран дървен навес.

Установено е, че строежът е V категория съгласно Наредбата за номенклатурата на видовете строежи.

Посочено е, че при извършеното строителство е допуснато нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, тъй като преустройството и изграждането на нови части е извършено без необходимите строителни книжа – разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти.

На основание установените нарушения с констативния акт е направено предложение за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

Констативният акт е връчен на Н. на 06.12.2017г. с известие за доставяне /л.42 от делото/. В законоустановения срок не е постъпило възражение против констатациите на съставения КП № 33/24.11.2017г.

В резултат на проведеното административно производство и констатациите в КП № 33/24.11.2017г. била издадена оспорената заповед Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол, с която е наредено да бъдат премахнати пристроена тераса към обект с идентификатор 81178.501.550.1.3, собственост на жалбоподателката Я.Н.Н., с приблизителни размери 1.60/2.50м.,  монтираният над нея дървен навес и пристроеното помещение по северната фасада-входно антре и стълби с приблизителни размери 4.00/1.45м., като забранява достъпа до обекта считано от 01.02.2018 година, с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.3, предназначен за гараж, преустроен  да се ползва като дневна.

Заповедта била връчена на представителя на Я.Н.Н. с известие за доставяне на 01.02.2018г. /л.37 по делото/.

Недоволна от заповедта, Н. оспорила заповедта директно пред съда с жалба вх.№ 1919/42/14.02.2018г.

По делото е допусната и възложена съдебно-техническа експертиза като изготвеното по нея заключение /л.130-139 от делото/ от вещото лице инж.З.Ч.А. не е оспорено от страните и е прието от съда. Според заключението, извършените в процесния обект преустройства не са довели до промяна на застроената площ и височината на сградата, съгласно одобреният за нея проект от 17.06.1985г. и разрешение за строеж № 12/19.06.1985г. на гл.архитект на община Бургас. Не е налице нарушение на строителните правила и конструктивната устойчивост на сградата е обезпечена.

Като свидетел по делото беше разпитана В.М.П., която заяви, че процесното преустройство е извършено в периода 1985-1987г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол в частта й, с която е наредено да бъдат премахнати пристроена тераса към обект с идентификатор 81178.501.550.1.3, собственост на жалбоподателката Я.Н.Н., с приблизителни размери 1.60/2.50м.,  монтираният над нея дървен навес и пристроеното помещение по северната фасада-входно антре и стълби с приблизителни размери 4.00/1.45м., като забранява достъпа до обекта считано от 01.02.2018 година, с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.3, предназначен за гараж, преустроен  да се ползва като дневна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен административен орган – кмета на община Созопол,  в кръга на неговите правомощия, съобразно разпоредбата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден.

При издаването на заповедта са спазени процедурните правила предвидени в чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Началото на процедурата е поставено със съставянето на констативен акт. Актът е съставен от служители по контрол на строителството в община Бургас, които са овластени за това с нормата на чл.223, ал.2 от ЗУТ. Констативният акт е съобщен на жалбоподателя по реда на чл.225а, ал.2 от ЗУТ, който не е направил възражение в предвидения за това 7 – дневен срок.

Същевременно настоящата съдебна инстанция намира, че оспореният административен акт е издаден в нарушение на материалните разпоредби на закона поради следните съображения:

Съгласно пар.16, ал.1 от Преходните разпоредби на ЗУТ, строежи изградени до 7 април 1987г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни устройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.

От приетото и неоспорено по делото заключение на допуснатата и изготвена съдебно-техническа експертиза се установява, че процесното преустройство не е довело до промяна на застроената площ и височината на сградата, съгласно одобреният за нея проект от 17.06.1985г. и разрешение за строеж № 12/19.06.1985г. на гл.архитект на община Бургас и не е налице нарушение на строителните правила и конструктивната устойчивост на сградата е обезпечена. Това се потвърждава и от заявеното от вещото лице инж. А. в открито съдебно заседание, като същата изрично заявява, че извършеното преустройство отговаря на условията за търпимост.

По делото не е установено с точност да месеци и дни периода на извършване на строителство, но в заключението на вещото лице по изготвената от него съдебно-техническа експертиза ясно е посочено, че по външни белези преустройствата са направени по време на строителството на основната сграда, тъй като са свързани с фасадното оформяне на същата. Тъй като строежът на къщата е започнат през 1985г. и към 1987г. е бил завършен, следва да се приеме, че и преустройството е извършено в този период.

Този факт се установява и от показанията на разпитания по делото свидетел П..

В този смисъл следва да се приеме, че процесното преустройство, което е квалифицирано като „незаконно“ от административния орган, издал оспорената заповед, е „търпим” строеж по смисъла на пар.16, ал.1 от ПР на ЗУТ и не подлежи на премахване и забрана за ползване.

         От гореизложеното следва, че оспореният административен акт е издаден в противоречие с материалните разпоредби на закона, което обосновава неговата незаконосъобразност и е основание за отмяната му.

При този изход на делото и на основание разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК съдът намира искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10.00лв, изплатено възнаграждение за вещо лице в размер на 300.00лв и възнаграждение на адвокат в размер на 600.00 лева, за основателно.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол в частта й, с която е наредено да бъдат премахнати пристроена тераса към обект с идентификатор 81178.501.550.1.3, собственост на жалбоподателката Я.Н.Н., с приблизителни размери 1.60/2.50м.,  монтираният над нея дървен навес и пристроеното помещение по северната фасада-входно антре и стълби с приблизителни размери 4.00/1.45м., като забранява достъпа до обекта считано от 01.02.2018 година, с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.3, предназначен за гараж, преустроен  да се ползва като дневна.

ОСЪЖДА ОБЩИНА СОЗОПОЛ да заплати на Я.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, направените по делото разноски за внесена държавна такса и изплатени възнаграждения на вещо лице и адвокат - общо в размер на 910.00 /деветстотин и десет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: