ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четиринадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 433 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Н.Н.  редовно и свеоевременно призована, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Г., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА - КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован, се явява процедсуален представител адв.Й., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

          Явява се  вещото лице З.Ч.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

          АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Я.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол в частта й, с която е наредено да бъдат премахнати пристроена тераса към обект с идентификатор 81178.501.550.1.3, собственост на жалбоподателката Я.Н.Н., с приблизителни размери 1.60/2.50 м.,  монтираният над нея дървен навес и пристроеното помещение  по северната фасада-входно антре и стълби с приблизителни размери 4.00/1.45 м., като  забранява достъпа до обекта считано от 01.02.2018 година, с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.3, предназначен за гараж, преустроен  да се ползва като дневна.

Иска се отмяната на оспорената заповед в посочената част като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.Г.: Нямам възражения по доклада.

АДВ.Й.: Също нямам възражения по доклада.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 4979/30.04.2018година  т.е. преди законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

З.Ч.А. –На 76 години, българин, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

 Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам, ведно със скицата към него и снимките.Направила съм оглед,  измервания и проучване на нормативната база.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: В отговора на т.1 казвате, че предвидения по проект зид не е изпълнен по време на строителство Това, което видяхте, оформените две ниши кога са изградени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: По проект в приземния гаражен етаж  има предвидено едно помещение /ПРУ/ със зид 40 см. Този зид не е изпълнен  и вместо него са направени два зида по ½ тухла, на разстояние 1.60 и са  тоелетна и ниша. Това премахване  е направено по време на строителството.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: За белезите по т.2 това, че няма външни следи, води ли до това, че това оформянето е станало с първаначалния строеж на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От тези външни белези може да се направи изводът, че преустройството се е извършило по време на оформяне на фасадата,за да има еднакъв  вид мазилката, но мазилката по кое време е правена, дали със самия строеж или по-късно не мога да кажа.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Писали сте, че преустройствата са извършени по време на  строителството. Може ли да се направи изводът, че посочените с преустройствата отговарят на условията за търпимост на строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Преустройството на гаража в стаи и вътрешното преустройство на терасата е под ниво 1.20 на 70 см от терена, с което не се увеличава застроената площ, а от градустройствените показатели смятам, че отговарят на условията за търпимост.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: На въпрос №2- вътрешният зид със строителството или след това е извършен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В коридора е изпълнен преграден зид от итонг, неизмазан и констатациите от специалистите на община Созопол са направени през 2012г.-2013г.,не мога да кажа точно дали е възможно да е направен по време на строежа.

ВЪПРОС НА СЪДА: Итонгът от кога се използва като строителен материал?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Строителният материал итонг са използва  от 2002 година.

АДВ.Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Никъде не пишете, че преустройството е извършено по време строителството на сградата,  кои преустрйства имате предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Терасите и гаражната врата.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Разгледахте ли строителни книжа за тези тераси?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма предвидени тераси  по проект. Не съм проверявала, защото във вашите констативни актове е записано, че няма  строително разрешение.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Не сте срещали конкретно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Запозната ли сте със заявлението за преустройство и решението на експертния съвет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това го има в преписката, както  и сътветното решение.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Да уточните, ако няма строителни книжа за един обект, понеже казвате, че не са нарушава РЗП, трябва ли да отговаря на строителни правила и норми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, тука са изпълнени перфектно.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: При условие, че няма строителни книжа, трябва ли да отговаря терасата на определени правила и норми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има  правила и норми. Трябва да има проект, но майсторите могат да го направят и без проект.

АДВ.Й.: Не ми отговаряте конкретно!

АДВ.Г.: Възразявам!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, трябва да има  правила по отношение на стъпала, височина и др. Трябва да има проект за външното стълбище. Аз посетих на място обекта и направих измервания и установих, че са изпълнени съгласно строителните правила, стълбищната клетка и площадката. Мерих изрично, за да видя височината, парапета и други.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Как не се увеличава РЗП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Точно 70 см е стълбищната площадка.

АДВ.Г.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ.Й.: Аз също нямам повече въпроси. Да се приема заключението.

Съдът след като изслуше вещото лице З.Ч.А. и изразените от процесуалните представители на страните становища намира, че заключенито е пълно и обосновано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото заключението на вещото лице З.Ч.А..

Определя на вещото лице възнаграждение в размер на 300.00 /триста/ лева от внесения по делото депозит,съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Г.: Имам доказателствено искане, свързано с разпит на двама свидетели, които да свидетелстват за това, кога е изпълнено строителството. Единият свидетел може да свидетелства от строителството насам, а другия е закупил къща в съседство от 1992 година. Другият свидетел може да каже какво е било по време на строителството. Единият свидетел водим сега, а другият за съжаление не можа да дойде.

АДВ.Й.: Уважаеми господин съдия, моля да укажете  доказателествената тежест, предвид заключението на вещото лице  и предвид установеното, че липсват строителни книжа. В този смисъл, включително и поради обстоятелството, че  липсват каквито и да е строителни книжа, скици и проекти, установяващи строителни правила и норми, а от друга страна, от гледна точка на искането за разпит на двама свидетели, с оглед изявлението на  жалбоподателя считам, че установяване на отрицателен факт и по- конкретно обстоятелството, че след 1992 година не е извършвано строителство е ирелевантно по съществото на спора, защото следва да се установи момента на извършване на строителството. Не се противопоставям  на разпита на първия за момента на построяване, но се противопоставям на разпита на втория сведетел. Молим, да допуснете до разпит и да бъде призован като свидетел за следващото съдебно заседание братът на жалбоподателката, който също е упоменат в административния акт, включително и в жалбата й като извършител на част от незаконното строителство, който е съсобственик в съответната сграда и дворното място,  по чиято инициатива е образувано производството, и който също е обвързан със заповедта за премахването на строежа. Считам, че той би могъл да бъде призован като свидетел за установяване на факта на строителството, вкюлчително и във връзка с установяване на факти около начина на извръшването му и повод извършването. Затова Ви моля да бе призован като свидетел за следващото съдебно заседание лицето С.Н.А., с адрес на призоваване: гр.Ч.,  ул.“И.В.“№15.

 АДВ.Г.: Нямам против да се разпита само за обстоятелствата след 1992 година. Искането за разпита на  брата С.А.моля, да не се допуска, тъй като те един срещу други инициират множество производства. Самото иницииране, той има интерес да свидетелства, че установените незаконни строежи в нейната част ще се назаконни. Имат изострени отношения, имат наказателни дела за клевата. Той няма да е безпристрастен да даде показания по настоящето административно дело. Държа на разпита на другия свидетел, който е извършил стрителството. Държа на разпита и на сведетеля, който водим в днешното съдебно заседание.

АДВ.Й.: Той ще установи, че след 1992 година не е извършвано друго строителство.

АДВ.Г.: Държа да разпита на водения сведетел.

АДВ.Й.: Не се притовопоставям.

Съдът намира, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит на сочените от него свидетели е основателно, както и искането на  ответната страна, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения в днешното съдебно заседание свидетел от процесуалния представител на жалбоподателя, както и  посочения  втори свидетел от нейна страна, при режим на довеждане.

 ДОПУСКА до разпит поискания свидетел на ответната страна- брата на жалбоподателката С.Н.А., който следва да бъде  разпитан в следващото съдебно заседание при режим на призоваване на посочения от адв.Й. адрес, а именно: град Ч., обл.Бургас, ул.“И.В.“ №15.

Съдът въведе в съдебната зала водения от процесуалния представител на жалбаподотеля свидетел, на когото сне самоличност, както следва:

Р.С.Ш.: ЕГН**********, българин, български гражданин, с висше образование, безродство или други особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Познавате ли Я.Н.Н. и С.Н.А. и техните родители?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.:  Да, познавам ги от 1994 година , след като аз тогава закупих съседния имот и започнах проектиране и строеж на моята къща.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Тяхната къща кога я видяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: В края на 1993 година и 1994 година направих покупката. Тогава за  първи път видях техния имот.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Техният имот имаше ли пристроени тераси от южната страна, от северната фасада имаше ли тераси към него момент, гаражна врата на южната.

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Както съм го видял 1994 година за първи път, така е и към момента този имот. Къщата е измазана отвън, има  мозайка и нищо допълнително няма.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: За какво се използва първия партерен  етаж на сградата?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Има един, единствен гараж с дървена врата, другото е  както сега. Винаги са го ползвали, дори и сина му участваше в строежа на моята къща. Винага са го ползвали, както сега, на обяд и вечерно време се прибираха да се хранят. Докато бяха живи възрастните  всяка вечер светеше на партера срещу нас. Винаги и светело и вечер. Жената сигурно там се е хранила, а лятото даваха под наем.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: От къде се влиза в имота на Я.?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш. : Какво е нейно и какво е на другите. На третия етаж живее Стефан брат й, а на втория живеят те. На първия етаж Я. и мъжа й ползват нещо. Имато има ограда зелена, има една врата в северната част двора.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.:  Питам Ви, от къде се влиза в къщата, в сградата?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: В севераната част на къщата има вход, от към двора, в северната част има вход към къщата. На оградата има две врати. В къщата се влиза от два входа. Към улицата има метална ограда, в серверната част има врата - 90 см. В южната част  се намира оградата с двойна врата, също метелна, говоря за двора . На самата къща, в  постройката се влиза от три места.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Жалбоподателката през кой от тези входове влиза?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.:  Я. седи на тази площадка, която е на снимката на експертизата,  приложена  по делото. (Свидетелят посочи снимка, находяща се на стр.№138 от кориците на делото)

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Уточнихме от къде се влиза. Искам да знам, това нещо на каква височина е от земята?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: В тази къща  се влиза от три места. Не мога да кажа  на каква височина.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Нали сте съседи от тази страна.

АДВ.Г.: Възрязавам, не е измерено от свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Не съм го мерил. Вижда се това, което е на снимката.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Той казва, че всеки ден го вижда. Това нещо, което виждате, имам предвид входа, терасата ли е повдигната или е стълбище?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Не мога да отговоря на този въпрос, аз не съм специалист.

АДВ.Й.: Аз нямам повече въпроси към свидетеля. Моля  да не се приемат показанията на свидетеля, тъй като са противоречиви.

АДВ.Г.: Моля да се приемат показанията на свидителя, същите не са провиворечиви. Задаваха се подвеждащи въпроси, без конкретика.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Р.Ш.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                          О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.06.2018 година  от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Процесуалният представител на жалбоподателя следва да  осигури явяването на посочения от него свидител.

Съдът определя депозит в размер на 15.00 (петнадесет) лева, който следва да бъде внесен в 3 дневен срок от ответната страна, за заплащане на разноски за явяването на свидетеля С.Н.А., който да  бъде призован  като свидетел за следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: