О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   479

Бургас, 01.03.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  първи март две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело №  433 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от Я.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт.

         След извършена служебно проверка и справка от деловодната система съдът установи, че в Административен съд – Бургас има на производство адм. дело № 430/2018г., което е образувано по жалба от С. Н. А. против същата Заповед № 8-Z-199/29.01.2018г. на Кмета на Община Созопол.

         Настоящия съдебен състав счита, че с оглед еднаквия предмет на разглеждане двете производства следва да се съединят в едно производство и да се издаде общо решение по тях.

         Водим от горното и на основание чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА за присъединяване адм. дело № 433/2018г. по описа на Административен съд - Бургас към адм. дело № 430/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните съгласно чл.138, ал.1 от АПК.

 

 

СЪДИЯ: