ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 433 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Фортланд“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по факса молба от жалбоподателя, в която е заявено, че поради физическа невъзможност, не може да се яви в днешното съдебно заседание, но счита, че няма пречка да бъде даден ход на делото, поддържа жалбата и иска отмяна на обжалвания акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Нямам възражения, да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против действия по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск, обективирани в протокол № 180600491220_3/02.12.2016г. и протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства №180600491220_4/02.12.2016г., потвърдени с решение №197/20.12.2016 на директора на ТД на НАП Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства според описа на л.6 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите извършените действия от органите на фискален контрол, а именно налагане обезпечение по реда на чл.121а от ДОПК, във вр. чл.40 от същия кодекс, касае се за обезпечение на доказателства. Налице са всички доказателства, определената гаранция е внесена от жалбоподателя, налице са правилни и законосъобразни действия от органа по приходите, потвърдени с решението на директора на ТД на НАП Бургас.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: