РЕШЕНИЕ № 581

 

01.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ВАНИНА КОЛЕВА

                           2.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  433 по описа за 2016   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Топлофикация - Бургас“ – ЕИК 102011085 против решение № 1765/14.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4185 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление (НП) № 241/ 11.09.2015 г., издадено от Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България“ на Главна Дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор /ДАМТН/, с което за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/, на основание чл. 85, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗИ е наложено административно наказание - имуществена санкция, в размер на 200 лв.

В касационната жалба са изложени доводи, че решението е необосновано, незаконосъобразно и неправилно. Иска се неговата отмяна и отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба - Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България“  гр. Пловдив, редовно призован не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С наказателното постановление „Топлофикация Бургас“ ЕАД е санкционирано след като при проверка, извършена на 20.03.2015 г., е констатирано нарушение на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията. Въз основа на протокол за задължителни предписания № 020ГС02/15.04.2015 г., е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № БС-063/08.05.2015 г. Актът е послужил за издаване на процесното наказателно постановление, с което за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията, на основание чл. 85, ал. 2, вр. ал. 1 ЗИ на касатора е наложено административно наказание - имуществена санкция, в размер на 200 лв.

За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Обосновал е извода, административнонаказателната отговорност на дружеството е правилно ангажирана и в случая не следва да се прилага чл. 28 от ЗАНН. При тези мотиви първоинстанционния съд е потвърдил процесното наказателно постановление.

Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение. По безспорен начин са установени извършването на нарушението, в какво се изразява то, както и лицето, което следва да бъде административно наказано. Посочени са, както в АУАН, така и в НП, елементите от обективната страна на деянието - видът на нарушението, датата и мястото на извършване, обстоятелствата, при които е извършено, и законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Правилно БРС е установил, че „Топлофикация Бургас“ ЕАД не е изпълнила вмененото й задължение да бъде извършена последваща проверка на средството за измерване, като липсата и поставен знак за удостоверяване на такава.

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗИ "контролът на средствата за измерване се извършва чрез одобряване на типа, първоначална проверка и последваща проверка", които се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. По делото не се спори, че проверяваният водомер попада в обхвата на "средство за измерване", чиято легална дефиниция е дадена от законодателя с § 1, т. 27 от ДР на ЗИ /"техническо средство, което има метрологични характеристики и е предназначено да се използва за измервания самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства"/. Водомерът, находящ се в АС2 намираща се в бл. 64, вх. 3 в к-с. „Славейков“ гр. Бургас, подлежи на последваща проверка, удостоверена със съответния знак, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Периодичността на проверките се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в Държавен вестник и се обявява в официалния бюлетин на агенцията /чл. 43, ал. 4 от ЗИ/. На лицата, които ползват средства за измерване, се забранява употребата им без знака по чл. 43, ал. 1, във връзка с чл. 44, т. 4 от ЗИ, удостоверяващ извършената последваща проверка. В процесния случай дружеството е употребявало водомер като средство за измерване на количеството топлинна енергия за битова гореща вода, която преминава през водомера, без знак за последваща проверка според средството за измерване и според срока на валидност на предходна проверка. „Топлофикация Бургас“ ЕАД, като дружество, което ползва средството за измерване, на основание чл. 43, ал. 3 от ЗИ съблюдава срока на изтичане валидността на проверките.

За нарушението на чл. 44 от ЗИ, въобще по глава четвърта /контрол на средствата за измерване/, се предвижда административно наказание "имуществена санкция" в размер от 200 до 500 лева на основание  чл. 85, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗИ. Предвид принципът на чл. 5 от ЗИ, че за осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани с търговски плащания, се извършва метрологичен контрол, за неизпълнение на законоустановеното задължение дружеството следва да понесе и съответната на това свое поведение санкция.

Нарушението е формално по своя характер, то е реализирано с осъществяване на изпълнителното деяние и не е необходимо настъпването на каквито и да е било последици. Дори и такива да са настъпили, те не са съставомерни. Бездействието на дружеството да бъде извършена последваща проверка, ползването на средството за измерване без необходимия знак, смяната на водомера в последствие, обезпечават извод за законосъобразното ангажиране на административно-наказателната отговорност на „Топлофикация Бургас“ ЕАД с налагането на имуществена санкция – явно справедливо, в минимален размер, за извършеното нарушение.

Първоинстанционният съд  е обсъдил приложението на чл. 28 от ЗАНН. Извършеното нарушение, въпреки липсата или незначителността на вредните последици, както и тяхното презюмиране, с оглед на обстоятелствата, при които е извършено, не представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Съдът намира за обосновано неприлагане на института "маловажност", като изцяло споделя изложените в оспорвания съдебен акт мотиви.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1765/14.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4185 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

ЧЛЕНОВЕ: