Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №835

 

гр. Бургас, 11 май  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Г.М., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №433/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „МАНДРА ЛЕЙК ВЮ“ ЕООД гр. Поморие, представлявано от Ш.Р.К., против Решение №8/16.01.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 333 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Поморие. С решението е потвърдено наказателно постановление № 560/01.10.2014 г., издадено от Директор на ТД на НАП Бургас, с което на „МАНДРА ЛЕЙК ВЮ“ ЕООД е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 3 000 лева на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и отмяна на  наказателното постановление. Твърди, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че дружеството-жалбоподател е имало намерение да укрива приходи и данъци и заявява, че нарушението не е било извършено умишлено, тъй като управителят на дружеството не е бил инструктиран как да работи с касовия апарат за търговския обект и само по тази причина не са водени дневни записи във фискалната памет на устройството. Според него, след като не е установена разлика в касовата наличност, нито сума в касата, която не е отразена в дневния отчет, не е извършено и нарушението, за което е било издадено наказателно постановление. Излага аргументи в подкрепа на тезата, че в случая са били налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител адвокат Д., поддържа жалбата по наведените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и поради това, оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление е била ангажирана отговорността на юридическо лице. Касае се за обективна отговорност, при която наказващият орган не дължи изследване на въпроса за вината.

Абсолютно неприемливи са възраженията на касатора, че нарушението е извършено поради незнание относно начина, по който следва да бъде боравено с фискалното устройство. След като касаторът е юридическо лице, регистрирано по българския търговски закон, то същото е задължено да организира и извършва дейността си така, че да не нарушава нормите на националното право.

Неоснователно е и възражението, че след като не е установена разлика  в касовата наличност, деянието, за което е наложена санкция, не може да бъде квалифицирано като нарушение по чл. 186, ал. 2 от ЗДДС. Последната разпоредба предвижда санкция за лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на нормативен акт по прилагането на чл. 118. В конкретния случай е било констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Тази разпоредба задължава лицата по чл. 3 да отпечатват пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. За да бъде извършена преценка за съставомерност на нарушението по чл. 185, ал. 2 ЗДДС в конкретния случай, е без значение дали е налице освен неотпечатване на пълен дневен финансов отчет, да бъде доказано и различие в касовата наличност. При наличие на доказателства за последното, е възможно ангажиране на административнонаказателна отговорност и за това нарушение.

Неоснователно е и възражението за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. В случая липсват каквито и да е доказателства, въз основа на които да е възможно да бъде направен извод, че конкретното деяние и неговият извършител биха могли да бъдат определени като такива с ниска степен на обществена опасност. Касае се до деяние на просто извършване и е ангажирана отговорността на юридическо лице. За последното няма доказателства да са налице такива обстоятелства, които да го поставят при привилегировано отношение спрямо другите юридически лица, които имат същото задължение да отпечатват дневни финансови отчети.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8/16.01.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 333 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: