ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 433 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ВАГ Варна” ООД, редовно призован, не се представлява.

Ответникът - началник отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Считам, че не са налице процесуални пречки да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище от процесуалния представител на жалбоподателя, в която заявява, че поради ангажимент не може да се яви в днешното съдебно заседание и иска делото да бъде разгледано в негово отсъствие. Няма да сочи доказателства. Молбата съдържа и становище по съществото на спора, както и приложена съдебна практика.

ДОКЛАДВА, че на 10.05.2014г. с придружително писмо изх.№Н4-4208#6/08.05.2014г. от ответника са постъпили писмени доказателства съгласно указания на съда от предходно съдебно заседание, за които е задължен в предходното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Във връзка с указанията на съда представям още Акт за частна общинска собственост № 5744/30.05.2014г., за това, че има имот, който е отреден за депо за битови отпадъци (сметище) и извлечение от сайта на Агенция за обществени поръчки относно информация за обществените поръчки на Община Несебър, във връзка с разходите, които е извършвала общината за кофи, контейнери тип „Бобър”, доставка на найлонови торби за сметосъбиране за процесните години, във връзка с издаване на оспорения АУЗД. Относно това, дали е урегулиран имота – да, имотът е урегулиран.

Нямам други искания по доказателствата, да се приключи събирането на доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства с придружително писмо на л.70 и сл., подробно описани в същото, както и представените в днешното съдебно заседание Акт за частна общинска собственост № 5744/30.05.2014г., както и извлечение от сайта на Агенция за обществени поръчки относно сключените договори за обществени поръчки с възложител Община Несебър, които касаят доставка на съдове за битови отпадъци, доставка на найлонови торби за отпадъци, избор на изпълнител на доставка на найлонови торби, доставка на пластмасови и подцинковани контейнери.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Уважаема госпожо съдия, моля да поставите решение, с което да потвърдите като правилен и законосъобразен оспорения АУЗД. В хода на съдебното производство се устави, че жалбоподателят е задълженото лице като собственик на недвижим имот, за който се дължи заплащане на ТБО, както и лихвите към него. Дружеството е подало декларация по чл.17 и чл.16 от ЗМДТ. Община Несебър правилно е изчислила ТБО за процесните години, като е взела предвид отчетната стойност на имота и данъчната стойност. В хода на съдебна производство не се представиха доказателства, че дружеството е освободено от ТБО. Предвид гореизложеното, моля да потвърдите издадения акт на Началника на дирекция „Местни данъци и такси” към Община Несебър.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: