ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,15.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На петнадесети април                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 433 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ВАГ Варна” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът - началник отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължения по декларация № 857/20.11.2013г. издаден от орган по приходите в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, потвърден изцяло с решение изх.№ Н4-4208#3 от 17.01.2014г. на началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам изцяло жалбата. Оспорвам акта, както за процесния период, така за размера, определен в него.

Представям доказателство за подадена в срок декларация по чл.21, ал.1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местите такси и цени на услуги за недвижими имоти в Община Несебър, за освобождаване от такса битови отпадъци за 2009г., като моля да задължите ответната страна да представи молбите за 2008г. и за 2010г., тъй като аз не успях да се снабдя с тези доказателства.

Имам доказателствено искане за допускане до разпит на едни свидетел, който водя, за доказване на твърденията ни, че имота не се ползва, не е застроен и представлява земеделска земя, съответно не генерира никакви отпадъци, не само той, а и съседните имоти. Свидетелят е лицето, което е посредничило за покупката на този имот и в момента той води потенциални купувачи на имота, и с разпита му искаме да докажем, че в тази територия няма контейнери за смет и, че самия имот не генерира отпадъци, с оглед преценката на съда относно таксите за битови отпадъци, поддръжка за депо и генериране на отпадъци в процесния имот. Моля, да го допуснете този свидетел.

По доказателствата още моля да задължите ответната страна да представи доказателство за начина, по който е формиран ТБО за всеки от процесните имоти. Представили сме доказателство, че общината изпраща съобщения, според което дължимата ТБО за 2008 – 2009г. определена с обжалваният акт е по-голяма, само главницата е в пъти по-голяма, отколкото е в съобщението за дължима такса за същия период. Отделно от това, с оглед претенцията ни, че задължението не е установено в неговия правилен размер, моля да задължите общината да представи доказателство за начина, по който е формирал ТБО за всеки от процесните периоди.

Моля, да изискате от ответника да се представят всички решения и одобрените план-сметки на Община Несебър за 2008г., 2009г. и 2010г., както и заповедите на кмета на община Несебър за определяне на границите и районите, в които за процесния период ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съответно да бъде задължен да представи доказателства относно наличие на Актове за публични общински собственост за депа, които се намират на територията на гр. Обзор, да представи решение на директора на РИОСВ за извършване на дейности по транспортиране и обезвреждане на отпадъци, с приложени скици и технологична карта за извозване на битови отпадъци за периода 2008г. – 2009г., доказателства за ангажиран персонал с Община Несебър, които съгласно длъжностната характеристика имат задължение да поддържат чистотата, сметосъбиране и сметоизвозването и с оглед доказване на събиране на такава такса по процесния акт, както и доказателства за извършени разходи за процесния период. Ние твърдим, че такава услуга изобщо не се е предоставяла, както за нашия, така и за съседните имоти.

Моля да ми бъдат издадени съдебни удостоверения, с които да се снабдя с други такива от ВиК – гр. Обзор и Несебър и от ЕVN, дали за този имот има разкрити партиди, ако има, има ли потребление по тях, като искането правя във връзка с факта, че отпадъци се генерират с жизнена или търговска такава по §1 от ЗМДТ, с което ще докажем, че този имот е негоден да генерира отпадъци, за които да се събира такса по ЗМДТ. Евентуално ще способства за доказване на твърдението ни, че задължението е неправилно изчислено, тъй като по евентуалност би следвало да се изчисли по два от три акта. Ако общината докаже, че разполага с депо за обезвреждане на отпадъци, или че докаже, че извършва дейности по почистване на обществените места, тъй като цялото задължение е начислено по трите състава на компонентите на таксата, което е абсолютно неправомерно.

Относно представената в днешното съдебно заседание декларация по чл.21, ал.1 от Наредбата, твърдим, че за всички години имаме подадени такива декларации. За 2009г. намерихме, а за всички други не намерихме копия, но моля да задължи общината да ги представи.

Съдът към юрисконсулт Н. – Има ли спор между страните, че имота не е застроен?

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Няма спор, че имотът не е застроен. В тази връзка считам, че искането за допускане на свидетел е неотносимо към спора и, че с разпита му ще се доказва, че имота не е застроен. Има план за сметосъбирането.

АДВОКАТ В. В плана за сметосъбиране и сметоизвозване се начертават едни кофи, но това не значи, че те реално са там.

Свидетелят, който водим има общи наблюдения и с разпита му ще докажем, че пътя до имотите е черен и не може да влязат машините за сметосъбирането.

Съдът към адвокат В. – По повод на изявлението на ответника за липса на спор относно факта, че имота не е застроен, поддържате ли си искането за издаване на съдебно удостоверение?

АДВОКАТ В. – Ако няма спор – оттеглям това искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам жалбата. Считам, че е неоснователна и недоказана. Няма да соча доказателства, няма доказателствени искания. Предоставям на съда относно представянето на такива от община Несебър.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани на л.6 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днес да представи по делото заверени копия от: заповедта на кмета на общината издадена на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ, решението на Общинския съвет издадено на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, с което е одобрена план-сметката. Ответникът следва да представи още релевантните местни наредби, с оглед периода, за който са определени таксите в обжалвания акт.

Ответникът, в същия срок писмено да посочи, какъв е механизма, по който са определени процесните ТБО за всеки от периодите, върху каква основа са определени, за кой имот, както и изрично да посочи дали съответния имот е урегулиран.

В същия срок ответника следва да посочи още има ли подадени декларации от жалбоподателя за освобождаване от ТБО, като тези задължения ответника следва да ги съобрази с периодите, за които е определена ТБО в обжалвания АУЗД.

Ответника, в същия срок, да представи декларациите подадени от жалбоподателя за тези имоти(по чл.14 и/или чл.17 от ЗМДТ), както и да представи доказателства за компетентността на органа издал АУЗД и решението.

Ответника следва да посочи, издавал ли е удостоверение за данъчна оценка №12444/17.08.2007г. и №8283/16.06.2008г., ако е издавал - да представи копия.

В същият срок ответникът следва още да представи доказателства за това, че се поддържа депо за отпадъци или друга структура за обезвреждане на тези отпадъци.

Ответникът да представи доказателства, от които се установява, че услугите, съставляващи като компоненти онази услуга, за която се дължи ТБО – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на отпадъци и почистване на обществените територии, се предоставят действително – да представи пътни листи, както и схемите за разположение на контейнерите, за мястото, където е имота на жалбоподателя, за периодите, за които се отнася, административния акт. Да представи доказателства, от които се установява, че общината има наети по трудово правоотношение лица, в чиято длъжностна характеристика са включени задължения по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществени територии или доказателства, от които се установява, че общината е възложила по надлежен ред тези дейности на друго юридическо лице.

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, с разпита на който ще се установява само факта, дали в местността, където се намират имотите на жалбоподателя има поставени контейнери.

 

Съдът въведе в залата свидетеля С.К.С..

 

Пристъпи към разпит на свидетеля, като сне самоличността му както следва:

С.К.С., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Кажете дели знаете за имота на дружество „ВАГ Варна” ООД, находяща се в м.Каик ада, колко често посещавате този район, по какъв повод минавате там и дали знаете и дали сте виждали там контейнери за сметосъбиране?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Наблюденията ми са от 2008г. за този район, от момента, в който парцелите станаха собственост на „ВАГ Варна” ООД. Откакто А.М. ги закупи не е имало сметоизвозване. Най-близката комуникация – вода, ток, път е на 200м. и се намира в южната част на имота.

ВЪПРОС на СЪДА – Наблизо има ли къмпинг?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не, абсолютно поле е. Най-близкото място, където някой почива е на 200-300м. от имота. Примерно може да съществува къмпинг, но реално няма на самото място.

ВЪПРОС на СЪДА – Кое е най-близкото място, което има някаква човешка дейност, свързана с почивка, живеене и др.подобни?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Не по-малко от 200м нагоре.

ВЪПРОС на СЪДА – Кое е най-близкото място, там където има контейнери?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – На север, на 200 м се слиза в дере, след него започва урбанизираната територия на гр.Обзор – север/запад - около 250 м е централен път Варна - Бургас. На юг – 300 м има изоставени стари лагери, пионерски лагери, всъщност и там няма дейност. До морето е някъде около 400м. Само на първа линия има само наченки на постройки, има и замразени строежи, има изоставени, тази южната част на Обзор е много занемарена.

Идеята на латвийските граждани беше да строят, но поради кризата и липсата на пазар идеите се замразиха и решиха да ги препродадат имотите, тъй като данъчната тежест е много голяма, тази услуга общината не я предлага в този район.

АДВОКАТ В. – Нямам повече въпроси?

ВЪПРОС на СЪДА – Вие по какъв повод ходите там?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Офисът ми за недвижими имоти се намира в гр.Обзор. От 2008г. съм запознат с всеки метър на имота. Жалбоподателят ми е клиент, търся купувач за неговия имот. Идеята е била да се инвестира и строи в имота.

Последно посетих имота в началото на миналия месец с клиенти, руснаци. Минимум 5-6 пъти в годината ходя там, постоянно водим клиенти, а лятото почти всеки ден съм там.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Знаете ли дали имота е урегулиран или се води с предназначение - нива?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Води се в застроителните граници на град Обзор. Всички имоти имат идентификатор, няма значение дали е земеделска земя или парцел, по кадастрална карта всички имат идентификатор.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ В. – Моля ответника да представи данъчни оценки за целия период 2008г.-2010г., с оглед факта дали правилно са изчислени по размер задълженията.

Нямам други доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014г. от 11,00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: