ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На деветнадесети март                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 433 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адв.С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

               

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.Д.Д. против Решение № 94-01-1550/1/ от 25.01.2013г. на заместник кмета „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, с което се оставя без разглеждане заявление с вх.№ 94-01-155/15.01.2013г. подадено по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата така, както е предявена.

Представям и моля да приемете в днешно съдебно заседание нотариален акт за собственост на жалбоподателя по отношение на  обекти, които се изградени в сградата, по отношение на която претендираме да получим достъп до обществена информация.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

               

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка.

Нямам възражение по приемането на представеното днес доказателство, като считам, че с него отново се доказва изложената теза в обжалваното решение, че не се касае за обществена информация, а касае заявителят като собственик на недвижим имот.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Моля да отмените решението на Община Бургас, подробно описано в жалбата, предвид факта, че отказът е свързан с твърдението, че информацията не носи белезите на обществена такава, по смисъла на закона, което не отговаря на истината. Твърди се, че исканата информация има частен характер, но изграждането на паркоместа пред офиса на жалбоподателя произтичат именно от разрешението, което е дадено с писмо № 94-0095/14.06.2011г., което е основанието да бъдат изградени паркоместата. За да се иска разрешение от общината, означава, че не е частен случай. Ако беше така, нямаше да се изградят тези пракоместа с разрешение на общината, а частните лица, в случая собствениците на кооперацията, щяха да ги изградят. А след като жалбоподателят не се е запознал с това писмо, от което се черпят правомощия да се изградят паркоместата, той няма как да упражни своето право на защита. Ето защо, напълно основателно е искането му по Закона за достъп до обществена информация да се снабди с това писмо и на това основание молим да уважите жалбата като изцяло основателна и да отмените решението на Община Бургас като неправилно и незаконосъобразно и върнете преписката на административния орган за ново произнасяне  по искането ни да се снабдим на хартиен носител с това писмо.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че безспорно в случая се касае за информация,  която има частен характер и не е обществена по смисъла на Закона за достъп до обществена информация. В този смисъл интересът на жалбоподателя да получи писмото по друг ред, няма връзка с характера на предоставената информация.

 

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: