ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  Номер 751          Година 03.04.2013          Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на деветнадесети март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 433 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.Д.Д. с ЕГН ********** *** против решение № 94-01-1550/1/25.01.2013г. на заместник-кмета на община Бургас, с което е оставено без разглеждане подаденото от него заявление вх.№ 94-01-1550/15.01.2013г.. С жалбата се прави искане да се отмени оспореното решение, като неправилно и незаконосъобразно и да се върне преписката за ново произнасяне по искането. В съдебно заседание, поддържа жалбата на сочените в нея основания и прави искане да се уважи и да му се присъдят направените по делото разноски.

 Ответникът - Заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” при община Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заявление за достъп до обществена информация вх.№ 94-01-1550/15.01.2013г., жалбоподателят Д. е поискал да му бъде представено писмо № 94-0095/14.06.2011г. на Община Бургас, с което е дадено разрешение да се изградят 4 бр.паркоместа, пред сградата на ул.”Цар Калоян” № 54, в гр.Бургас, където е закупил и притежава офис 49 кв.м. 

С решение 94-01-1550/1/25.01.2013г. на Заместник-кмета „УТС” при община Бургас заявлението е оставено без разглеждане с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, а е от частен характер, тъй като касае само заявителя и неговите съседи и в нея не се съдържат данни за обществения живот в Република България, нито за дейността на задължения по закон субект. Решението е връчено по пощата на 01.02.2013г., видно от приложеното известие за доставяне и е обжалвано с жалба вх.№ 94-01-1550/2/12.02.2013г.. С жалбата се прави искане да се отмени изцяло оспореното решение, като неправилно и незаконосъобразно  и да се върне преписката за ново произнасяне по искането.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С обжалваното решение административния орган се е произнесъл по допустимостта на искането с което е бил сезиран, поради което настоящото производство се развива по реда на чл.197 и следващите от АПК. Съгласно чл.200 от АПК в едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество.

Решение 94-01-1550/1/25.01.2013г. на Заместник-кмет „УТС” при община Бургас е издадено от компетентен орган. Кметът на община Бургас е задължен субект по смисъла на ЗДОИ, като в чл.3 от същия закон е регламентирано задължение за „задължените субекти” да предоставят информацията, която е създадена в кръга на тяхната компетентност и е налична. Съгласно разпоредбата на чл.28, ал.2 от ЗДОИ, компетентен да вземе решение за предоставяне или отказ от предоставяне на исканата обществена информация са органите или изрично определени от тях лица. Обжалвания отказ е издаден от компетентен орган, тъй като видно от представената заповед № 243/27.01.2012г. на кмета на Община Бургас, с нея са определени компетентните лица за вземане на решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, като сред изчерпателно изброените попадат и заместник-кметовете на  община Бургас.

Неправилно с процесното решение е оставено без разглеждане подаденото от жалбоподателя заявление за достъп до обществена информация.

Съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ, заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа: 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 2. описание на исканата информация; 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 4. адреса за кореспонденция със заявителя, като в ал.2 е предвидено, че ако в заявлението не се съдържат данните по ал.1, т.1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Видно от изложеното в разпоредбите на чл.25 от ЗДОИ е предвидена единствената възможност при която подаденото заявление за достъп до обществена информация може да бъде оставено без разглеждане, а именно ако неговото съдържание не отговаря на предвиденото от законодателя. Въпросът дали исканата информация е обществена или не е въпрос по същество и по него компетентния орган следва да се произнесе изрично, като предостави или откаже да предостави исканата информация. След като подаденото от жалбоподателя заявление съдържа реквизитите по чл.25, ал.1 от ЗДОИ, за административния орган съществува задължение да се произнесе изрично по него и неправилно същото е оставено без разглеждане. Ето защо, обжалваното решение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката да се върне на административния орган за разглеждане на подаденото от Д.Д. заявление за достъп до обществена информация, по същество.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид и че съгласно чл.2 от ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Понятието „обществена информация” следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот в страната, като тази обществена информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

С подаденото заявление е поискано да бъде предоставено копие на хартиен носител на писмо № 94-0095/14.06.2011г. на Община Бургас, с което е дадено разрешение да се изградят 4 бр.паркоместа, пред сградата на ул.”Цар Калоян” № 54, в гр.Бургас. В случая се иска достъп до информацията съдържаща се в посоченото писмо, което е неин носител, поради което следва да се приеме, че претенцията е за предоставяне на съдържащите се в писмото сведения и знания. Ето защо, това заявление, следва да се квалифицира, като искане за достъп до обществена информация и то съдържа описание на исканата обществена информация, съобразно изискването на чл.25, ал.1, т.2 от ЗДОИ. Така поисканата информация се определя като служебна обществена информация по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, достъпа до която съобразно чл.13, ал.1 от същия закон е свободен, но може да бъде ограничен при наличие на определени от закона предпоставки. По отношение на тази информация, която се създава и съхранява в Община Бургас, Кмета на общината е компетентния орган по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДОИ, който следва да се произнася по направеното искане, съответно това може да бъде сторено от упълномощените от него лица.

Съгласно чл.143, ал.1 от АПК когато съдът отмени обжалвания акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. В случая на жалбоподателя следва да му бъдат присъдени разноски в размер от 210,00 лв., от които 10,00 лв. държавна такса и 200,00 лв. платено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ решение 94-01-1550/1/25.01.2013г. на Заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” при община Бургас .

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество по подадено от Д.Д.Д. заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 94-01-1550/15.01.2013г..

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати в полза на Д.Д.Д. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на от 210,00 лв.(двеста и десет лева).

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: