Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         634                             03.04.2018 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Биляна Чакърова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 432 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от К.В.Ш. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 601/04.12.2017 г. по АНД № 2242/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. В нея се сочи, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуални правила, изразено в неизпълнение от актосъставителя на задължението да връчи на нарушителя четлив препис от съставения акт за установяване на административно нарушение. По същество се иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 17-0304-003056 от 22.08.2017 г., издадено от началник на сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл. 177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е наложена на касационния жалбоподател К.В.Ш. глоба в размер на 150 лева за нарушение по чл. 150А, ал.1 от ЗДвП. За да постанови този резултат, съдът е приел, че обжалваното наказателно постановление е материално законосъобразно и не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон при неговото издаване. Отбелязал е, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, оправомощен със заповед № 8121з-952 от 20.07.2017г. на министъра на вътрешните работи, в срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Намерил е за неоснователно възражението на жалбоподателя за връчване на нечетлив екземпляр от АУАН, като е посочил, че актът е връчен лично на последния и той не е вписал никакви възражения в него, нито е поискал на място да му бъде връчен друг (четлив) екземпляр. Съдът е посочил също, че съдържанието на акта е прочетено на жалбоподателя от актосъставителя и му е разяснено неговото съдържание. Наред с това е посочил, че е бил предявен на същия напълно четлив екземпляр на АУАН (на л. 5 от делото), поради което и правото му на защита не е било нарушено, доколкото е имал възможност да се защитава срещу всички факти и да организира в пълнота защитата си.

Според настоящия съдебен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 18.08.2017 г. около 01.20 часа в гр. Несебър, по ул. „Иван Вазов“ управляваният от касатора К.Ш. лек автомобил марка „Рено“ с рег. № СА *** РР е бил спрян за проверка от служител на РУП- Несебър. В хода на проверката било установено, че срокът на валидност на притежаваното от Ш. свидетелство за управление на моторно превозно средство е изтекъл на 07.06.2017 г. За това нарушение бил съставен срещу последния АУАН. След изтичане на срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН, на 22.08.2017 г. Ш. депозирал възражение срещу акта, в което изложил, че връченият му екземпляр от АУАН е нечетлив и поискал да му бъде дадено четливо копие. На същата дата било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП, всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач. Според нормата на чл. 150а от ЗДвП, правоспособен е този водач, който притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. По делото не е спорно, че към момента на проверката касаторът не е разполагал с валидно свидетелство за управление на МПС, тъй като срокът на валидност на издаденото му свидетелство е изтекъл на 07.06.2017 г. (повече от 2 месеца преди проверката). Представеното от същия свидетелство за управление с изтекъл срок на валидност не е “съответно” по смисъла на чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП и не удостоверява качеството правоспособен водач по надлежен начин, поради което следва да се приеме, че с деянието си той е осъществил състава на нарушението и законосъобразно е бил санкциониран.

Касаторът по същество не оспорва възприетите от наказващия орган фактически констатации, но счита, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалния закон, изразено в неизпълнение от актосъставителя на задължението да връчи четлив препис от съставения акт за установяване на административно нарушение. Това възражение обосновано и правилно е прието от НРС за неоснователно. Според разпоредбата на чл. 43, ал.1 от ЗАНН актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си. На основание чл. 43, ал. 5 от ЗАНН при подписване на акта се връчва на нарушителя препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване. Тези изисквания в случая са спазени. Актът е съставен в присъствието на нарушителя и е предявен на същия, за да се запознае със съдържанието му. Изпълнено е и изискването за връчване на препис от акта. Действително, представеното в съдебното производство индигирано копие, приложено на л. 18 от делото, е трудно четливо, но не е нечетливо, както се твърди в касационната жалба, и от него може да се установи съдържанието на акта, а и няма съмнение, че на Ш. са известни фактите, съставляващи основание за образуване на административнонаказателното производство и за налагане на санкцията, доколкото му е предявен актът в оригинал и той се е запознал със съдържанието му, което е удостоверил с полагане на подписа си. Ето защо съдът приема, че не е ограничено правото на същия да узнае обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на наказанието и да организира защитата си.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 601/04.12.2017 г. по АНД № 2242/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.