ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 432 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника – директор на Агенция „Митници“, редовно призован се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт М., надлежно упълномощена и н-к отдел „Правен“ в Агенция „Митници“ С.Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 20.03.2017г. е постъпило становище от жалбоподателя във връзка с възможността, която съдът му даде за становище по представени с преписката доказателства.

На същата дата е представена и молба от жалбоподателя, към която са приложени писмени доказателства – 4 броя АУАН, издадени от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Запознати сме със становището и представените доказателства, но считаме, че АУАН са неотносими към предмета на настоящото производство.

АДВОКАТ Т. – Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Представям и моля да приемете молба с диск. Предоставям на съда този СД носител, тъй като това е диск, на който се съдържат информации от всички медии относно проведената на 02.11.2016г. акция на Митнически пункт Лесово, като акцента да предоставим този диск е едно от основните мотиви, заложено в оспорената заповед, че с действията си митническият служител е уронил престижа на митническата администрация.

Представям диска в един екземпляр, без копие за ответника.

АДВОКАТ Т. – Считам, че представените на диск, в който са налични публикации е неотносим. Считам, че именно това представяне на доказателства по никакъв начин не е относими към настоящия спор. Освен това публикациите в медиите все още не биха могли да оформят или да дадат някакво оформяне на решение на дисциплинарната комисия, която е назначена, да формира тяхното мнение относно нарушението, за което е наказан доверителят ми. Считам, че това не би могло да помогне с нещо при решаването на настоящия спор и е неотносимо към начина, по който е издадено .

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Ако съдът ни задължи, може да представим материалите на хартиен носител, а досежно това е доказателство по същество. В този диск се съдържат публикациите във всички публични медийни пространства, което доказва, че това е уронване престижа на нашата администрация.

Имам и още едно доказателствено искане - моля да допуснете до разпит един свидетел при режим на призоваване, което лице е участвало в оперативноиздирвателните мероприятия, проведени в досъдебното производство №55 от 2015г. на Специализираната прокуратура. Свидетелят ще установява факти и обстоятелства относно жалбоподателя А.Д., дали е установено негово поведение, което да е в разрез с етичните норми и по-конкретно с Кодекса на митническия служител с цел доказване на фактически и правни основания за налагане на дисциплинарното уволнение и дали е установено, че лицето А.Д. е получил неследващите му се парични авоари. Свидетелят да бъде допуснат в режим на призоваване.

АДВОКАТ Т. – Вашият свидетел ще доказва факта, че лицето е получило 5 евро, или от този род факти ще установява?

Предоставям на съда да прецени.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства с молба от 20.03.2017г., като указва на страните, че доказателственото значение на същите по спора ще бъде обсъдено със съдебния акт.

ПРИЕМА представените от ответника с писмо рег. инд. 32-339722 от 23.12.2016г. изпратено до ръководител на Специализираната прокуратура писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, чрез процесуалният му представител, в 7-дневен срок от днес в писмен вид, да посочи точните имена и адрес на свидетеля, който иска да бъде разпитан, както и конкретните факти, които ще се установяват посредством тези гласни доказателства.

 

Съдът намира, че липсва процесуален способ, по силата на който съдът да снабди другата страна със същото по съдържание доказателство, като представеното от ответника СД, както и такъв процесуален способ, който да дава възможност в съдебна зала съдържащите се в диска доказателства, да бъдат обсъждани от страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на ответника представения диск, като му дава възможност в 14-дневен срок от днес да представи по делото съдържанието на диска на хартиен носител.

 

Съдът върна диска на процесуалния представител на ответника.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание 20.06.2017г. от 11.30 ч., за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: