ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 432 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника – директор на Агенция „Митници“, редовно призован се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт М., надлежно упълномощена и н-к отдел „Правен“ в Агенция „Митници“ С.Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Не се явява свидетеля С.Д.П..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 27.04.2017г. е постъпила молба от ответника, с която е поискано събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетеля С.Д.П., който да бъде призован на посочения адрес.

С определение от 05.05.2017г., съдът е допусна сбирането на гласни доказателства и е постанови призоваването на посочения свидетел, като  задължи ответника да представи доказателство за внесен депозит за свидетел в размер на 65 лв. На 30.05.2017г. по делото постъпва доказателство за внесен депозит.

На 06.06.2017г. с молба ответникът е направил искане за оттегляне на искането му за събиране на гласни доказателства. На същия ден съдът е разпоредил да се съобщи на свидетеля, тъй като към този момент той е бил вече призован. По делото няма данни за извършеното съобщаване.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че от ответника на 09.05.2017 г. са постъпили множество писмени доказателства, представляващи разпечатки на публикации в различни по видове медии, относно проверката извършена на Митнически пункт Лесово на 02.11.2016г.

 

АДВОКАТ Т. – Няма да сочим други доказателства. Представям молба за разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, приложени към молба вх.№4528/09.05.2017г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т. – Поддържаме изцяло изложеното в жалбата, като считаме, че нито едно от нашите твърдения не беше опровергано от страна на административния орган, издал оспорената заповедта.

Освен това молим да бъде отменена заповедта за съкращение на държавния служител, предвид обаче на факта, че няма доказано извършено нарушение, каквото е в оценката на наказващия орган, а именно за наличие на такова. В самата жалба е описано, че при нарушение, което те цитират и смятат, че е нарушен етичния кодекс, както и длъжностната характеристика, се базира единствено и само на това, че в едно друго дело човекът е привлечен като обвиняем. Това дело не е приключило,  неприключило е следствието още, дори не е доказана неговата вина, като участник в някаква организирана група. Представихме писмени доказателства, които доверителят ми е представил и пред дисциплинарния органа, от които е видно, че е освободен от мярката за задържане под стража. Но независимо от това, правото е на административния органа да прекратява служебното правоотношение. Тъй като единствено в заповедта не е отбелязано друго, макар че има цитирани нарушения на етичните норми, нарушения на длъжностна характеристика, дори от представените писмени доказателства, които показват изложеното в медиите, нищо от това не определя нарушение, тъй като няма представени доказателства от страна на административния орган, че доверителят ми е нарушил етични норми и длъжностни характеристика, тъй като цялото становище в съда е за някакви си 5 евро и разпит на свидетел. Позовавайки се на това и цитирайки етичния кодекс и длъжностна характеристика, считам, че се нарушават правата по Конвенцията за защита правата на човека, тай като административния органа се позовава на база на това, за някакви си 5 евро, цитирани от някакъв свидетел.

Представихме справка от БИМИС, видно от която държавния служител не е бил по това време на работа, времето, което се цитира в заповедта, второто е график, като същите доказателства са представени пред дисциплинарния съвет. Той, доверителят ми, не е бил на това работно място, за което се цитира в заповедта, така че с никакви действия и документи административния орган не можа да докаже такова нарушение, което е цитирано в заповедта.

Предвид изложеното и от представените доказателства, моля да бъде отменена като назаконосъобразна тази заповед, издадена единствено по цитирани в наказателно производство, недовършено следствие, за нарушение на етичния кодекс и длъжностна характеристика. Моля съдът да отмени тази заповед.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите законосъобразността на заповедта на началника на Агенция Митници, с която, на основание чл.107, ал.1 т.3 от Закона за държавния служител се прекратява служебното правоотношение с А.К.Д. предвид дисциплинарното му нарушение. Заповедта е мотивиран, съдържа ясно описани мотиви, на базата на които дисциплинарнонаказващият орган е направил заключенията си и директорът на Агенция митници е издал оспорената заповед.

Предвид на казаното и като изложа подробни съображения в писмена защита, за които моля да ми предоставите срок, моля да потвърдите оспорената заповед на директора на Агенция Митници, като претендираме юрисконсултско възнаграждение.

С оглед оттеглянето на искането ни за събиране на гласни доказателства, моля внесеният депозит за разпит на свидетел да ни бъде възстановен, като ще напишем нарочна молба в този смисъл.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: