ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 432 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.К.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника – директор на Агенция „Митници“, редовно призован се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 314/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ на осн.чл.107, ал.1, т.3 от ЗДСл и е прекратено служебното правоотношение.

 

Съдът ДОКЛАДВА че на 13.03.2017г. по делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя с искане да бъде приета справка от електронната система на Агенция „Митници“ „Пътни такси и разрешителен режим – БИМИС“ за действия, извършвани от жалбоподателя за периода от 01.08.2016г. до 31.08.2016г.

 

АДВОКАТ Т. – Поддържам жалбата.

Моля да приемете представените с жалбата доказателства, те са изброени в самата жалба.

Бяхме поискали да бъде представена цялата преписка. Колегата каза пред залата, че вече е подготвена и ще я представи.

Други доказателства няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорваме жалбата. Моля да приемете представените вече доказателства, както и тези, които представям днес и моля да приемете с придружителна молба, с препис за отсрещната страна. Представям относимата административна преписка, с която ще доказваме, че заповедта е законосъобразна.

СЪДЪТ към юрисконсулт М. – Твърдите ли, че в тази преписка, която представихте, се намират всички доказателства, отразяващи проведената дисциплинарна процедура?

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Удостоверявам, че това е пълната административна преписка, в нея са всички доказателства за конкретното извършено нарушение.

Нямам искания по доказателствата.

АДВОКАТ Т. – Преписката е твърде обемна и моля да ми дадете възможност да се запозная с нея.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Дисциплинарната преписка е малка, но има представените доказателства от специализираната прокуратура и част от служебната преписка. Около 320 страници представям.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства съгласно опис на л.5 от делото, както и представеното с писмо вх.№ 2394/13.03.2017г. справка от електронната система на Агенция „Митници“ „Пътни такси и разрешителен режим – БИМИС“, съдържаща данни за извършени действия от страна на жалбоподателя за периода м. август 2016г.

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание от ответника административна преписка съгласно опис, направен от процесуалния представител в нарочна молба, която придружава преписката.

ДАВА възможност на жалбоподателя и неговия процесуален представител, в 7-дневен срок от днес, в писмен вид да изложат становището си по доказателствата, представени днес от ответника, представляващи пълната административна преписка, която по данни на пълномощника на ответника е около 320 страници.

ДАВА възможност на двете страни, в 10-дневен срок от днес, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: