ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести април                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 432 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:01 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Д., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, редовно уведомен, се явява ст. юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони  2007-2013г. за кампания 2015г., с изх. № 01-6500/1233 от 21.01.2016г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства.

Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, с поставени въпроси в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорваме жалбата като неоснователна.

Моля да бъде приета като доказателство по делото представената административна преписка. Ние също имаме доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси, посочени в молбата, която представям.

         АДВ. К.: Моля да допуснете до разпит един свидетел при условията на довеждане за установяване на обстоятелството как се извършва приемането на заявлението за плащане и от кого се попълват границите на площите?

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В случая се обжалва Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент за географско неприпокриване на парцели, като не мисля, че е необходимо да се установява това обстоятелство с разпит на свидетел.

 

         С оглед направените доказателствени искания, съдът намери, че следва да уважи същите, предвид което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства, включително и тези по административната преписка.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза след внасяне на депозит в размер на 600 лв., платим по равно от страните, в 7-дневен срок считано от днес.

         Експертизата да се извърши от вещото лице З.Г., като следва да отговори на въпросите, поставени от двете страни.

         ДОПУСКА до разпит един свидетел при условията на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание за установяване на посочените факти.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2016 г.- 09.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: