ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 432 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Д., редовно уведомен, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, редовно уведомен, се явява старши юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице М. Ж..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони  2007-2013г. за кампания 2015г., с изх. № 01-6500/1233 от 21.01.2016г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

         В открито съдебно заседание на 26.04.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена по делото в срок.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

М.С.Ж. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Бихте ли казали откога КВС е съвместима с ортофото изображенията в ИСАК?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ортофотокартите се въвеждат през месец декември 2014 г. със заповед на министъра. Дотогава са ортофотоснимки. Тогава се въвеждат за кампания 2015 г.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: На практика как се осъществява заявяването за площите за подпомагане? Изписват се номерата или се показват по друг начин?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След 2014 г. начина на очертаването е ясен. По-точни са начините на очертаванията, тъй като се използват съвременни технологии за идентифициране на имотите. Когато кандидатът отиде в  ОС „Земеделие”, той заявява имота и още преди 2012 г. заявителят очертава имота си на компютър. Той показва на служителя от ОС „Земеделие” и служителя очертава имота.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Във връзка с отговора на въпрос № 7 сте казали: „Заявените площи през 2012 г. и заявените площи за кампания 2015 г. са върху едни и същи площи с изключение на слетите два блока……………...”

Какво сте имали предвид? Те са различни, на различно място или просто заявени като два отделни или заявени като един общ със същото географско разположение?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Става дума за обединение на два съседни имота в един. Те са в същото географско положение.

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Някъде при очертаването на снимковия и картов материал, който се предоставя за чертане, изписват ли се номерата така, както са по КВС?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато коментирах със служителите, прави впечатление, че има различни номера в ИСАК. Тази система възпроизвежда други номера. Промените на номерата не оказват влияние. За един и същи имот има различни номера по КВС и ИСАК. При всяка проверка този номер, който е посочен, може да се промени независимо от заявителя. Системата го променя.

Нямам достъп до ИСАК. Само служители имат достъп и могат да правят справки. На мен не ми е позволено да направя справка. Държавен орган може да влезе - от прокуратура или друг.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Къде кандидатите извършват така нареченото очертаване и заявяване на имотите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това се извършва в ОС „Земеделие”.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Вие сте се запознал с материалите по делото. Бихте ли казали дали се подписват в заявленията си?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Задължително. Те подписват с молбата декларации и други документи. В едно заявление са няколко документа.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Тази ли информация впоследствие постъпва в ДФ „Земеделие” за оторизиране на някакво плащане?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В ДФ „Земеделие” не се извършва заявяване и очертаването?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е регламентирано.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Кога извършихте измерването на място по експертизата?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: През месец октомври 2016 г. направих измерването.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Когато извършихте измерването и посещението на място, установихте ли, че площите са обработвани и с какви насаждения бяха? С които са заявени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, установил съм и съм записал. Измерил съм площите, записал съм, бяха засети с лавандула и бадеми. Това,  което е заявено, това е изпълнено на терена, който съм видял и аз.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: В момента не мога да представя декларация за извършените от мен разходи. Ходил съм веднъж до София, както и съм ходил веднъж за замерване в с. Дъбник и с. Габерово. Освен това съм ползвал геодезист за замерването с GPS, на който съм платил 400 лв. Сега не мога да представя декларация. Моля да ми се даде възможност да представя такава по-късно.

 

Съдът намери, че няма пречки да приеме заключението на вещото лице така, както е депозирано и защитено в днешно съдебно заседание, а възнаграждението на вещото лице ще бъде определено допълнително в закрито заседание, след представяне на изискуемата справка-декларация.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Ж., като допълнително ще определи възнаграждението на вещото лице след представяне на справка-декларация.

 

АДВ. К.: Оттеглям искането си за изслушване на гласни доказателства.

Представям и моля да приемете документите за собственост и други документи за правното основание за образуване на процесните парцели, които представям с копие за ответната страна.

Представям договор за правна защита и списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Не възразявам да бъдат приобщени към материалите по делото представените в днешно съдебно заседание доказателства.

Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си от 26.04.2016 г., с което е допуснал до разпит един свидетел при условията на довеждане от страна на жалбоподателя.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да отмените изцяло Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони  2007-2013г. за кампания 2015г., с изх. № 01-6500/1233 от 21.01.2016г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, като считам същото за незаконосъобразно при допуснати множество нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Считам, че по отношение на жалбоподателя не е налице неизпълнение на задължението й агроекологичните дейности по направление „Биологично растениевъдство” да се извършват върху едни и същи площи за едни и същи БЗС.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, като моля да ми се даде възможност да изразя подробни съображения в писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Също претендирам юрисконсултско възнаграждение и присъждане на направените съдебно-деловодни разноски.

Правя възражение за прекомерност на възнаграждението, тъй като делото не е от голяма правна сложност.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: