РЕШЕНИЕ

 

1016                дата 10 юни 2015 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 18 май 2015  година

 в следния състав:

 

                                                                                 Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА  

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело № 432 по описа за 2015 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.118 от КСО.

Предмет на оспорване е Решение № 94Т-3730-1/23.01.2015г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас по пенсионна преписка № **********, с което е оставено в сила Разпореждане № 6/18.09.2014г. на ръководител „ПО” в ТП на НОИ гр.Бургас, с което, на жалбоподателката Т.А.Ч. ***, на основание чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО във вр. с Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване, е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за сметка на Република България в размер на 78,96лв.

 Жалбоподателката Ч. оспорва постановеното решение като незаконосъобразно. Възразява, че неправилно е определен  размерът на отпусната ù лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като възразява за некоректно изчисляване на индивидуалния коефициент и средномесечния осигурителен доход. Счита, че размерът на пенсията е твърде нисък и крайно несправедлив. Иска се отмяна на решението.

В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът – директор на ТП на НОИ гр.Бургас, не изразява становище по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Установява се по делото, че на 27.08.2014г. Т.Ч. е подала до Директора на ТП на НОИ, гр.Бургас/Дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ „СО”, Бургас заявление с вх.№ МП-32275 за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

С разпореждане № 6/18.09.2014г. ръководителят на „ПО” към ТП на НОИ, гр.Бургас, на основание на основание чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО и във вр. с Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване, е отпуснал на жалбоподателката лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 78,96лв. при навършена възраст 60 години и 8 месеца.  Прието е, че лицето има положен осигурителен стаж в Република Молдова от 21год., 0 мес. и 1 дни и положен осигурителен стаж в Република България в с продължителност 17 год., 06 мес. и 04 дни, изчислен е индивидуален коефициент – 0,617, посочен е средномесечният осигурителен доход за страната в размер на 664,84 лв., доход за изчисляване на пенсията в размер на 410,21лв. и процент осигурителен стаж – 42,35%.

Разпореждането е обжалвано от Ч. с жалба вх.№ МП-49400/ 29.12.2014год., като при оспорването по административен ред, директорът на ТП на НОИ, гр.Бургас е постановил процесното Решение № 94Т-3730-1/23.01.2015г., с което  разпореждането е оставено в сила. Горестоящият орган е възприел изцяло фактическите констатации обективирани в разпореждането, като по същество е изложил подробни мотиви за правилно изчисляване и определяне на посочения размер на отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т.Ч..

Решението и потвърденото с него разпореждане са законосъобразни.

Основните възражения на жалбоподателката, относно неправилното определяне на размера на пенсията ù за осигурителен стаж и възраст, не се споделят от настоящия съдебен състав.

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст, условията за придобиването правото на пенсия, както и правилата за изчисляване на техния размер са регламентирани в Раздел I (чл.68-чл.70а) на Глава шеста от Част първа на КСО. Предвид това, че жалбоподателката е придобила осигурителен стаж извън страната, а именно на територията на Република Молдова, за придобиване право на пенсия, съответно за нейното изчисление, следва да намерят приложение и разпоредбите на Договора между РБългария и РМолдова за социално осигуряване. Договорът е ратифициран със закон, приет от 40-то НС на 27.05.2009г. и с него е постигнато споразумение за регулиране на взаимоотношенията между двете държави в областта на социалното осигуряване с обхват спрямо всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или двете договарящи се страни.

Установява се по делото, че при навършена възраст от 60 години и 08 месеца, при изискуем за жените осигурителен стаж в размер на 34 години и 08 месеца, по отношение на жалбоподателката е налице недостигащ осигурителен стаж за определяне правото на пенсия.  В чл.15 от Договора е уреден принципът на сумиране на осигурителните периоди, когато правото на пенсия по законодателството на една от договарящите страни зависи от определен осигурителен стаж, придобит съгласно законодателството на другата договаряща страна при условие, че тези периоди не съвпадат. Това означава, че за лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно българското законодателство и съгласно законодателството на другата договаряща страна, ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание чл.15 от договора, се взема предвид и осигурителният стаж, придобит съгласно законодателството на другата договаряща държава.

Жалбоподателката Ч. е декларирала осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството на РМолдова и в съответствие с разпоредбата на чл.37, ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в ТП на НОИ гр.Бургас са получени формуляри MD/BG 2 и MD/BG 5 (за удостоверяване на осигурителни периоди), като молдовската компетентна институция е потвърдила общ осигурителен стаж, придобит съгласно молдовското  законодателство  - 21год. 0мес. и 01дни (за периодите от 29.06.1971г. до 09.12.1987г. – 16год. 05 мес.и 09дни и от 28.12.1987г. до 20.07.1992г. – 04год. 06мес. и 22 дни). Съгласно посочената норма осигурителния стаж, придобит извън страната, се зачита съгласно разпоредбите на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна. Този стаж се установява по оригинални документи, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава. Ето защо, правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателката възниква именно след сумиране на двата осигурителни стажа - осигурителен стаж в размер 17 год. 06 мес. и 04 дни от ІІІ категория труд в РБългария и 21г. 0мес. и 01 дни осигурителен стаж положен в РМолдова. Същите стойности  на осигурителния стаж положен у нас и в чужбина е възприет и посочен от ръководителя на „ПО” при ТП на НОИ, гр.Бургас в Разпореждане № 6/18.09.2014г., като общият осигурителен стаж на лицето за определяне правото на пенсия се равнява на 38 год. и 6мес. (5дни-незавършен период). Условието, стажът положен на територията на РБългария, да се сумира със стажа придобит по законодателството на втората договаряща страна, при положение, че тези периоди не съвпадат, касае придобиването на правото на обезщетение. Неоснователно жалбоподателката счита за приложимо това условие и при изчисляването на размера на отпусната ù пенсия.

В случай, че лицето въз основа на българските осигурителни периоди не отговаря на изискванията за отпускане на пенсия съгласно българското законодателство и правото на обезщетение възниква само след сумиране на българския осигурителен стаж с осигурителен стаж, придобит съгласно законодателствата на втората договаряща държава, какъвто е настоящият случай, съгласно чл. 17, ал.2, т.1 от Договора българската компетентна институция трябва да изчисли „теоретичен размер на пенсията“. Това е този размер, който  лицето би получило, ако целият осигурителен стаж е придобит на територията на РБългария, като въз основа на него следва да се определи и действителен размер на пенсията, представляващ съотношение между осигурителния стаж придобит в РБългария (след превръщане на осигурителните единици равняващ се на 210 месеца) и сумирания осигурителен стаж, придобит по законодателството на двете договарящи страни (след превръщане на осигурителните единици равняващ се на 462 месеца за РБългария и РМолдова – 210 месеца + 252 месеца).

Основните възражения на жалбоподателката касаят неправилно изчисление на размера на отпуснатата пенсия за осигурителен стаж и възраст,  в това число средномесечен осигурителен доход и индивидуален коефициент. В съдебно заседание процесуалният представител посочва, че възражението за изчисления размер на пенсията касае евентуално калкулиране на отделните показатели по начин различен от приложения от административния орган, но същевременно не може да предложи алтернативен вариант на изчисление. Възраженията са неоснователни. Начинът, по който се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст е регламентиран в нормата на чл.70 от КСО, съгласно която доходът, от който се изчислява пенсията, следва да се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 01.01.2017 г. - 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Съответно видно от ал.2 от същата разпоредба „доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето”. Цитираното формиране на дохода е приложимо и в случаите по ал.9 на нормата, където е посочено, че  при определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителният доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство”. В конкретния случай, за да потвърди разпореждане № 6/18.09.2014г. директорът на ТП НОИ-Бургас е съобразил нормата на чл.70, ал.3 от КСО, според която индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. От анализа на цитираната разпоредба се налага извода, че лицето има право да избира най-благоприятните за него три години от последните 15 години, когато е получавало най-висок доход, като това право на избор е ограничено за осигурителния стаж до 01.01.1997г. След тази дата при определяне на индивидуалния коефициент участва осигурителния стаж до датата, на която лицето следва да се пенсионира. Следователно, правилното прилагане на предвидения в закона алгоритъм за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл.70, ал.3 от КСО изисква изчисляване на съотношение между средномесечния осигурителен доход за избрания тригодишен период, който е ограничен до 31.12.1996г. и след 01.01.1997г. до датата на пенсиониране, който в случая е спазен от административния орган. Разпоредбата е ясна и категорична по отношение на осигурителния стаж, който следва да се включи в целия времеви период от 01.01.1997г. до датата на пенсиониране без изключение, като административния орган няма задължение да извършва изчисления относно размера на пенсията в най-благоприятния за пенсиониращия се вариант. Доходът, от който се изчислява пенсията е калкулиран в съответствие с разписания в разпоредбата на чл.70, ал.2 от КСО алгоритъм, а именно съобразно средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията, а именно от 01.07.2013г. до 30.06.2014г. и определеният на лицето индивидуален коефициент. Предвид това, че между страните липсва спор за наличието на изчислителна грешка допусната от органа при изчисляване на пенсията, с оглед заявеното становище в с.з. на пълномощника на жалбоподателката, съдът изцяло споделя  подробно изложения в оспореното решение механизъм за  определяне на осигурителния доход, средномесечния осигурителен доход и начина на определяне на индивидуалния коефициент, поради което тези релевантни стойности следва да се приемат за правилно определени. За да се онагледи изписаното теоретично формулиране на начинът на изчисление на пенсията за осигурителен стаж и възраст с оглед конкретните стойности на настоящото осигурително правоотношение, следва да са има предвид следното:

Доход от който се изчислява пенсията = СОД х ИКП = 664,84 х 0,617 = 410,21 лв. (СОД - среден осигурителен доход, ИКП -  индивидуален пенсионен коефициент).

Съгласно ал.1 на чл.70 от КСО „Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. - 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Следователно, при общ осигурителен стаж в размер на 38 год. и 6 мес. 5 дни (незавършен осигурителен период) сумата образувана по процент 1,1 на сто е в размер на 42,35 %. В този смисъл, процентното изчисление съгласно чл.70, ал.1 от КСО е 41,8% +0.55 % = 42,08% - където: общ осигурителен стаж 38 години х 1,1 се равнява на 41,8%, съответно пропорционална част от процента 1,1 за останалите 6 месеца общ осигурителен стаж се равнява на 0.55 %. Ето защо, теоретичният размер на пенсията, съблюдавайки правилото за нейното определяне по чл.70, ал.1 от КСО, следва да се  определи такъв от 173,72лв.  (теоретичен размер = доход от който се изчислява пенсията  х  сумата %, а именно 410,21 х 42,35 %= 173,72лв.)

За горепосочените величини, стойностите, до които е достигнал административния орган са аналогични - съответно: процентната сума - 42,35 % умножена по доходът от който се изчислява пенсията в размер на 410,21лв. се равнява 173,72лв. -  приет в оспорваното решение и потвърденото с него разпореждане като теоретичен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст формирана на база общ осигурителен стаж в размер на 38 год. 6 мес. 5дни.

След изчисляване на теоретичния размер на пенсията, по арг. от чл.17, ал.2, т.2 от Договора следва да се определи действителния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст като съотношение между осигурителния стаж придобит съгласно законодателството на компетентната институция и общия осигурителен стаж придобит по законодателството на двете договарящи страни. В този смисъл, пропорционалното изчисление на размера на отпуснатата пенсия е както следва: теоретичният размер – 173,72 лв. умножен по пропорционалното съотношение на осигурителния стаж придобит в РБългария, отнесен към общия осигурителен стаж – сбор от българския  и този положен на територията на Република Молдова, а именно: числител: 17год., 06 мес. и 04 дни (210 мес. и 04 дни-незавършен период) и  знаменател:  38год.06мес. и 05дни (462 мес. и 05 дни-незавършен период = 17год., 06 мес. и 04 дни+ 21год. 0мес. и 01дни). След направеното калкулиране действителният размер, който българската компетентна институция следва да изплаща на Т.Ч. се явява законосъобразно определен именно на 78,96 лв. (изчисления:173,72 х 210/462 = 173,72лв. х 0,45 = 78,96 лв.).

Като е констатирал правнозначимите факти, свързани с правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и определянето на нейния размер по отношение на жалбоподателката, административният орган е постановил законосъобразен административен акт, като е оставил в сила Разпореждане №6/18.09.2014г. на ръководител „ПО” в ТП на НОИ, гр.Бургас, с което, на Т.А.Ч. ***, на основание чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО във вр. с Договора между РБългария и Р Молдова за социално осигуряване, е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за сметка на Република България в размер на 78,96лв.

Жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена, поради което и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Ч. *** срещу Решение №94Т-3730-1/23.01.2015г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас по пенсионна преписка №**********, с което е оставено в сила Разпореждане №6/ 18.09.2014г. на ръководител „ПО” в ТП на НОИ, гр.Бургас като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                   СЪДИЯ: