ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,08.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми октомври                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 432 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАГ ВАРНА” ООД, редовно уведомен, за него се явява адв.В. с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Местни данъци и такси” към ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н.-Б., която представя пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.В.: да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н.-Б.: Няма пречки за даване ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

        

Адв.В.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Н.-Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

Инж.Т.Д.Ч. – 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.В.: Докато бяхте на оглед на имота, на място видяхте ли дали в близост до имота се извършват дейности сметосъбиране и сметоизвозване, дали има такава обособена площадка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм в заключението,че контейнери и кофи за смет наблизо не съм видяла.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Н.-Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

Адв.В.: Представям и моля да приемете удостоверение, издадено от „В и К” ЕАД във връзка с издаденото ни съдебно удостоверение.

Представям списък на разноските по делото, извършени от моя доверител.

Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Н.-Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.В.: Моля да уважите жалбата като основателна и отмените атакувания административен акт. Считам, че в хода на процеса ответната страна не представи доказателства и не доказа, че реално е извършена такава услуга, както по отношение на сметосъбирането и извозването, така и по другите два компонента, съставна част на таксата за битови отпадъци.

Представям подробни писмени бележки по съществото на спора. Моля да ни се присъдят направените съдебни разноски.

Представям за сведение на съда решение на ВАС по идентичен случай.

 

Юрисконсулт Н.-Б.: Моля да постановите решение, с което да уважите издадения от началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър Акт за установяване на задължения по декларация като правилен и законосъобразен.

Моля да ми се даде подходящ срок да представя писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава пълномощника на ответната страна 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: