ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       І-ви административен  състав       

На четвърти юни                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА 

Административно  дело номер 432 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАГ Варна” ООД – редовно уведомен, не се представлява в процеса.

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър - редовно уведомен, се представлява от юк. Б., която представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв. Д.В., в която изразява становище да се даде ход на делото и се правят доказателствени искания.

 

         Становище по хода на делото:

 

         Юк. Б.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата:

 

         Юк. Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недоказана. Моля да се приемат доказателствата по административната преписка. Да се приложат като доказателства по делото доказателствата, описани в молбата, която Ви представям в днешното съдебно заседание.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА доказателствените искания на жалбоподателя, обективирани в нарочна писмена молба с вх. № 4196/04.06.2014 г., изпратена по факс, както следва:

         1.1. Да се издаде съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова от електроразпределителното дружество-доставчик на електроенергия в гр.Обзор - EVN България, от което да е видно: има ли разкрита партида за имота на дружеството и има ли потребление на ел.-енергия през процесния период 2008 г., 2009 г. и 2010 г., за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

 

         1.2. Да се издаде съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова от ВиК, от което да е видно има ли разкрита партида за водоснабдяване и канализация на имота на дружеството, както и дали има потребление на вода през процесния период 2008 г., 2009 г. и 2010 г., за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

 

         1.3. Да се задължи ответникът да представи доказателства за базата, върху която е формирано задължението по процесния акт, като представи: копие на декларациите по чл.14 и  чл.17 от ЗМДТ, както и декларации по чл.71 от ЗМДТ /чл. 21 от Наредба 11 на Общински съвет Несебър/, ведно с удостоверения за данъчна оценка за процесния период 2008 г., 2009 г. и 2010 г. на недвижимия имот– земя и жилищна сграда.

 

         1.4. Да се задължи ответника да представи доказателства за начина по който е формирано задължение за ТБО за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г. – дали задължението е формирано за жилищен или за нежилищен имот.

 

         2. Да се задължи ответника да представи решенията на Общински съвет при Община Несебър и одобрените план-сметки за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г., както и заповедите на кмета на Община Несебър за определяне на границите на районите, в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

 

         3. Да се задължи да представи като доказателства – актове за публична общинска собственост и сметище на Община Несебър, Разрешение на директора на РИОСВ - Бургас за извършване на дейности по транспортиране и обезвреждане на отпадъци, скици на поземлени имоти и технологична карта за извозване на битови отпадъци за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г., трудови договори с лица, осъществяващи и/или изпълняващи задължения по поддръжка на чистотата на обществените места в населеното място, за които съгласно длъжностна характеристика имат задължение за поддържане на чистотата на териториите за общо ползване в гр. Обзор, както и доказателства, че се поддържа депо за депониране и обезвреждане на битови отпадъци.

         4.5. Да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите:

         Къде се намира процесният имот?

         Към периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г. имало ли е към него подстъп за извършване на дейност по сметосъбиране и сметоизвозване и налична ли е съответната инфраструктура за извършване на дейност по сметосъбиране и сметоизвозване?

         Били ли са налични към процесния период контейнери, с които да бъде извършено сметосъбиране?  Ако са били налични, къде са били разположени тези контейнери и възможно ли е било същите да обслужват процесния имот?

         Вещото лице да посочи и дали имотът е електрифициран и водоснабден. Отговорите на въпросите на вещото лице да касаят само периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

 

         6. Да се допусне при условията на водене един свидетел за доказване на твърдените от жалбоподателя факти – че имотът е негоден да генерира отпадък по смисъла на ЗМДТ, че същият не е застроен и е затревен, че за процесния период Община Несебър не е извършвала дейности по сметосъбиране и сметоизвозване за този имот, както и че е нямало разположени контейнери в близост до имота.

 

         Юк. Б.: Част от доказателствата, които се изискват за представяне от ответника, са вече представени по делото – това са заповедите, с които са определени районите за сметосъбиране и сметоизвозване, план-сметките за разходите за битови отпадъци през съответните години. Ако не са представени, ще ги представя.

         Възразявам относно искането на жалбоподателя за предоставяне на съдебно удостоверение, което да послужат пред EVN България за установяване, дали имотът е бил електрифициран, относно това, че дали е електрифициран или не, дали е включен към ел. мрежата,  дали се ползва имотът, или не, няма отношение към плащане на таксите за битови отпадъци.

         По отношение допускането на съдебно-техническа експертиза, изцяло предоставям това доказателствено искане по преценка на съда.

 

         Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства от ответника по опис.

 

         ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова от електроразпределителното дружество-доставчик на електроенергия в гр.Обзор - EVN България, от което да е видно: има ли разкрита партида за имота на дружеството и има ли потребление на ел.-енергия през процесния период, за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

 

         ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова от ВиК, от което да е видно има ли разкрита партида за водоснабдяване и канализация на имота на дружеството, както и дали има потребление на вода през процесния период, за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

 

         ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в производството да представи доказателствата по т.1.3 , т. 1.4,  т. 2 и  т. 3 от молбата, а именно:

         Доказателства за базата, върху която е формирано задължението по процесния акт, като представи: копие на декларациите по чл.14 и  чл.17 от ЗМДТ, както и декларации по чл.71 от ЗМДТ /чл. 21 от Наредба 11 на Общински съвет Несебър/, ведно с удостоверения за данъчна оценка за процесния период 2008 г., 2009 г. и 2010 г. на недвижимия имот  – земя и жилищна сграда.

         Доказателства за начина по който е формирано задължение за ТБО за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г. – дали задължението е формирано за жилищен или за нежилищен имот.

         Решенията на Общински съвет при Община Несебър и одобрените план-сметки за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г., както и заповедите на кмета на Община Несебър за определяне на границите на районите, в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

         Актове за публична общинска собственост и сметище на Община Несебър, Разрешение на директора на РИОСВ - Бургас за извършване на дейности по транспортиране и обезвреждане на отпадъци, скици на поземлени имоти и технологична карта за извозване на битови отпадъци за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г., трудови договори с лица, осъществяващи и/или изпълняващи задължения по поддръжка на чистотата на обществените места в населеното място, за които съгласно длъжностна характеристика имат задължение за поддържане на чистотата на териториите за общо ползване в гр. Обзор, както и доказателства, че се поддържа депо за депониране и обезвреждане на битови отпадъци.

 

         ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите по т. 4.5. от молбата на жалбоподателя, както следва:

         Къде се намира процесният имот?

         Към периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г. имало ли е към него подстъп за извършване на дейност по сметосъбиране и сметоизвозване и налична ли е съответната инфраструктура за извършване на дейност по сметосъбиране и сметоизвозване?

         Били ли са налични към процесния период контейнери, с които да бъде извършено сметосъбиране? 

         Ако са били налични, къде са били разположени тези контейнери и възможно ли е било същите да обслужват процесния имот?

         Вещото лице да посочи и дали имотът е електрифициран и водоснабден. Отговорите на въпросите на вещото лице да касаят само периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

 

         НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. Т.Ч. при депозит в размер на 200,00 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

         ДОПУСКА гласни доказателства в следващото съдебно заседание, чрез разпит на свидетел, при режим на довеждане.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2014 година от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: